Självskattning: Säkerhetskultur

Välkommen till självskattningsverktyget för säkerhetskultur.
Du kommer att få att ställning till ett antal påståenden inom olika områden som berör säkerhetskultur.

Alla svar är anonyma för din arbetsgivare och Arbetsmiljöverket.

Du behöver välja ett av alternativen för var och en av frågorna för att gå vidare genom att välja ”Nästa”. Du kan ändra dina svar genom att välja ”Tillbaka”.

Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga

Ledningen uppmuntrar medarbetarna här att arbeta enligt säkerhetsreglerna – även när tidsschemat är pressat
Ledningen ser till att alla får den nödvändiga informationen om säkerhet
Ledningen sätter säkerhet före produktion
Vi som arbetar här har förtroende för ledningens förmåga att hantera säkerhet
Ledningen ser till att säkerhetsproblem som upptäcks vid inspektioner korrigeras omedelbart

Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor

Ledningen försöker utforma säkerhetsrutiner som är meningsfulla och som verkligen fungerar
Ledningen ser till att varje medarbetare kan påverka säkerheten i sitt arbete
Ledningen uppmuntrar medarbetarna här att delta i beslut som påverkar deras säkerhet
Ledningen eftersträvar att alla på arbetsplatsen ska ha hög kompetens om säkerhet och risker
Ledningen gör medarbetarna här delaktiga i beslut som rör säkerhet

Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor

Ledningen samlar in tillförlitlig information vid utredning av olyckor
Medarbetarna här är aldrig rädda för negativa konsekvenser från ledningen när de rapporterar olyckor och tillbud
Ledningen lyssnar noga på alla som har varit inblandade i en olyckshändelse
Ledningen söker bakomliggande orsaker, inte skyldiga personer, när en olycka inträffar
Ledningen behandlar medarbetare som är inblandade i en olycka här rättvist

Medarbetarnas engagemang i säkerhetsarbetet

Vi som arbetar här anstränger oss verkligen tillsammans för att uppnå en hög säkerhetsnivå
Vi som arbetar här tar gemensamt ansvar för att det alltid är ordning och reda på arbetsplatsen
Vi som arbetar här tar itu med risker som upptäcks
Vi som arbetar här hjälper varandra att arbeta säkert

Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans

Vi som arbetar här överträder aldrig säkerhetsregler för att få arbetet klart i tid
Vi som arbetar här accepterar aldrig risktagande ens när tidsschemat är pressat
Vi som arbetar här accepterar aldrig att våra arbetskamrater tar risker i arbetet

Medarbetarnas upplärning och kommunikation

Vi som arbetar här försöker hitta en lösning om någon påpekar ett säkerhetsproblem
Vi som arbetar här har stort förtroende för varandras förmåga att säkerställa säkerheten
Vi som arbetar här lär av våra erfarenheter för att förebygga olyckor
Vi som arbetar här tar varandras synpunkter och förslag rörande säkerhet på allvar
Vi som arbetar här talar ofta om säkerhet
Vi som arbetar här kan tala fritt och öppet om säkerhet

Medarbetarnas förtroende för säkerhetssystemets effektivitet

Vi som arbetar här anser att ett bra skyddsombud spelar en viktig roll för att förebygga olyckor
Vi som arbetar här anser att säkerhetsutbildning är bra för att förebygga olyckor
Vi som arbetar här anser att skyddsronder hjälper till att upptäcka allvarliga risker
Vi som arbetar här anser det viktigt att det finns tydliga mål för säkerheten

Sammanställning över dina svar

Här ser du dina svar. Om du vill ändra något klickar du på "Tillbaka", i annat fall klickar du på "Slutför" där du även kan spara resultatet som pdf.

Vad vill du göra nu?

Dina resultat kommer inte att sparas hos Arbetsmiljöverket. Du kan själv ladda ner och spara en sammanställning av svaren.