Pannor, gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparater

Viktigt att se över och dokumentera rutiner för pannor före den 1 december 2017.

De nya föreskrifterna AFS 2017:3, ställer krav i kap 6, 12§, på att arbetsgivaren ska ha dokumenterade rutiner för att säkerställa att:

  • Start och stopp av pannan (6 kap.,2§).
  • Kompetensen hos pannoperatörerna (6 kap., 4§),
  • Dokumentation av pannoperatörens uppdrag att övervaka pannor (6 kap.,5§).
  • Pannoperatören har uppdragen som huvuduppgift och att tillräckligt många pannoperatörer är i tjänst (6 kap., 6§).
  • Periodisk övervakning sker på rätt sätt (6 kap., 7-11§).

Det här kravet omfattas inte av övergångsregler utan gäller från den 1 december 2017. Det är därför viktigt att arbetsgivare se över och dokumentera de rutiner som finns.

Det ställs krav på certifiering av pannoperatörer

De nya föreskrifterna inför ett tydligt krav på att det ska finns en bedömning om övervakning för pannor i klass A eller B. Här införs en sanktionsavgift om en panna är i drift utan en bedömning av ett kontrollorgan. För mer information om sanktionsavgifter angående villkor för driftsättning av pannor, se 6 kap., 1-3§§. Information om sanktionsavgifter finns i 8 kap 1§.

Vidare kommer det att ställas krav på certifiering av pannoperatörer genom en skriftlig examination hos ett certifieringsföretag. För pannor i klass A ska certifieringen vara klar tre år efter det att föreskrifterna träder i kraft och för pannor i klass B ska certifiering i klass B vara klar om fem år. Här är det viktigt att alla arbetsgivare som har en panna i klass A eller B planerar in utbildning och skriftlig examination hos ett certifieringsföretag i god tid. Väntar alla till sista stund kan det bli problematiskt för certifieringsföretagen att hinna med, samt ställa till det ordentligt för arbetsgivaren vad gäller den dagliga driften.

Gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparater

De nya föreskrifterna skiljer på gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparater. Vi gör denna uppdelning eftersom bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur tillverkas efter våra regler. Gasflaskorna konstrueras och tillverkas däremot efter regler som finns hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Hos dem finns även krav på hur gasflaskorna ska kontrolleras.

De nya föreskrifterna gäller då gasflaskor, bärbara brandsläckare och gasflaskor för andningsapparater lagras eller används av en arbetsgivare. Föreskrifterna gäller inte vid transport såsom det är definierat i lagen om transport av farligt gods, då gäller MSB:s föreskrifter. Tydliga krav införs även om hur en bärbar brandsläckare ska återkommande kontrolleras.

Om innehållet i gasflaskan är en brandfarlig vara så finns det ytterligare hanteringskrav hos MSB.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), länken öppnas i ett nytt fönster

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-11