Ändringar - AFS 2017:3

Nya föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3, gäller från den 1 december 2017.

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar som samlar flera krav som tidigare funnits utspridda i flera föreskrifter. Föreskrifterna har ett förenklat upplägg och tydligt struktur vilket innebär att det blir lättare att hitta rätt i reglerna och bedöma vad som gäller för den trycksatta anordningen vare sig det är tryckkärl, cisterner, vakuumkärl eller rörledningar.

De nya enklare föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

Här är en sammanfattning av de förändringar som sker den 1 december 2017, då de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) börjar att gälla.

De nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3, kompletterad med föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) samt systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), och Arbetsmiljölagen kap 3, 8 §, ersätter följande föreskrifter som då upphävs:

 • Användning av trycksatta anordningar AFS 2002:1,
 • Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:3,
 • Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:2,
 • Gasflaskor AFS 2001:4.

Vidare tillkommer följande ändringsföreskrifter:

 • AFS 2017:4 Ändring i föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19),
 • AFS 2017:5 Ändring i föreskrifter om Gaser (AFS 1997:7).


För tillverkning, konstruktion och provning gäller fortfarande:

 • Tryckbärande anordningar AFS 2016:1,
 • Enkla tryckkärl AFS 2016:2,
 • Provning med över- eller undertryck AFS 2006:8,
 • Arbetsmiljölagen 3 kap, 8 §.

Ändringsföreskrifterna påverkar andra föreskrifter

Vid införande av den nya föreskriften 2017:3 kommer två ändringsföreskrifter.
Föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). (Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43), ändras då i enlighet med de nya föreskrifterna genom ändringsföreskriften AFS 2017:4.
Märkning under 20a § i föreskriften AFS 2014:43 ska anges med faropiktogrammet för gas under tryck enligt förordning (EG) nr 1272/20085 samt även tilläggstexten ”Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara”. De ändrade reglerna om märkning (AFS 2017:4), ändrar inte den riskbedömning och de rutin om säker hantering av gasflaskor med anledning av brand som ska finnas.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2017:5) om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:7) om gaser, ändras även den i enlighet med regler i nya föreskriften AFS 2017:3. Ändringsföreskriften innebär att 5, 12–14, 16–18 och 20–21 §§ i AFS 1997:7 upphör att gälla.

Följande paragrafer i föreskrifter om gaser (AFS 1997:7) gäller som tidigare
1-4 §, om tillämpningsområde, definitioner, riskbedömning och krav om kunskaper.
6-11 §, om allmänna regler gällande ventilation och hantering. mm
15 § och 19 §, Plats för fyllning eller tömning av tankvagnar och tankbilar för kondenserad gas.
22 §, Plats för lagring av gas i annan behållare än gasflaska.

Föreskriften om konstruktion, tillverkning och uppförande av behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2) upphävs den 1 december 2017

Föreskrifterna AFS 2005:2, upphör den 1 december 2017 och istället gäller arbetsmiljölagen 3 kap. 8§. Det här innebär förändrade krav för anordningar såsom vakuumkärl, cisterner, lågtrycksgasbehållare (till exempel silos) och transportrörledningar (till exempel pipelines och fjärrvärmerörledningar).

Användning av anordningarna enligt ovan omfattas av de nya föreskrifterna AFS 2017:3, och reglerna har med några undantag inte ändrats jämfört med tidigare. Om en anordning som tillverkats enligt AFS 2005:2 tidigare omfattades av krav på besiktning enligt tidigare regler (AFS 2005:3) så kommer den att omfattas av krav på kontroll i de nya föreskrifterna.

Cisterner

Precis som tidigare så omfattas inte cisterner som innehåller brandfarlig vätska samt de rörledningar som är sammanbundna med cisternen av 5 kap. i AFS 2017:3. Dessa cisterner och rörledningar ska istället kontrolleras enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för cisterner, pdf, öppnas i nytt fönster

Det blir lättare att göra rätt då de nya föreskrifterna AFS 2017:3 samlar kraven

De nya föreskrifterna AFS 2017:3, samlar alla krav om användning och kontroll av trycksatta anordningar i en och samma föreskrift: En ny föreskrift som har en tydlig struktur och förenklad upplägg, vilket innebär att det blir lättare att hitta rätt i reglerna och bedöma vad som gäller för den egna anordningen. Men de flesta allmänna kraven har inte ändrats mot tidigare utan är endast tydligare.

De nya föreskrifterna AFS 2017:3, visar tydligt att riskbedömningarna av trycksatta anordningar är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Föreskrifterna gör det också tydligt att trycksatta anordningar är en arbetsutrustning och att grundkraven för att använda en trycksatt anordning finns i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4.

De nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3 innebär förändrade definitioner och upplägg. Språket blir enklare att förstå jämfört med de tidigare föreskrifterna.

De nya föreskrifterna använder inte ordet besiktning, utan istället ordet ”kontroll” vad gäller kontrollorganens obligatoriska kontroll. Genom att använda ordet kontroll istället för besiktning så blir språkbruket det samma som andra myndigheter i Sverige som föreskriver om kontroll av trycksatta anordningar.

Sedan lång tid tillbaka så delas trycksatta anordningarna in i klasser. De nya föreskrifterna AFS 2017:3, innebär enklare bedömning av klass. Bedömning av klass görs liksom tidigare beroende av typ av innehållets farliga egenskaper, tryck, volym, temperatur m.m.

Om man haft möjlighet att bedöma omfattning, kravnivå och vilka bestämmelser som gäller för en anordning i nuvarande regelverk så blir det enklare att gör motsvarande bedömning mot kraven i de nya föreskrifterna AFS 2017:3. Här avgörs den klass en anordning tillhör utifrån säkerhetsdatabladet, och information på säkerhetsutrustningen eller anordningen.

De olika bedömningsdiagrammen som finns i AFS 2005:3 är i de nya föreskrifterna sammanförda till några få tabeller, vilket även gör bedömning av klass enklare. Ett annat exempel hur bedömningen blir enklare är att de tre tidigare klasserna har ersatts av två; klass A och klass B som omfattar de större anordningarna och de med högre risker. Se vidare information under Klasser och kontroll.

Parallelluppställning som jämför några punkter i den nya föreskriften med tidigare regler

Kortfattad parallelluppställning som jämför några punkter i den nya föreskriften AFS 2017:3 med de tidigare reglerna:

Kap. 1-2, motsvarar anordningar som omfattades av AFS 2002:1.
Kap. 3, samt vissa delar av 2 kap., (se tillämpningsområde i 1 kap. 3 §), motsvarar AFS 2001:4,delar av föreskrifter om gaser AFS 1997:7, (se ändringsföreskrifter AFS 2017:5), samt del av föreskrifter om kemiska AFS 2014:43, (se ändringsföreskrifter AFS 2017:4).
Kap. 4-5, motsvarar de anordningar som omfattades av AFS 2005:3, med tillägg att cisterner för brandfarlig vätska omfattas av 4 kap. 1-19 §§.
Kap. 6, kan jämföras med bestämmelser om pannanläggningar i AFS 2002:1 med den skillnaden att effektgränsen för pannor i klass B ändrats från 50 kW till 100 kW.
Kap 7, är information för kontroll- och certifieringsorgan som motsvarar delar av AFS 2005:3, och delar av Swedacs upphävda föreskrifter STAFS 1999:4.
Kap 8, innebär utökade sanktionsavgifter relaterat till krav om dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn, enligt 4 kap., 17 § och villkor för trycksättning av pannor som är i drift enligt 6 kap, 1-3 §§. Vidare finns sanktionsavgifter angående krav om trycksättning av anordningar enligt 5 kap, 1-2 §, vilken motsvaras av tidigare sanktioner om kontroll 9 §, 46 § i AFS 2005:3.

Sanktionsavgifter förutsätter att anordningen omfattas av regler under klass A eller B.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser och eventuella avvikelser vad gäller ikraftträdande av den nya föreskriften anges under ”Ikraftträdande och övergångsbestämmelser”. Här är en sammanfattning om övergångsbestämmelser med tidpunkter efter 1 december 2017, då införande av de nya reglerna ska vara klart:

 • Bedömning för egenbesiktning enligt AFS 20005:3, 36 §, kan fortsätta som planerad, men som längst 3 år, senast 1 december 2020, ska de nya reglerna följas. (Se vidare AFS 2017:3, under rubriken pg 41, pkt 8).
 • Bedömning om övervakning kan fortsätta som planerad till ny kontroll görs enligt tidigare planering.
 • Journaler för återstående livslängd ska finnas upprättade inom 2 år, senast 1 december 2019.
 • Certifiering av pannoperatörer ska ske inom:
  - 3 år för pannor som tillhör kategori 1-2, senast 1 december 2020,
  - 5 år för pannor som tillhör kategori 3-4, senast 1 december 2022.
 • Pannor i öppna värmesystem där det tidigare inte funnits krav om kontroll ska vara kontrollerade av kontrollorgan inom 3 år, senast 1 december 2020.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-12-19