Ayrımcılık, Ebeveyn izni ve örgütlenme özgürlüğü

Size ayrımcılık yapılamaz

İsveç’te hiç kimseye ayrımcılık yapılamaz. Bu, aşağıdaki hususlarla bağlantılı olarak hiç kimseye haksız davranılamayacağı anlamına gelir.

 • Cinsiyet
 • Transgender kimlik veya ifadeler
 • Din veya diğer bir inanç
 • Fonksiyon engellilik
 • Cinsel tercih veya
 • Yaş

Bir kişiyi taciz etmek veya bir kişiye cinsel tacizde bulunmak yasaktır. Tacizler yukarda belirtilen ayrımcılığa esas teşkil eden hususlarla bağlantılı olarak bir kişinin haysiyetini incitecek bir davranıştır. Cinsel tacizlerle bir kişinin haysiyetini incitecek şekilde cinsel içerikli davranışta bulunmak anlamına gelir.

İşveren ayrımcılık yapamaz

Bir işveren aşağıda belirtilen kişilere ayrımcılık yapamaz.

 • İstihdam edilmiş kişiye
 • İş arayan kişiye
 • Stajyere veya staj yeri arayan kişiye
 • Bir işi yerine getirmek için hazırda bekleyen veya işi yapmakta olan kiralanmış veya ödünç alınmış olan kişiye

Ancak size uygun ve gerekli ise yasada yer alan örneğin cinsiyet eşitliğini sağlamak gibi belirli hedefleri yerine getirebilmek amacıyla farklı davranılması mümkündür. Bununla birlikte ücret ve işe alınma koşulları ile ilgili olarak farklı davranılamaz.

Tacizlerin araştırılması ve tacizlere karşı önlemler alınması gerekmektedir

İşinizle bağlantılı olarak taciz edildiğinizi veya cinsel tacize uğratıldığınızı düşündüğünüz takdirde , işverenin olayla ilgili bir araştırma yapması gerekir. İşvereninizin bundan başka tacizlerin ilerde tekrarlanmaması için gerekli olan önlemleri alma zorunluluğu da vardır. İşverenin bu yükümlülüğü, çalışmakta olan kiralanmış veya ödünç alınmış işgücü dahil herkes için geçerlidir.

Misilleme yapmak yasaktır

İşvereniniz aşağıda belirtilen hususlar yüzünden size misillemede bulunamaz.

 • Şikayet ettiğiniz veya işverenin yasaya aykırı hareket ettiğini söylediğiniz için,
 • Yasa gereğince yapılan bir araştırmaya iştirak ettiğiniz için,
 • İşverenin tacizlerine veya cinsel tacizlerine boyun eğmediğiniz ve tacizleri reddettiğiniz için.

Yasak, iş arayan, staj yeri arayan veya staj yapan ve bir işi yerine getirmek için hazırda bekleyen veya işi yapmakta olan kiralanmış veya ödünç alınmış olan kişiler için de geçerlidir. Yarım Gün Çalışan İşgücü ve Bir Süre İçin İşe Alınan İşgücüne Ayrımcılık Yapılmasının Yasaklanmasına ilişkin yasa da ayrımcılıkla ilgili mevzuatı içinde yer alır.

Tazminat

Ayrımcılık Yasası’nı ihlal eden işveren hakkını ihlal ettiği kişiye tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Ayrımcılık Yasası’nı okuyabileceğiniz link

Şikayette bulunma şekli

Ayrımcılık yapıldığı için şikayette bulunmak istediğinizde, şikayetinizi ayrımcılıkla ilgili mevzuata uyulmasını takip eden, Ayrımcılık Ombudsmanı’na (DO), yapabilirsiniz. DO’ya şikayette bulunmak ücretsizdir. DO ayrımcılıkla ilgili şikayetin şekli konusunda tavsiyede de bulunur. DO bir kişiye ayrımcılık yapılmış olduğu kanaatine varacak olursa, bu kişiyi temsil ederek mahkemeye gider.

DO’ya ulaşmak için gireceğiniz link:

www.do.se/en

Ebeveyn İzni Yasası Uygulaması

İsveç Ebeveyn İzni Yasası hükümleri yurt dışından görevlendirilme halinde de geçerlidir. Örneğin çocuğun doğumu ile bağlantılı olarak ebeveyn iznine ayrılma hakkınız vardır. Bu nedenle size haksızlık yapılamaz. Bunun dışında hamile veya yeni doğum yapmış bayanlar için işleri ve iş koşulları ile ilgili alınacak koruyucu önlemlerle ilgili hükümler de vardır.

Annelerin izinli kalma hakları vardır

Bayan iseniz, çocuğunuzun doğumu ile bağlantılı olarak tamamen izinli kalma hakkınız vardır. Bu takdirde beklenen doğum tarihinden en az yedi hafta önce ve doğumdan sonra da yine yedi hafta izinli kalabilirsiniz.

Haksız muamele yapma yasağı

İşvereniniz ebeveyn izni aldığınız için size veya bu nedenle iş aramakta olan diğer bir kişiye farklı muamelede bulunamaz. Haksız muamele yapma yasağı, ücret ve işe alınma koşullarının saptanması, işin idaresi ve görevlerin paylaştırılması, terfii kararı, iş akdinin feshi ve işten çıkarma gibi bir çok halde geçerlidir. Yasak, ebeveyn izni alındığı için farklı koşullar getirilmesi veya muamelede bulunulmasını gerektiren durumlarda geçerli değildir. Sadece ebeveyn izni almanızla bağlantılı olarak iş akdiniz feshedilecek veya işten çıkarılacak olursanız talepte bulunmanız koşuluyla fesih veya işten çıkarma geçersiz sayılır.

Çocuk mu bekliyor, yeni doğum yapmış veya çocuğunuzu mu emziriyorsunuz?

Yeni doğum yapmış veya çocuğunuzu emzirmekteyseniz, işinizde sahip olduğunuz hakları kaybetmeden başka bir göreve yerleştirilme hakkınız vardır. Ancak bunun için örneğin tehlikeli maddelerle çalışmak veya görevin fiziksel olarak size ağır gelmesi gibi işinizdeki normal görevlerinizi yerine getiremeyecek olmanız gerekir.
Başka bir göreve yerleştirilme hakkı mutlak değildir. İşvereniniz size başka bir görev bulamayacak olursa başka bir göreve geçmek mümkün olmaz. Ancak bu takdirde sağlığınızı ve güvenliğinizi korumak için gerekli olan süre izinli kalmak hakkınız vardır.
Başka bir göreve yerleştirilme hakkınızı kullanmayı istediğinizde bunu işverene bildirmeniz gerekir. Başka bir göreve yerleştirilmeniz mümkün değilse, işveren başka göreve geçme imkanını sürekli olarak araştıracaktır.

Tazminat

Mevzuat hükümlerini ihlal eden bir işveren çalışana karşı tazminat ödemek yükümlülüğü altına girebilir.

Ebeveyn İzni Yasası’nı okuyabileceğiniz link

Ebeveyn izni hakkında daha fazla bilgiler Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından da verilebilir

Örgütlenme özgürlüğü, müzakerelerde bulunma hakkı, grev ve lokavt yasağı

Örgütlenme özgürlüğü, müzakerelerde bulunma hakkı, grev ve lokavt yasağı ilgili olarak çalışma hayatında alınacak kararlara katılma hakkınız da vardır.

Örgütlenme özgürlüğü bir işçi örgütüne (sendikaya) mensup olma hakkı, örgüt üyeliğinden yararlanma ve bu örgüt adına hareket edebilme anlamına gelir. Örgütlenme özgürlüğü ihlal edilemez. Bu örgütlenme özgürlüğünü kullandığınız için size zarar verilemeyeceği (örneğin iş akdinizin fesih edilemeyeceği) demektir.

Müzakerelerde bulunma hakkı, sendikanın, sendika üyesi veya eski sendika üyesi olan bir çalışanla işveren arasındaki ilişkileri ilgilendiren konularda işveren/işveren örgütüyle görüşmelerde bulunmasını düzenler.

İşveren ile bir işçi örgütü arasında toplu sözleşme yapılmışsa taraflar arasında grev ve lokavt yasağı vardır. Onlar prensip olarak toplu sözleşmenin geçerli olduğu süre zarfında birbirlerine karşı örneğin grev gibi eylemlere başvuramazlar.

Örgütlenme özgürlüğü, müzakerelerde bulunma hakkı, grev ve lokavt yasağıyla ilgili hükümlerin ihlali halinde tazminat yükümlülüğü doğabilir.

Çalışma Hayatında Kararlara Katılma Yasası’nı okuyabileceğiniz link

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-07