Ansvar för tryckkärl

Det är viktigt att alla medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljön.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Arbetsgivaren har huvudansvaret och ska tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska genomföra alla åtgärder som behövs för att förhindra att arbetstagarna drabbas av olyckor eller sjukdom. Ett exempel på sådana generella åtgärder är att personalen har rätt utbildning och att det finns en riskbedömning.

Arbetsgivaren ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad det är kan du läsa om på sidan om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbete, SAM

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)

En trycksatt anordning är en arbetsutrustning därför behöver du läsa om vilka krav som finns i föreskrifterna vid användning av arbetsutrustning. Föreskrifterna innehåller krav på: 

 • riskbedömning
 • produkter
 • information till arbetstagare,
 • dokumentation över inhyrd arbetskrafts praktiska och teoretiska kunskaper
 • underhåll och service ska utföras enligt tillverkarens instruktioner
 • ingrepp, (Bilaga B) 

Eftersom trycksatta anordningar vanligtvis är anordningar med särskilda risker bör du som arbetsgivare utse personer sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll.

Föreskriften innehåller även tekniska krav för till exempel äldre trycksatta anordningar som fanns innan motsvarande EU-direktiv trädde i kraft. 

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1)

Föreskriften användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1) riktar sig till alla som använder trycksatta anordningar. Föreskrifterna förtydligar vissa krav i föreskrifterna om arbetsutrustning (AFS 2006:4) som bara gäller trycksatta anordningar. Föreskrifterna innehåller krav på: 

 • riskbedömning
 • program för fortlöpande tillsyn
 • förteckning över de trycksatta anordningarna
 • särskilda krav vid användning av pannor
 • kunskap hos personal
 • ensamarbete
 • märkning av rörledningar (se även föreskrifterna för kemiska arbetsmiljörisker) 

Ansvarig är arbetsgivaren, chefen. Vid användning av trycksatta anordningar är det viktigt att du, som arbetsgivare, utser personal som ska utföra fortlöpande tillsyn. 

Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Ansvar för korrekt övervakning av pannor 

Pannor har historiskt varit drabbade av allvarliga olyckor och tillbud. Det finns därför särskilda krav i föreskrifterna om användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1) på 

 • säkerhetsinstruktion,
 • personalkompetens och
 • på vilket sätt en panna ska övervakas. 

Kraven skiljer mellan olika typer av pannor därför är arbetsgivaren skyldig att kontrollera vilka krav som finns för just den typ av panna som används på arbetsplatsen.

Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:01), föreskrifter

Anborrning – ingrepp på anordning när den fortfarande är trycksatt 

Krav vid ingrepp på trycksatta anordningar under drift (när den är trycksatt) finns i föreskrifterna om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2). Föreskriften ställer krav på certifiering men eftersom det i dagsläget inte finns något certifieringsorgan som kan certifiera företag så måste du som vill utföra anborrning inhämta anvisningar från oss.

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005), föreskrifter

Besiktning av trycksatta anordningar 

Besiktning av trycksatta anordningar delar in anordningarna i tre besiktningsklasser; A, B och C. Anordningar som tillhör besiktningsklass C behöver inte besiktigas. 

För att få använda anordningar som tillhör besiktningsklass A och B måste de besiktigats av ett ackrediterat kontrollorgan. Efter besiktning ska det ackrediterade organet göra en markering på besiktningsskylten och skriva ut intyg över besiktningen. Du som arbetsgivare är skyldig att dokumentera det intyg som du får att det ackrediterade organet i samband med besiktningen. 

Du som arbetsgivare är skyldig att inte använda den trycksatta anordningen med högre eller lägre tryck och temperatur än vad ett ackrediterat organ bedömt som högsta/lägsta tryck och högsta/lägsta temperatur. 

 Besiktning av tryscksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter

Ansvar vid en olycka 

Ett allvarligt olycksfall eller tillbud, dvs. något som kunde ha blivit allvarligt, ska arbetsgivaren snarast anmäla till Arbetsmiljöverket. 

Arbetsgivaren har ansvar för att olycksfall och tillbud vid användning av trycksatta anordningar dokumenteras och utreds. De nödvändiga åtgärder som utredningen visar på ska genomföras. Driften får inte återupptas förrän det konstaterats att anordningen är säker.

Alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö och för att ingen ska behöva bli sjuk eller skada sig på grund av jobbet. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare bland annat undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Våra föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-10