Arbetsmiljöverket logotyp
I det här testet kan du jämföra din organisation med en annan för att synliggöra strukturer och hur det hänger ihop. Testet är till för att inspirera och ge tips som du kan ta med dig för att gå mot en bättre och mer jämställd arbetsmiljö.

Va? Arbetsmiljön ska vara lika bra för alla – oavsett var eller vad du jobbar med. Så ser det tyvärr inte ut idag. Forskningen visar att arbetsplatser där många kvinnor arbetar ofta har sämre arbetsmiljö än arbetsplatser där många män arbetar. Varför är det så? Är det så i er organisation? Och vad kan ni i så fall göra åt det? I det här testet kan du jämföra din organisation med en annan och få inspiration, kunskap och tips för att påbörja en resa mot en bättre och mer jämställd arbetsmiljö.

Inledning

Jämför, synliggör & reflektera

En avgränsad arbetsplats kan till exempel vara en skola, en avdelning på ett sjukhus, en avdelning på en fabrik, försäljningsavdelningen på ett företag, ett socialtjänstkontor eller hemtjänsten i en stadsdel.
VS.

I den här delen gör du en översiktlig beskrivning av arbetsplatsernas uppdrag. Du kommer att få svara på ett antal frågor.

De tre första frågorna handlar om vad man i huvudsak arbetar med på arbetsplatserna du valt: människor, maskiner eller papper och data. Välj det alternativ som stämmer bäst med vad merparten av de anställda arbetar med.

Arbetar man oftast nära människor och/eller med människors behov av hjälp och stöd?

Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 1

Arbetar man oftast med teknisk utrustning, maskiner eller fordon?

Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 1

Arbetar man oftast vid ett skrivbord eller vid en dator?

Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 1
Arbetar de anställda endast dagtid?
Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 1
Arbetar de anställda i huvudsak på en och samma plats?
Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 1
Är upplärningstiden mindre än en vecka innan en ny medarbetare börjar arbeta som vanligt?
Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 1

Resultat: Uppdrag

Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 2
-
Bild på bock
Bild på bock
-
-
Bild på bock
Bild på bock
-
-
Bild på bock
Bild på bock
-
-
Bild på bock
Bild på bock
-
-
Bild på bock
Bild på bock
-
-
Bild på bock
Bild på bock
-
Om man arbetar med människor
, ting
eller symboler
påverkas givetvis de anställdas arbetsuppgifter och även sättet som man organiserar arbetet på. Men arbetsmiljön kan och ska vara bra oavsett vad man arbetar med.

Läs mer om vad typen av arbete betyder för arbetsmiljön: referens 1, 2, och 3.
Läs mer om kort upplärningstid, personalomsättning och arbetsmiljö: referens 4, 5 och 6.

I den här delen gör du en översiktlig kartläggning av hur bemanningen ser ut på arbetsplatserna . Du kommer att få svara på ett antal frågor. Svara genom att klicka på eller dra i reglagen.

Hur många medarbetare finns det på arbetsplatsen?

Arbetsplats 1
0
100
vs.
Arbetsplats 1
0
100

Hur stor andel är kvinnor?

Arbetsplats 1
0%
100%
vs.
Arbetsplats 1
0%
100%
Fortsätt

Hur stor andel av medarbetarna har en längre utbildning (högskola eller högre)?

Arbetsplats 1
0%
100%
vs.
Arbetsplats 1
0%
100%
Hur många medarbetare har chefen direkt under sig?
Arbetsplats 1
0 st
100 st
vs.
Arbetsplats 1
0 st
100 st

I vilken utsträckning används vissa maskiner eller arbetsstationer mer av kvinnor och andra av män?

Arbetsplats 1
Mycket låg
Mycket hög
vs.
Arbetsplats 2
Mycket låg
Mycket hög
Fortsätt

I vilken utsträckning har kvinnor och män likvärdiga villkor när det gäller lön, inflytande, utveckling och trygghet?

Arbetsplats 1
Mycket låg
Mycket hög
vs.
Arbetsplats 2
Mycket låg
Mycket hög

Resultat: Personal

Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 2
Medarbetare
st
st
Medarbetare
Kvinnor
%
%
Kvinnor
Högskoleutbildning
%
%
Högskoleutbildning
Medarbetare per chef
st
st
Medarbetare per chef
Kvinnor och män gör olika saker i X utsträckning
Bild på bock
Bild på bock
Kvinnor och män gör olika saker i X utsträckning
Kvinnor och män har i X utsträckning likvärdiga villkor
Bild på bock
Bild på bock
Kvinnor och män har i X utsträckning likvärdiga villkor
Den svenska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad. Ungefär 14 % arbetar i yrken som är könsblandade (det vill säga 40–60 % kvinnor eller män). Det finns inte mycket forskning om hur arbetet är organiserat eller hur arbetsmiljön ser ut i olika könade branscher.

Visste du att i kommunala verksamheter som är kvinnodominerade har chefen ofta ansvar för tre gånger så många medarbetare som i kommunala verksamheter som är mansdominerade? Du kan läsa mera om arbetsmiljö och genus i referens 7, 8, 9, 10 och 20.

Kommunikation, ledning och styrning är viktiga för arbetsmiljön. Här jämför du arbetsplatsernas kommunikationsmönster.

Klicka för de svarsalternativ du kan tänka dig höra från arbetsplatserna. Välj det som du anser stämmer bäst för arbetsplatsen.

Välj den bild som du tycker bäst beskriver hur kärnverksamheten och högsta ledningen kommunicerar.

Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 2
Ledningen kommunicerar lite med varandra
Ledningen kommunicerar mycket med varandra
Vilket citat tror du att du skulle kunna få höra från en chef närmast verksamheten?
Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 2
Bruten kedja

Citat 1: "Jag försökte prata om problemen med ledningen men där är de ju stenhårda. Budskapet var: ni får inte ett öre för de här nya uppgifterna – ni ska klara verksamheten på ett eller annat sätt."

Obruten kedja

Citat 2: "Jag gick till ledningen och sa: ‘Det här håller inte, ni får tala om för mig vad vi ska göra.’ De lyssnade på mina synpunkter och vi kom överens om hur vi skulle göra och vad jag skulle prioritera."

Vilket citat tror du att du skulle kunna få höra från en medarbetare?
Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 2
Bruten kedja

Citat 3: "Om jag inte når chefen snart blir jag tokig. Man är full av tankar och frågor, och så får man inte ens kontakt. Det är som att inte veta vad man ska göra, men ändå se till att det funkar."

Obruten kedja

Citat 4: "Hela kedjan, ja hela teamen fungerar. Och vi är delaktiga, alla förstår vart vi är på väg och hur mycket vi ska satsa. Eftersom vi vet vad tanken är kan vi jobba på och allt fungerar som det ska."

Vilket citat tror du att du skulle kunna få höra från en medarbetare?
Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 2
Bruten kedja

Citat 5: "Ibland känns det som om vi bara är här för att dokumentera i stället för att göra vårt jobb. Vem läser allt detta och vad ska det vara bra för?"

Obruten kedja

Citat 6: "Det känns som att man producerar någonting som ger något i slutändan, i stället för att bara göra meningslösa saker."

Vilket citat tror du att du skulle kunna få höra från chefer och medarbetare vid arbetsplatsen?
Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 2
Bruten kedja

Citat 7: "På våra arbetsplatsmöten är det mest information. Ingen brukar ha några invändningar. I kafferummet däremot kommer gnället och protesterna."

Obruten kedja

Citat 8: "På våra arbetsplatsmöten kan vem som helst lyfta en fråga. Det kan bli mycket diskussion men efter ett tag brukar vi hitta en lösning som alla ställer upp på."

Vilket citat tror du att du skulle kunna få höra från en chef närmast verksamheten?
Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 2
Bruten kedja

Citat 9: "Det är som att vara på en fotbollsplan och springa efter alla bollar som kommer. Man blir helt slutkörd."

Obruten kedja

Citat 10: "Vi har alla samma mål. Vi tänker hela tiden på hur vi ska göra så att vi inte behöver lägga tid på onödiga saker."

Resultat: Kommunikation

Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 2

Nedan ser du hur kommunikationen på din arbetsplats ser ut. Den första bilden visar hur kärnverksamheten och högsta ledningen kommunicerar. Kedjorna visar på bra (hel kedja) och dålig (bruten kedja) kommunikation. Läs mer nedan.

Bruten kedja
Citat markerade med en bruten kedja tyder på att kommunikationen inte fungerar bra på arbetsplatsen. Det finns inte tillräcklig respekt för varandras uppgifter och kompetens, och medarbetarna och cheferna har inte inflytande över verksamheten. Här är även tilliten dålig, vilket innebär att många av medarbetarna och cheferna inte säger vad de tycker. Detta kan leda till att den högre ledningen fattar viktiga beslut utan att egentligen veta hur verksamheten ser ut och fungerar. Medarbetarna har i sin tur dålig förståelse för de krav som finns på ledningen att utveckla och anpassa verksamheten.
Bruten kedja
Citat markerade med hel kedja tyder på att kommunikationen fungerar bra på arbetsplatsen. Här vågar medarbetarna och cheferna säga vad de tycker och kan diskutera sig fram till en gemensam syn tillsammans med den högre ledningen. Medarbetarna får också mer resurser vid behov eller hjälp att prioritera sina arbetsuppgifter. Det kan dock finnas en risk att medarbetarna, cheferna och ledningen ägnar allt för mycket tid åt möten (vanligt på arbetsplatser som arbetar med människor) eller att några personer hamnar utanför informella nätverk (vanligt på arbetsplatser som arbetar med maskiner). Läs mer om detta i referens 10, 13, 14.

I den här delen får du synliggöra förhållandet mellan krav och resurser för medarbetarna på arbetsplatserna.

Du kommer att få svara på ett antal frågor. Svara genom att klicka på eller dra i reglagen. 1 betyder ”stämmer inte alls” och 5 betyder ”stämmer helt”.

Utgå från medarbetarna som utför kärnverksamheten på arbetsplatsen.

Krav

Ange bedömning 1-5 (där 1 stämmer inte och 5 stämmer helt)
Arbetsplats 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Arbetsplats 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3

Krav

Ange bedömning 1-5 (där 1 stämmer inte och 5 stämmer helt)
Arbetsplats 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Arbetsplats 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3

Resurser

Ange bedömning 1-5 (där 1 stämmer inte och 5 stämmer helt)
Arbetsplats 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Arbetsplats 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3

Resurser

Ange bedömning 1-5 (där 1 stämmer inte och 5 stämmer helt)
Arbetsplats 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Arbetsplats 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3
Arbetsplats 1
3
Arbetsplats 2
3

Resultat: Krav och resurser

Arbetsplats 1
VS.
Arbetsplats 2
40
30
20
10
Krav
I diagrammet ovan visas hur mycket krav det finns på arbetsplatsen. För Arbetsplats 1 är kraven ca X %.
40
30
20
10
Resurser
I diagrammet ovan visas hur mycket resurser det finns på arbetsplatsen. För Arbetsplats 1 är resurserna X %.
40
30
20
10
Krav
I diagrammet ovan visas hur mycket krav det finns på arbetsplatsen. För Arbetsplats 2 är kraven X %.
40
30
20
10
Resurser
I diagrammet ovan visas hur mycket resurser det finns på arbetsplatsen. För Arbetsplats 2 är resurserna X %.

Det viktigaste för en sund arbetsmiljö är att det finns en balans mellan kraven på arbetet och resurserna som finns för att utföra arbetet. Människor kan utföra det mesta, till och med åka till månen eller rädda liv, så länge det finns rätt förutsättningar och resurser att göra jobbet. Resurserna behöver både vara anpassade till arbetets natur och till individens förutsättningar. Exempel på resurser är tydliga mål, tillräcklig tid, stöd, uppskattning, anpassad utrustning och välfungerande IT-system. Läs mer om detta i referens 15, 18, 19, 20.

Sammanfattning

Arb 1
vs.
Arb 2
Uppdrag
-
Bock
 
Bock
-
-
Bock
 
Bock
-
-
Bock
 
Bock
-
-
Bock
 
Bock
-
-
Bock
 
Bock
-
-
Bock
 
Bock
-
Personal
Medarbetare st   st Medarbetare
Kvinnor %   % Kvinnor
Högskoleutbildning %   % Högskoleutbildning
Medarbetare per chef st   st Medarbetare per chef
Kvinnor och män gör olika saker i X utsträckning
Bock
 
Bock
Kvinnor och män gör olika saker i X utsträckning
Kvinnor och män har i X utsträckning likvärdiga villkor
Bock
 
Bock
Kvinnor och män har i X utsträckning likvärdiga villkor
Kommunikation
Bilder här   Bilder här
Krav & resurser
40
30
20
10
Krav
40
30
20
10
Resurser
 
40
30
20
10
Krav
40
30
20
10
Resurser
Arb 1
vs.
Arb 2
Uppdrag
-
Bock
-
Bock
-
Bock
-
Bock
-
Bock
-
Bock
Bock
-
Bock
-
Bock
-
Bock
-
Bock
-
Bock
-
Uppdrag
Personal
Medarbetare
st
Kvinnor
%
Högskole­utbildning
%
Medarbetare per chef
st
Kvinnor och män gör olika saker i X ut­sträck­ning
Bild på bock
Kvinnor och män har i X ut­sträck­ning lik­värdiga villkor
Bild på bock
st
Medarbetare
%
Kvinnor
%
Högskole­utbildning
st
Medarbetare per chef
Bild på bock
Kvinnor och män gör olika saker i X ut­sträck­ning
Bild på bock
Kvinnor och män har i X ut­sträck­ning lik­värdiga villkor
Personal
Kommunikation
Kommunikation
Krav & Resurser
40
30
20
10
Krav
40
30
20
10
Resurser
40
30
20
10
Krav
40
30
20
10
Resurser
Krav & Resurser

Vad kan du göra nu?

1. Synliggöra

Nu har du förhoppningsvis fått syn på viktiga aspekter för arbetsmiljön på din arbetsplats. Det är bra om flera på din arbetsplats gör testet och diskuterar i grupp: vad kan ni lära av varandras perspektiv och beskrivningar?

2. Jämföra

Vad kan du lära dig av hur det ser ut i en annan typ av verksamhet?

Är skillnaderna rimliga i förhållande till arbetets karaktär, det vill säga om man arbetar med människor, ting eller symboler?

Är skillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter rimliga?

3. Reflektera

Vilka frågor väcker jämförelserna hos dig?

Har du fått syn på saker hos er som skulle kunna förändras för att skapa en bättre arbetsmiljö?

4. Påbörja förändring

Fundera över hur ni kan gå vidare med ett förbättringsarbete?

Hur kan jämställdhet bli en del av det dagliga arbetsmiljöarbetet?

Systematiskt arbetsmiljöarbete Organisatorisk och social arbetsmiljö

Referenslista

Arbetsobjektets betydelse

 1. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Projektrapport, Arbetsmiljöverket 2014.
 2. Härenstam A and the MOA Research Group (2005). Different development trends in working life and increasing occupational illness requires new working environment strategies. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 24(39), 261-277.
 3. Kohn M & Schooler C (1983). Work and Personality, Ablex Publishing Corporation

Numerär flexibilitet, kort upplärningstid, arbetsvillkor

 1. Berntson E, Hemmingsson T, Härenstam A, Marklund S, Torgén M, Wikman A (2005). Arbetslivskohorten - Teknisk rapport 2. Arbetslivsrapport, 2005:36, Arbetslivsinstitutet.
 2. Grönlund A (2012). On-the- Job Training – A Mechanism for segregation? Examining the Relationship between Gender, Occupation, and On-the Job Training Investments. European Sociological Review 28(3): 408-420.
 3. Learning organisations matter. Flex-3. Statistiska Centralbyrån, 2011, sid 12, sid 232

Arbetsmiljö i könssegregerade verksamheter

 1. Kvinnors och mäns arbetsvillkor - betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. Arbetsmiljöverket, Kunskapssammanställning 2016:2.
 2. Wallin L, Pousette A, & Dellve L. (2014). Span of Control and the Significance for Public Sector Managers' Job Demands: A Multilevel Study. Economic and Industrial Democracy, 35(3), 455–481
 3. Kankkunen Forsberg T och Härenstam A (2005) Från kvinnors arbetsmiljö till genus och arbetsmiljö. Reflektioner om genus, arbetsmiljö och förändring. I Sprickor, öppningar & krackeleringar – nya perspektiv på arbetsmiljö. Angelika Sjöstedt Landén, Gunilla Olofsdotter och Malin Bolin (red). Gender Studies at Mid Sweden University, Working paper no 8, 2015.
 4. Björk, L & Härenstam A (2016) Differences in organizational preconditions for managers in genderized municipal services. Scandinavian Journal of Management. 32: 209-219.
 5. Härenstam, A. (2001). Förändringar av arbets- och levnadsförhållanden i Stockholms län 1994-1998 och samband med hälsa - en personansats. I T. Hemmingsson (Ed.), Hälsa och hållbart arbetsliv i Stockholms län. Stockholm: Yrkesmedicinska enheten inom Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.
 6. Johansson, Gun (2007). The illness flexibility model and sickness absence. Stockholm, Karolinska Institutet. Akademisk avhandling.

Kommunikation, ledning och styrning

 1. Forsberg Kankkunen, Tina. Två kommunala rum. Akademisk avhandling. Stockholms universitet
 2. Forsberg Kankkunen, T. (2014). Access to networks in genderized contexts: the construction of hierarchical networks and inequalities in feminized, caring and masculinized, technical occupations. Gender, Work and Organization, 21, 340-352.
 3. Arbetsmiljöverket 2013:1. Under luppen. Genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation.
 4. Gonäs, L, Johansson S, & Svärd I (1996). Lokala utfall av den offentliga sektorns omvandling, SOU, 1996, s 105-148.
 5. Wahlby, S (1990). Theorizing patriarchy. Oxford; Basil Blackwell.

Krav och resurser

 1. Bolin, Malin (2009). The importance of organizational characteristics for psychosocial working conditions and health. Akademisk avhandling. Sociologiska institutionen, Umeå universitet
  Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4.
 2. Demerouti, E & Bakker, A B (2011). The Job demands- Resources model: Challlenges for future research. Journal of Industrial Psychology 37(2), 1-9. DOI:10.4102/sajip.v37i2.974
 3. Härenstam A (2009) Exploring gender, working and living conditions and health –suggestions for contextual and comprehensive approaches. Scandinavian Journal of Work Environment and Health 35(2):127–133

Arbetstider och genus

 1. Jonsson, I (2011) Working Hours and Gender Equality: Examples from Care Work in the Swedish Public Sector.gGender, Work and Organization. Vol. 18 No. 5 September 2011doi:10.1111/j.1468-0432.2011.00563.x