Checklista för lokalerna för arbete med truck

Finns det separering av truckar och gående?

Truckar och gående kan separeras med räcken eller med linje. Det är viktigt att ha skyddsräcken eller annan form av avskiljande barriär utanför dörrar eller anslutande korridorer som leder rakt ut mot en truckgång.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

11 §.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

28 och 32 §§.

Finns det speglar på ställen med skymd sikt?

Trafikspeglar underlättar för truckföraren vid manövrering runt hörn, mellan höga pallställ, trånga utfarter med mera.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

11 §.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

28 §.

Finns det avkörningsskydd alternativt varselmärkning på lastkajen?

Avkörningsskydd ska finnas på de delar av lastkajen där angöring inte görs. Avkörningsskyddet ska vara minst 30 centimeter högt, varselmärkt och tillräckligt kraftigt för att fånga upp trucken.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

150 och 164 §§.

Finns det tak över lastkajer som är utomhus?

Taket ska skydda mot snöras, fallande istappar och mot nederbörd som kan orsaka isbildning och halka.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

54 §.

Är truckgångarna fria från uppställt gods och annat material?
Är golven hela och jämna, utan trösklar och liknande i transportvägen?
Finns det maskindriven lastbrygga eller lyftbord monterad vid lastkajen?
Om det finns maskindriven lastbrygga eller lyftbord monterad vid lastkaj: Är lastbryggan eller lyftbordet besiktat?

Besiktning ska göras vartannat år enligt bilaga 1, rad 14, i föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. En sanktionsavgift kan utgå om besiktning inte har gjorts eller att besiktningsintyg från senaste besiktningen inte kan visas. Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. Avgiften baseras på antalet sysselsatta. Den utgår inte per icke genomförd besiktning eller per icke visat besiktningsintyg utan för den organisation där bristen konstateras.

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter

4 och 8 §§.

Om det finns maskindriven lastbrygga eller lyftbord monterad vid lastkaj: Kan besiktningsintyg från senaste besiktningen visas?
Om det finns maskindriven lastbrygga eller lyftbord monterad vid lastkaj som inte har besiktats: När togs lastbryggan eller lyftbordet i bruk?

Skriv år och månad i kommentarsfältet.

För CE-märkt lastbrygga och lyftbord ska vara besiktad om anordningen togs i bruk för mer än 2 år och 2 månader sedan.

Lastbrygga och lyftbord som inte besiktats enligt Arbetsmiljöverkets regler eller som inte bedömts erbjuda betryggande säkerhet är förbjudna att använda.

Är lastkajen och lastbryggan anpassade till höjden på de fordon som angör?

Branta lutningar gör att det blir tungt att lasta manuellt eller att det blir svårt att manövrera trucken i vinkeln mellan fordonsflak och lastbrygga. Olyckor sker när alltför låga fordon är placerade vid kajen och lastbryggan inte känner av det. Lastbryggan återgår då till upphöjt läge utan att truckföraren märker det, med påkörning och klämning som följd.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

9 och 10 §§.

Finns rutiner och utrustning för att säkra fordon och lastbärare vid lastkajen?

Fordon och växelflak ska vara säkrade mot förskjutning innan trucken får köra ombord, till exempel genom klossning eller förankring i lastkajen. För enstaka ombordkörningar med mindre ledtruck kan parkeringsbroms räcka som säkring. Även lastbryggan ska vara säkrad. Det är viktigt att truckföraren försäkrat sig om att flakets bärighet är tillräckligt innan hen kör ombord.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

13 §.