Förebygg – använd tryckkärl på rätt sätt

Förebygg – använd trycksatta anordningar på rätt sätt

 • Fortlöpande tillsyn, underhåll och kontroll 
 • Säker avställning vid underhållsarbete 
 • Reparationer och service  

Använd trycksatta anordningar på rätt sätt – rätt fluid, tryck och temperatur

Använd trycksatta anordningar på rätt sätt. En anordning är tillverkad för ett visst innehåll och för att klara ett visst tryck och en viss temperatur. Vi har sett att det inträffar olyckor och tillbud när trycksatta anordningar används på fel sätt. Det kan handla om att en anordning används vid högre tryck än vad den avsetts för eller att den används vid felaktig temperatur.

Sverige har ett kallare klimat än Mellan- och Sydeuropa, det finns därför anordningar tillverkade för att stå utomhus i varmare länder som inte tål att stå utomhus i Sverige. Kontrollera alltid den lägsta temperatur som tillverkaren anger att anordningen kan användas vid.

Det är inte tillåtet att använda anordningar som placerats utomhus vid lägre temperatur än vad tillverkaren angett. Det går heller inte att vid en riskbedömning frångå i vilket klimat som den trycksatta anordningen ska placeras.

Tänk på att anordningens livslängd kan vara begränsad

Långt över beräknad livslängd

På en industri hade man ett tryckkärl för lagring av syrgas i ett så kallat höghållfaststål. När tanken togs i drift gjordes en beräkning av hur många gånger tanken skulle kunna fyllas och tömmas. Vid en fyllning 25 år efter driftsättning exploderade tryckkärlet. Stora metallstycken slungades ut och fönsterrutor krossades på byggnader. Användaren hade då använt tryckkärlet långt över den beräknade livslängden.

Exemplet visar att du som använder en trycksatt anordning måste känna till om den trycksatta anordning du använder har en begränsad livslängd. Det är därför viktigt att dokumentera driften i journaler så att det går att avgöra när det är dags att ta anordningen ur drift eller bestämma vilka åtgärder och kontroller som behöver utföras.

Information från tillverkaren av trycksatta anordningar

Kontrollera alltid vilken information som tillverkaren lämnat till dig som använder anordningen. Informationen finns i bruksanvisning och på själv anordningen. Om du inte själv kan avgöra till exempel livslängden så kan en sakkunnig person hjälpa dig med att ta reda på detta. 

Fortlöpande tillsyn, underhåll och kontroll vid användning av trycksatta anordningar

När du använder en trycksatt anordning är det viktigt att du hela tiden försäkrar dig om att den är i bra skick. För att göra det behöver du utföra fortlöpande tillsyn, kontroll och underhåll.

När du bygger upp ditt underhållsprogram och program för fortlöpande tillsyn är det viktigt att du utformar det utifrån tillverkarens bruksanvisning och den riskbedömning som utfördes innan anordningen togs i drift.

Om du misstänker att den trycksatta anordningen inte längre är säker att använda ta den då ur drift för mer noggranna undersökningar innan olyckan är framme.

Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar

Innan anordningen används ska du som arbetsgivare se till att det finns ett program för fortlöpande tillsyn. Målet för den fortlöpande tillsynen är främst att de som använder anordningen ska vara säker på att 

 • anordningen är tät och inte utsatts för några skador
 • säkerhetsutrustningen fungerar som den ska
 • märkning av anordningar fortfarande finns kvar och går att läsa 

De personer som arbetsgivaren utser till att utföra den fortlöpande tillsynen behöver ha kompetens och erfarenhet för att klara av uppgiften. De personer som utför tillsynen behöver till exempel ha kunskap om hur man läser ett flödesschema. 

Om allvarliga brister upptäcks vid den fortlöpande tillsynen ska du avbryta arbetet och ta den trycksatta anordningen ur drift. 

Underhåll och kontroll av trycksatta anordningar

Så länge du använder en trycksatt anordning ska du utföra underhåll som gör att den fortfarande uppfyller de krav som den tillverkats mot. Det är en god idé att journalföra det underhåll som utförs samt planera arbetet så att det mesta av underhållsarbetet utförs som förebyggande underhåll. 

Det har tagits fram standarder för ett effektivt underhållsarbete. Att använda dessa standarder kan vara en bra start. 

Det är viktigt att du själv kontrollerar och provar de delar av anordningen som slits eller åldras. 

Besiktning av trycksatta anordningar

I vissa fall krävs det att ett ackrediterat kontrollorgan har utfört en besiktning för att du ska få använda anordningen. Vid besiktningen ska det ackrediterade kontrollorganet bedöma om den trycksatta anordningen uppfyller de krav som vi ställer. Den trycksatta anordningen som enligt reglerna ska besiktigas får inte användas om en bedömning saknas.

Kom ihåg att anordningar som inte omfattas av krav på besiktning inte är ofarliga. En gasledning som innehåller mycket giftig och korrosiv gas kan utgöra en stor arbetsmiljörisk när den går sönder även om rörledningens diameter är liten.

Om du använder en anordning som omfattas av krav på besiktning så innebär det inte att du fråntas ditt eget ansvar för underhåll och kontroll.

Säker avställning av trycksatta anordningar vid underhållsarbete

Exemplet nedan är hämtat från verkligheten och beskriver vad som kan hända om inte en trycksatt anordning ställs av innan ett servicearbete påbörjas.

En bult satt kvar – allt exploderade, het ånga strömmade

”Två anställda utförde underhållsarbete i kundens lokaler. Packningen i en ventil skulle bytas. Av någon orsak blev inte ventilerna tätade vid stängning. Inte heller öppnades dräneringskranen. När man skulle dra lös ventilen satt bultarna fast varvid man blev tvungen att dra av dessa. Och en bult satt kvar när man rörde den så exploderade allt och ånga och vatten strömmar ut under ett tryck om 25 bar. De fick het vattenånga över sig, främst ansikte, armar och bröst.”

Nedkyld, trycklös, tömd och rengjord– före underhållsarbete av trycksatta anordningar

Grundprincipen är att en trycksatt anordning ska vara nedkyld, trycklös, tömd och rengjord på sitt innehåll innan någon påbörjar arbete. För att säkerställa detta är det viktigt att ett skriftligt så kallat arbetstillstånd upprättas innan underhållsarbetet påbörjas. Arbetstillståndet ska tydligt beskriva rollfördelningen mellan dig som till vardags använder anordningen och de som ska utföra arbetet.

Förväxla inte arbetstillstånden för trycksatta anordningar

Sammanblandning av arbetstillstånd har historiskt orsakat allvarliga arbetsmiljöolyckor. Erfarenheterna från dessa olyckor har resulterat i några tumregler som du som har samordningsansvaret bör tänka på:

 • Arbetstillstånd bör vara tidsbegränsade.
 • Om flera arbeten pågår samtidigt på en och samma anordning av olika personer så bör separata arbetstillstånd skapas.
 • Arbetstillstånden bör samlas på en anslagstavla eller liknande så att alla arbetstagare kan se vilka arbeten som pågår.

Vid skiftarbete behöver det även finnas rutiner för överlämning mellan de som leder arbetet. Vid oklar överlämning ökar risken för olyckor och tillbud. 

Riskbedöm ditt föreslagna arbetssätt vid arbete med trycksatta anordningar innan arbetet påbörjas

I samband med att arbetstillståndet upprättas ska en riskbedömning utföras där både de som använder anordningen och de som ska utföra ingreppet bör delta. Vem som samordnar arbetet måste även vara tydligt.

Exempel på frågor som bör vara utredda och kommunicerade till alla som berörs:

 • På vilket sätt har du som användare av anordningen säkerställt att anordningen är tömd, trycklös och nedkyld?
 • På vilket sätt du som användare säkerställt att anordningen inte av misstag startas? All kraft till anordningen ska vara bruten och alla anslutna rörledningar ska vara blockerade. Inom vissa branscher talar man om rutiner för "bryt och lås". 
 • Vilka kvarvarande risker finns? Du som använder anordningen bör informera och lämna över säkerhetsdatablad till den som ska utföra ingrepp. Berätta vilken skyddsutrustning som ni själva använder.
 • Vad ska du som utför ingrepp göra för att visa att du utfört ingreppet korrekt och att anordningen är tät och provad innan du avslutar din del av arbetet?
 • Hur ska du som ska använda av anordningen efter ingrepp förvissa dig om att arbete är avslutat?
 • Hur ska anordningen åter tas i drift? Hur och i vilken ordning ska de åtgärder har införts för att förhindra start under ingreppet (blockeringar) tas bort?

Läs även sidan om kemiska arbetsmiljörisker för att få mer information. 

Vägledning till kemireglerna

Var finns krav på arbetstillstånd vid arbete med trycksatta anordningar?

Enligt föreskrifterna för användning av trycksatta anordningar så ska det alltid finnas ett arbetstillstånd då arbete utförs inuti en trycksatt anordning. I föreskrifterna för användning av utrustning finns krav på att det vid behov ska finnas en skriftlig instruktion innan till exempel ett underhållsarbete påbörjas.

Krav på arbetstillstånd finns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:13) och arbete explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3). 

Om den trycksatta anordningen innehåller brandfarliga vätskor och gaser finns även krav på hetarbetstillstånd i reglerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Reparationer och service av trycksatta anordningar

Exemplet nedan är en verklig händelse där en reparation utförts felaktigt samtidigt som en ny säkerhetsventil som ska skydda tryckkärlet var inställd på för högt öppningstryck. Dessutom utfördes aldrig någon revisionsbesiktning vid service. Om besiktning utförts hade frågor ställts som förmodligen förhindrat olyckan.

När du gör reparationer av trycksatta anordningar är det viktigt att följa instruktionerna från tillverkaren av kärlet. En grundprincip är att aldrig utföra reparationer utan att först kontakta tillverkaren av anordningen. Om du inte tänker dig för kan du själv överta tillverkaransvaret för den trycksatta anordningen. 

Om en reparation görs så ska den utföras på ett sätt att de grundkrav som fanns vid tillverkningen uppfylls även vid reparationen. Du måste därför vara mycket väl insatt i tillverkningsreglerna för att utföra en reparation. 
Om du byter ut olika delar till exempel en säkerhetsventil eller styrningen av en anordning, är det viktigt att du följer det som ursprungstillverkaren anger.

Kärlet brast och rummet fylldes med ånga

Vid en service på ett tryckkärl vid ett sjukhus utfördes en svetsreparation samtidigt som säkerhetsventilen byttes ut. Den nya säkerhetsventilen var inställd på ett betydligt högre tryck än den ursprungliga ventilen. Efter några dagars användning hörde personalen ett tickande ljud från tryckkärlet. Ytterligare några dagar senare brast kärlet och rummet fylldes med ånga. 

Revisionsbesiktning av trycksatta anordningar

I vissa fall finns det krav på en så kallad revisionsbesiktning efter reparationen. Då är du som är arbetsgivare skyldig att låta ett ackrediterat organ utföra en sådan besiktning. Innan du gjort det får du inte använda anordningen. 
Även vid utbyte av delar kan du vara skyldig att utföra en revisionsbesiktning innan du åter tar anordningen i drift. 
Om du är osäker kontakta det ackrediterade organ som du anlitat för att utföra besiktning av din trycksatta anordning. 

Ingrepp på trycksatt rörledning - anborrning

Det finns vissa arbeten som får utföras på en trycksatt anordning då den fortfarande är i drift (då den fortfarande är trycksatt), så kallad anborrning. För att få utföra anborrning krävs certifiering av ett certifieringsorgan. I dagsläget finns inte något sådant certifieringsorgan och därför måste den som vill utföra anborrning kontakta Arbetsmiljöverket för att få anvisningar för anborrning.

Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller när du ska använda tryckbärande anordningar, cisterner, lågtrycksgasbehållare och vakuumkärl i arbetet. De gäller dock inte för trycksatta anordningar i kärnteknisk anläggning.

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler och instruktioner för besiktning av trycksatta anordningar. De gäller inte gasflaskor för andningsapparater och gasflaskor för bärbara brandsläckare.

Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna för tryckbärande anordningar innehåller grundläggande krav, regler på CE-märkning med mera. Reglerna vänder sig i första hand till tillverkare, men även till importörer, säljare eller andra som tar sådana anordningar i drift.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-07-29