Fortlöpande tillsyn, underhåll och kontroll

När du använder en trycksatt anordning är det viktigt att du hela tiden försäkrar dig om att den är i bra skick. För att göra det behöver du utföra fortlöpande tillsyn, kontroll och underhåll.
Bild på trycksatt anordning

När du bygger upp ditt underhållsprogram och rutiner för fortlöpande tillsyn är det viktigt att du utformar det utifrån tillverkarens bruksanvisning och den riskbedömning som utfördes innan anordningen togs i drift.

Om du misstänker att den trycksatta anordningen inte längre är säker att använda ta den då ur drift för mer noggranna undersökningar innan olyckan är framme.

Fortlöpande tillsyn

När en trycksatt anordning används ska du som arbetsgivare se till att den fortlöpande tillses. Målet för den fortlöpande tillsynen är att de som använder anordningen ska vara säker på att utrustning som har betydelse för säkerheten fungerar på ett säkert sätt.

De personer som arbetsgivaren utser till att utföra den fortlöpande tillsynen behöver ha kompetens och erfarenhet för att klara av uppgiften. De personer som utför tillsynen behöver till exempel ha kunskap om hur man läser ett flödesschema.
Om allvarliga brister upptäcks vid den fortlöpande tillsynen ska du avbryta arbetet och ta den trycksatta anordningen ur drift.

Om du har en trycksatt anordning som tillhör klass A eller B så ska det finnas rutiner för den fortlöpande tillsynen samt en utsedd person som ska se till att tillsynen utförs. De som inte har rutiner för fortlöpande tillsyn för trycksatta anordningar i klass A eller B riskerar att betala en sanktionsavgift mellan 10 000 och 100 000 kronor.

Underhåll och kontroll

Så länge du använder en trycksatt anordning ska du utföra underhåll som gör att den fortfarande uppfyller de krav som den tillverkats mot. Det är en god idé att journalföra det underhåll som utförs samt planera arbetet så att det mesta av underhållsarbetet utförs som förebyggande underhåll.

Det har tagits fram standarder för ett effektivt underhållsarbete. Att använda dessa standarder kan vara en bra start.

Det är även viktigt att du själv kontrollerar och provar de delar av anordningen som slits eller åldras. Har du en trycksatt anordning i klass A eller B så krävs det att ett kontrollorgan har utfört en kontroll för att du ska få låta en anordning vara trycksatt.

Kom ihåg att anordningar som ett kontrollorgan inte ska kontrollera ändå kan vara farliga om olyckan är framme. En gasledning som innehåller mycket giftig och korrosiv gas kan utgöra en stor arbetsmiljörisk när den går sönder även om rörledningens diameter är liten.

Om du använder en anordning som ett kontrollorgan ska kontrollera så innebär det inte att arbetsgivaren fråntas sitt eget ansvar för underhåll och fortlöpande tillsyn.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-12-19