Självskattning: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Välkommen till självskattningsverktyget för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du kommer att få ta ställning till ett antal påståenden som berör ert arbetsmiljöarbete. Påståendena utgår från 4-12 paragrafen i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. De inledande bestämmelserna i 1-3 paragrafen ingår inte i den här självskattningen. Därför börjar den med ett påstående som berör fjärde.

Alla svar är anonyma för din arbetsgivare och Arbetsmiljöverket.

Du behöver välja ett av alternativen för att gå vidare genom att välja "Nästa". Du kan ändra dina svar genom att välja "Tillbaka".

4 § Medverkan

I vår verksamhet ger arbetsgivaren möjlighet för arbetstagare och skyddsombud att regelmässigt medverka i arbetsmiljöarbetet.

5 § Arbetsmiljöpolicy

I vår verksamhet finns en konkret arbetsmiljöpolicy. Den beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet så att vi uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö för både kvinnor och män på arbetsplatsen.

5 § Rutiner

I vår verksamhet finns fastställda rutiner som beskriver hur vi ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. I våra rutiner finns beskrivet när, hur och av vem det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras.

6 § Uppgiftsfördelning

I vår verksamhet fördelas uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet mellan en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare. De har också de befogenheter och resurser som krävs för dessa uppgifter.

7 § Arbetstagarnas kunskaper

I vår verksamhet har både kvinnliga och manliga arbetstagare kunskaper om arbetsmiljö och vilka riskerna i arbetet är. Kunskaperna, som bland annat innefattar rutiner och instruktioner för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska kunna förebyggas, hålls aktuella och kompletteras vid förändringar i verksamheten.

7 § Arbetstagarnas kunskaper - Instruktioner

I vår verksamhet finns lättillgängliga, skriftliga instruktioner för arbete som är förenat med allvarliga risker så att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.

8 § Undersökning och riskbedömning

I vår verksamhet undersöks och bedöms arbetsförhållandena regelbundet med avseende på risker i arbetsmiljön som kan leda till att någon arbetstagare kan drabbas av ohälsa eller olycksfall. Riskbedömningen dokumenteras skriftligt.

9 § Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud

I vår verksamhet utreds orsakerna om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar, så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas.

10 § Åtgärder och handlingsplan

I vår verksamhet förs de åtgärder som inte behöver genomföras omedelbart för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet in i en skriftlig handlingsplan. I planen anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

10 § Uppföljning av åtgärder

I vår verksamhet kontrolleras de förebyggande åtgärder som genomförts för att se om de gett förväntat resultat.

11 § Uppföljning av SAM-arbetet

I vår verksamhet görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undersöka om det bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, samt förbättra det som inte fungerat bra.

12 § Extern sakkunnig hjälp

I vår verksamhet avser vi att anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för det systematiska arbetsmiljöarbetet när kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker till.

Sammanställning över dina svar

Här ser du dina svar. Om du vill ändra något klickar du på "Tillbaka", i annat fall klickar du på "Slutför" där du även kan spara resultatet som pdf.

 

Vad vill du göra nu?

Dina resultat kommer inte att sparas hos Arbetsmiljöverket. Du kan själv ladda ner och spara en sammanställning av svaren.