Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram

Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.

Vanliga frågor och svar

Det har kommit in frågor kring kravet på certifiering av pannoperatörer för museiverksamhet. Både museiverksamhet och upprätthållande av aktiva certifikat ingår i det material som ska ses över.

AFS 2017:3 är en nationell föreskrift. Det innebär att det är möjligt att söka dispens för krav enligt någon paragraf. Inkommer det en begäran om dispens så kommer den behandlas på regelavdelningen men handläggs av avdelningen för juridik. Observera att detta inte är samma sak som att vi säger att det automatiskt går att få dispens, varje fall prövas för sig och det ska ju vara grundat på något som gör att vi kan anse att vi kan ge dispens.

Certifikatets giltighetstid gäller enligt bilaga 2 AFS 2017:3, alltså fem år efter det datum då certifikatet utfärdades. Ingen förlängning. Ändringen gäller bara ikraftträdandet som retroaktivt skjutits fram till 1 december 2022.

Arbetsmiljöverket ser över reglerna för certifiering av pannoperatörer.

  • Det som pågår nu är en serie samverkansmöten med arbetsmarknadens parter och övriga intressenter. Syftet är att vi ska få en så heltäckande bild som möjligt av deras synpunkter och förslag till förbättringar.
  • Parallellt med dessa samverkansmöten pågår även samrådsmöten med certifieringsorgan och myndigheter som också är berörda.
  • Arbetsmiljöverket har även kontakt med motsvarande myndigheter i våra grannländer för att jämföra våra nationella regler.
  • Vi kommer sedan göra en konsekvensutredning baserad på den fakta som vi har samlat in. Utredningen får utvisa om och hur vi ska göra ändringar av reglerna.
  • Före en eventuell justering av reglerna så kommer Arbetsmiljöverket skicka ut dessa för remiss. Det kommer ske i god tid innan de planeras träda i kraft 1 december 2025.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-10