Tillbaka till remisser

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Nu har remisstiden startat för Arbetsmiljöverkets förslag till regler i en ny struktur. På den här sidan har vi samlat information om remissen och här laddar du ner alla dokument som ingår i den.

Svara senast 30 december

Remisstiden startade 30 januari och svarstiden har förlängts till den 30 december, på grund av coronautbrottet. Använd diarienummer: 2019/072424 och använd gärna svarsmallen som vi tagit fram för denna remiss. Då hjälper du oss att kunna sammanställa de svar vi får in och kunna redovisa dem.

Remissvar till remiss@av.se

Svarsmall, word-format, öppnas i nytt fönster

Frågor om remissen

Har du en fråga om remissen? Om du inte hittar svaret på denna sida så kan du mejla oss. Du kan även kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00. Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren på en undersida som även uppdateras under remisstiden.

regelstruktur@av.se

Frågor och svar om remissen

Detta ingår i remissen

I remissen ingår följande underlag:

 • Missiv – ett följebrev (1 dokument)
 • Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler (1 dokument)
 • Förslag till föreskrifter och allmänna råd (14 dokument)
 • Konsekvensutredningar – en övergripande och specifika för varje häfte (15 dokument)
 • Paragrafnyckel (1 dokument)
 • Sammanställning av definitioner och övergripande begrepp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (1 dokument)
 • Parallelluppställningar (36 dokument)
 • Svarsmall (1 dokument)

Ladda ner alla dokument i remissen i en Zip-fil

Vi har samlat alla dokument som ingår i remissen (förutom parallelluppställningarna) i en Zip-fil.

Du kan också läsa om de olika dokumenten – och ladda ner dem separat – längre ner på den här sidan.

Föreskriftsdokument, zip-format, öppnas i nytt fönster

Vi efterfrågar synpunkter på strukturen och inte på själva sakinnehållet

Av dokumenten i remissen önskar vi framförallt synpunkter på föreskriftstexterna, konsekvensutredningarna och dokumentet Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler.

Det vi önskar är framförallt synpunkter på strukturen och inte på själva sakinnehållet, eller krav och kravnivåer. Detta eftersom remissförslaget främst handlar om att Arbetsmiljöverket har sorterat in befintliga krav i en ny regelstruktur. Nya eller ändrade krav har i de flesta fall inte införts. Ett undantag finns och det är föreskrifterna om grundläggande arbetsmiljöregler för byggherrar med flera. Läs mer om det i missivet.

Så här kan du göra när du tar dig an remissen

Den här remissen är annorlunda än de remisser om ändrade eller nya föreskrifter som Arbetsmiljöverket brukar gå ut med. Därför kommer här tips på hur du kan ta dig an just den här remissen.

 1. Börja med att läsa missivet – det vill säga följebrevet.
 2. Läs därefter Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler.
 3. Fortsätt med den övergripande konsekvensutredningen.

När du har läst dessa tre dokument blir det lättare att fortsätta med föreskriftshäftena och de specifika konsekvensutredningarna.

Parallelluppställningarna finns med i remissen för att visa hur EU-direktiv föreslås att införas i våra föreskrifter. De flesta behöver inte läsa parallelluppställningarna.

Beskrivning av de olika dokumenten i remissen

Här kan du läsa om de olika delarna i remissen och ladda ner dokumenten var för sig.

Missivet

Det officiella namnet på ett följebrev. Det innehåller den allra viktigaste informationen om remissen, bland annat:

 • vilken typ av synpunkter vi efterfrågar
 • vad som ingår i remissen
 • hur du svarar på remissen.

Missivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler

Det innehåller övergripande information om Arbetsmiljöverkets regler och beskriver bland annat delarna i den nya regelstrukturen. Detta vill vi gärna ha synpunkter på eftersom det är tänkt att användas när de nya föreskrifterna träder i kraft.

Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler, pdf, öppnas i nytt fönster.

Övergripande konsekvensutredning

Den beskriver de generella förändringar som vi gjort i alla föreskriftshäften. Den innehåller bland annat en beskrivning av konsekvenserna av att sortera in paragraferna i nya föreskriftshäften.

Övergripande konsekvensutredning, pdf, öppnas i nytt fönster

14 nya föreskriftshäften och specifika konsekvensutredningar till häftena.

Detta är själva föreskriftstexterna uppdelade i 14 nya häften. Till varje häfte hör en specifik konsekvensutredning.

Paragrafnyckel

Paragrafnyckeln är ett dokument där det går att slå upp var nu gällande paragrafer har sorterats in i den nya regelstrukturen. I dokumentet ingår varje nu gällande AFS med en rad för varje paragraf i vårt nu gällande regelverk.

Paragrafnyckel, pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av definitioner och övergripande begrepp

I denna sammanställning ingår de definitioner och övergripande begrepp som finns i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter.

Sammanställning av definitioner och övergripande begrepp, pdf, öppnas i nytt fönster

Parallelluppställningar

Arbetsmiljöverket har ansvar för att införa EU-direktiv i svenska föreskrifter. Vi har tagit fram en parallelluppställning för varje direktiv som visar hur direktiven har införts i våra föreskrifter.

Parallelluppställningar

Läs mer och se en film om förslaget till ny regelstruktur

Målet med den nya strukturen är att det ska bli lättare att överblicka, hitta och förstå reglerna. Läs mer och se en informationsfilm som förklarar bakgrunden, förslaget med de olika delarna och innehållet i de nya föreskriftshäftena.

Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur

Det nya regelverket beräknas träda i kraft första kvartalet 2023

Efter coronautbrottet i våras förlängdes svarstiden för remissen om Arbetsmiljöverkets föreskrifter i en ny struktur till den 30 december 2020.

Den förlängda svarstiden innebär också att tiden för när föreskrifterna träder i kraft senareläggs. Enligt den ursprungliga tidsplanen beräknades föreskrifterna träda i kraft 1 mars 2022. Nu är istället ambitionen att de nya föreskrifterna ska träda i kraft första kvartalet 2023.

Arbetsmiljöverket tillämpar vanligtvis en ikraftträdandeperiod för nya föreskrifter på sex månader. Ikraftträdandeperioden är tiden mellan beslut och när reglerna börjar gälla. Denna period blir längre i detta föreskriftsarbete, som en följd av den dialog som har förts med arbetsmarknadens parter och andra intressenter.

Intressentmöten hösten 2020

I höst ordnar Arbetsmiljöverket tre digitala intressentmöten med frågestunder. Syftet är att underlätta för dig som vill svara på remissen.
Det blir tre tillfällen:

 • 29 september (om hela remissen)
 • 20 oktober (om föreskrifterna för byggherrar med flera)
 • 26 november (om hela remissen).

Under våren hade vi fem digitala intressentmöten om remissen. Efter det uppdaterade vi frågorna och svaren på av.se.

Vanliga frågor och svar kring den nya regelstrukturen

Om du inte hittar svar på din fråga där kan du mejla till:

regelstruktur@av.se

Intressentmöte hösten 2019

Den 17 september 2019 hade Arbetsmiljöverket ett seminarium där vi presenterade senaste nytt om den nya regelstrukturen. Då gick vi också igenom vad remissen kommer att innehålla och hur man gör för att svara på remissen.

Presentationen Införa en ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler, pdf, öppnas i nytt fönster.  

Extra information om föreskrifterna om arbetsplatsens utformning och arbetsanpassning

Eftersom det har pågått två föreskriftsarbeten samtidigt som arbetet med den nya regelstrukturen så finns det extra information om de föreskrifterna samlade på denna sida:

Extra information om föreskrifterna om arbetsplatsens utformning och arbetsanpassning

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-10-08