Fördjupning om tryckkärl

På den här sidan vill vi ge mer detaljerad information kring vissa av kraven i våra föreskrifter. Informationen om besiktning är även för de besiktningsmän som utför besiktning av trycksatta anordningar

Övriga myndigheters föreskrifter om arbete med trycksatta anordningar

Det finns föreskrifter på andra myndigheter som man behöver känna till vid arbete med trycksatta anordningar. Ibland tar dessa föreskrifter över från Arbetsmiljöverkets föreskrifter och ibland kompletterar de Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utfärdat föreskrifter för transportabla tryckbärande anordningar och transport av farligt gods, här finns krav vid tillverkning och återkommande kontroll av transportabla tryckbärande anordningar. De har även regler för cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

För mer information se www.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidor som berör arbete med trycksatta anordningar

Vid användning av trycksatta anordningar är det även viktigt att känna till regler för kemiska arbetsmiljörisker och maskiner det är även viktigt att det finns en god säkerhetskultur. Därför är det en god idé att besöka ämnessidorna nedan i samband med att du ska börja använda en trycksatt anordning.

Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Maskiner

Marknadskontroll av farliga produkter

Produktutformning och CE-märkning

Säkerhetskultur - ett samspel mellan människor och riskstyrning

Organisationer som berör arbete med trycksatta anordningar

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedacs webbplats, öppnas i nytt fönster

Swedish Standards Institute (SIS) webbplats, öppnas i nytt fönster

EU:s officiella tidning, EUR-Lex:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Swedish Association for Testing Inspection and Certification (SWETIC) webbplats, öppnas i nytt fönster

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification, är branschorganisationen för de företag som är ackrediterade för att arbeta med provning, besiktning, kontroll och certifiering, www.swetic.org

Provning av trycksatta anordningar med över- eller undertryck

Provning av anordningar med över- eller undertryck utförs som läcksökning, täthetsprovning och tryckprovning, beroende på vad man tänkt kontrollera. Det kan till exempel vara att upptäcka ett läckage eller att kontrollera en anordnings täthet eller hållfasthet. Hållfasthetskontroll utförs i vissa fall som sprängprovning och då i samband med så kallad experimentell dimensionering. 

Föreskrifterna om provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8) gäller inte läcksökning eller täthetsprovning av en trycksatt anordning som genomgått föreskriven tryckkontroll under förutsättning:

 • att någon reparation, modifiering eller utbyte av någon del av den tryckbärande anordningen inte gjorts efter den tidigare tryckkontrollen,
 • att det tryck anordningen dimensionerats för inte överskrids och
 • att det högsta tryck vid vilket anordningen får användas inte överskrids. 

Vid provning med över- eller undertryck finns betydande risker för ohälsa och olycksfall för dem som utför provningen och för dem som befinner sig på eller i närheten av den plats där provningen utförs. 

Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8), föreskrifter

Risker och riskbedömning vid provning

Risker vid provning av trycksatta anordningar med övertryck 

Risker vid provning med övertryck är bland annat att provningsutrustningen eller den anordning som provas sprängs, splittras eller rämnar. Det kan inträffa även vid relativt lågt tryck. 

Risker vid provning av trycksatta anordningar med undertryck 

Risker i samband med provning med undertryck är bland annat att den anordning som provas imploderar. Splitter kan då uppstå som allvarligt kan skada de personer som finns i närheten. 

Riskbedömning vid provning av trycksatta anordningar

Vid en provning behöver du utföra en riskbedömning av arbetet. Riskbedömningen ska visa på det riskområde som finns runt provningen. Riskområdet beror på vilken tryckvåg som kan uppstå och hur långt du beräknar att delar av anordningen kan kastas iväg om anordningen går sönder. 

Exempel på faktorer som kan innebära hälso- eller säkerhetsrisker i samband med provning är 

 • att den personal som utför provningen inte har tillräckliga kunskaper,
 • att provningsutrustningen inte är tillförlitlig,
 • att avsäkringsanordningar är felaktigt inställda och
 • att man vid provning med övertryck valt ett olämpligt tryckmedium. 

Försök alltid använda vätska vid provning av trycksatta anordningar som sker med övertryck 

Vid provning med övertryck är valet mellan gas och vätska som tryckmedium av stor betydelse för riskerna med provningen. Riskerna med att använda gas är mycket större än med att använda vätska. Energiinnehållet vid i övrigt lika volym och tryck är nämligen 200 gånger större när man använder gas som tryckmedium än när man använder vätska. Om det är tekniskt möjligt ska man alltid försöka undvika provning med gas. 

Använd vätskor och gaser som är ofarliga vid provning av trycksatta anordningar

Den vätska eller gas som används vid provningen kallar vi för tryckmedium. Den vätska som används vid provning bör vara ofarliga om de släpps ut i samband med provningen. 

Vid provning med vätska bör därför vatten användas.

Vid provning med gas bör luft användas.

Om någon annan gas än luft används vid provning med gas så ska den gasen inte reagera med andra ämnen. Exempel på sådana gaser är kväve och argon. 

Om kväve eller argon används som tryckmedium vid provningen så finns en risk att syrebrist uppkommer vilket kan framkalla livsfara. Koldioxid är ett exempel på en gas som inte ska användas vid provning. 

Provning av trycksatta anordningar med gas 

Om du utför provningen med gas finns särskilda krav vid trycksättning. I vissa fall så ska trycksättningen med gas utföras av ett kontrollorgan, typ A, B eller C enligt SS-EN-ISO/IEC 17020:2005, som är ackrediterat för uppgiften. 

Utan ackreditering så begår du ett lagbrott och om Arbetsmiljöverkets inspektion finner att provning utförts utan ackreditering så kan du som utfört provningen dömas att betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor per provning. 

Exempel på anordningar som vanligtvis provas med gas är hållfasthetskontroll av: 

 • gassystem på svetsverkstäder, sjukhus, laboratorier
 • kyl-och värmesystem
 • behållare avsedda för djupkylda gaser till exempel flytande kväve
 • självfallsledningar för avlopp
 • IBC-behållare 

Du som beställare av provningen bör förvissa dig om att de som utför provningen är ackrediterade eftersom du och dina arbetskamrater annars kan utsättas för fara.

Vilka trycksatta anordningar omfattas av krav på besiktning?

För att avgöra om en anordning omfattas av krav på besiktning måste du börja med att undersöka enligt vilka regler de tillverkats.

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3) omfattar trycksatta anordningar som tillverkas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsmiljöverket har tre förskrifter för tillverkning av trycksatta anordningar

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2), föreskrifter

Det finns vissa undantag från AFS 1999:4 som omfattas av AFS 2005:3 vilka det är framgår av 1§ AFS 2005:3. 

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter

Äldre anordningar som om de skulle tillverkas idag hade tillverkats enligt dessa föreskrifter omfattas även de av krav på besiktning. 

Bärbara brandsläckare och gasflaskor för andningsapparater 

Exempel på anordningar som inte omfattas av föreskrifterna AFS 2005:3 är bärbara brandsläckare och gasflaskor för andningsapparater. Kontrollkrav för dessa gasflaskor finns i AFS 2001:4 Gasflaskor. 

Gasflaskor (AFS 2001:4), föreskrifter

Klassificering avgör om det krävs besiktning 

Det finns tre besiktningsklasser, A-C. Generellt gäller följande med vissa undantag. 

Klass C: Inga krav.

Klass B: Krav på installations- och revisionsbesiktning samt återkommande besiktning i form av driftprov.

Klass A: Samma krav som klass B plus krav på återkommande besiktning i form av in- och utvändig undersökning.

För att bestämma om en trycksatt anordning omfattas av besiktning finns det ett antal diagram och tabeller i föreskriften Besiktning av trycksatta anordningar, AFS 2005:3. För att du ska kunna avgöra om en anordning omfattas av krav på besiktning måste du till en början veta vilken typ av trycksatt anordning som du använder. När du bestämt vilken typ av anordning som du använder så anger tabeller och diagram vilken information som behövs för att klassificera den trycksatta anordningen. 

Det finns en rad undantag i diagrammen så det gäller att läsa alla undertexter till diagrammen. Om man som arbetsgivare är osäker kan man kontakta någon sakkunnig person eller de ackrediterade organen. 

Om det visar sig att en anordning ligger precis på gränsen mellan två besiktningsklasser så ska anordningen tillhöra den lägre klassen. Det vill säga om en anordning ligger på gränsen mellan besiktningsklass A och B så tillhör den klass B.

Vem får utföra besiktning av trycksatta anordningar? 

Besiktning av trycksatta anordningar får endast utföras av ackrediterade organ i tredjeparts ställning. Swedac är den myndighet man ska vända sig till om man vill veta vilka företag som är ackrediterade för att utföra besiktning av trycksatta anordningar. 

Arbetsmiljöverkets svar på frågor från de ackrediterade organen

Som ett stöd för de bedömningar som ska utföras har Arbetsmiljöverket utarbetat ”frågor och svar” som utgör en praxis som de ackrediterade organen ska arbeta efter. Denna praxis är framtagen utifrån frågor som de ackrediterade organen framfört till Arbetsmiljöverket.

Frågor och svar för tillämpning av Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2), föreskrifter

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter

Klagomål på bedömning av trycksatta anordningar

Om du har klagomål på de bedömningar som utförs av ett ackrediterat kontrollorgan ska du i första hand klaga hos det ackrediterade organet. Om du inte är nöjd med hur det ackrediterade organet hanterar ditt klagomål så är det Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, som du ska ta kontakt med.

Tillverkning i trycksatta anordningar

Som användare av trycksatta anordningar är det viktigt att känna till vilka regler som gäller vid tillverkning eftersom det styr vilka föreskrifter som anordningen senare ska kontrolleras efter. Arbetsmiljöverket har följande föreskrifter för tillverkning av trycksatta anordningar: 

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2), föreskrifter

Information från tillverkaren till dig som använder trycksatta anordningar

Att använda en anordning felaktigt är mycket farligt det är därför viktigt att du som användare tar del av den information som tillverkaren överlämnar till dig. 

Till de flesta anordningar tillverkade enligt AFS 1999:4 och AFS 2005:2 följer det vanligen med en bruksanvisning. I bruksanvisningen ska det finnas instruktioner för montering, idrifttagande, underhåll och avsedd användning

Innan du tar din anordning i drift måste du kontrollera vilka risker som tillverkaren tar upp vid felaktig användning samt vilka förutsättningar som anordningen tillverkats mot. De förutsättningar som främst avses är 

 • för krypning: det teoretiska antalet drifttimmar vid specificerade temperaturer
 • för utmattning: det teoretiska antalet cykler vid angivna spänningsnivåer
 • för korrosion: teoretiskt valt korrosionstillägg. 

För enkla tryckkärl ska tillverkaren upprätta anvisningar för hur tryckkärlet får användas och installeras. Anvisningarna ska även tala vilket underhåll som krävs. 

Bruksanvisningar och anvisningarna ska vara på svenska.

Mer information för dig som tillverkare av trycksatta anordningar

För dig som är tillverkare av trycksatta anordningar finns mer information på sidan om produktutformning och CE-märkning.

Produktutformning och CE-märkning

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-07-29