Checklista för kunskaper och tillstånd i arbetet med truck

Har den som leder arbetet med truck de kunskaper som behövs?

Den som har fått uppgiften att leda arbetet med truck ska ha kunskaper om

 • vilka risker som finns i verksamheten
 • de regler som berör truckhanteringen
 • åtgärder som förebygger olycksfall och ohälsa.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

6 §.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

20 §.

Har truckföraren de kunskaper som behövs för arbetet med truck?

En förutsättning för säker trucktrafik är skickliga truckförare som är medvetna om riskerna vid körning. 

I vissa branscher har man tecknat avtal som kräver att truckförarna ska ha utbildning enligt truckläroplan 10 (TLP 10). En truckförarutbildning som följer TLP 10 är en lämplig grundutbildning för en truckförare. Truckföraren bör åtminstone ha dokumenterade kunskaper och färdigheter motsvarande TLP 10  i

 • säkerhets- och trafikregler, både allmänna och företagets interna
 • sina rättigheter och skyldigheter som truckförare. Till exempel att vägra köra en truck som inte är säker, att hindra andra från att gå under upplyft last och att inte låta obehöriga använda trucken
 • aktuella trucktyper och dess manövrering, arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • säkerhetskontroll och dagligt underhåll
 • metoder för godshantering med truck
 • hantering av farligt gods
 • ett ergonomiskt riktigt arbetssätt.

Förutom grundutbildningen är det även viktigt att fortbildning av truckförarna ingår i företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Fortbildning är ett effektivt sätt för dig som arbetsgivare att försäkra dig om att truckförarnas kunskaper hålls uppdaterade samtidigt som det ger möjlighet till positiv attitydpåverkan.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

18 §.

Är truckförarens kunskaper dokumenterade?

Den som godkänts vid en truckförarutbildning får vanligen ett utbildningsbevis (truckkort).

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

18 §.

Har truckföraren arbetsgivarens eller inhyrarens skriftliga tillstånd att köra truck?

Tillståndet ska inte förväxlas med truckkortet, som är ett utbildningsbevis. Tillståndet kan dras in, till exempel vid överträdelse av regler.

Om den som kör truck inte har arbetsgivarens eller inhyrarens skriftliga tillstånd kan en sanktionsavgift utgå. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. Avgiften baseras på antalet sysselsatta i företaget. Den utgår inte för varje saknat tillstånd utan för organisationen där bristen konstaterats.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

19 §.

Använder externa arbetstagare arbetsställets truckar och har de tillstånd för det?

Externa förare kan till exempel vara lastbilsförare.

Den som råder över arbetsstället är oftast samordningsansvarig. Hen ska se till att det finns regler för externa förares truck­användning. Det ska också finnas rutiner för att kontrollera att externa truckförare har tillstånd att köra truck.

Externa förare ska ha skriftligt tillstånd från sin egen arbetsgivare eller inhyrare. Det är däremot det aktuella arbetsställets regler som säger om externa förare får köra truck där.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

19 §.

Arbetsmiljölag (1977:1160), Sveriges riksdag, öppnas i nytt fönster

3 kap. 7 d, e och 12 §§.

Kör minderåriga arbetsställets truckar?

Det är inte tillåtet att minderåriga kör lyftande truck. Det finns däremot vissa undantag: När arbetsgivaren eller motsvarande har genomfört en riskbedömning som tar särskild hänsyn till de minderårigas fysiska och psykiska mognad. Samt att arbetsuppgifterna

 • ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­visning, eller
 • ingår i handledarledd praktik för ungdomar, eller
 • utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften. En fullständig utbildning enligt  truckläroplan 10 (TLP 10) betraktas som en likvärdig utbildning.

Med ungdom menas minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under kalenderåret.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

11 §.