Certifieringskrav för pannoperatörer börjar gälla 1 december 2022

Du som arbetsgivare behöver kunna styrka att certifierad kompetens finns inom organisationen från och med den 1 december 2022. Alla pannor klass A och B (kategori 1-4) ska övervakas av minst en certifierad pannoperatör.

Vilka berörs av kravet på certifiering?

Kravet på certifiering gäller pannoperatörer som ansvarar för att driften av den trycksatta pannanordningen sker på ett korrekt och säkert sätt. Varje trycksatt panna ska övervakas av minst en certifierad pannoperatör, vars huvudarbetsuppgift är att övervaka anordningen.

Du som arbetsgivare behöver kunna styrka att certifierad kompetens finns inom organisationen från och med den 1 december 2022.

Alla som deltar i övervakning av pannan behöver inte vara certifierade, men som arbetsgivare ska man genom sina rutiner säkerställa att minst en som deltar i övervakningen är certifierad. Det kravet gäller även när pannan övervakas under jourtid.

Regler för certifiering finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter.

Vad räknas som en panna?

En panna är en trycksatt anordning som består av en behållare med kringutrustning. Anordningens funktion är att möjliggöra energiomvandling. Exempel på områden där sådana anordningar används i arbetslivet är värmeproduktion, uppvärmning av lokaler, ånggenerering för torkändamål och vissa processindustrier.

Exempel på pannor i de olika kategorierna

  • Kategori 1: Många pannor i klass A. Det är framför allt pannor som ackumulerar värme i farlig mängd. De flesta pannor som eldas med fasta bränslen ackumulerar värme i farlig mängd. Pannor över 2000 kW som producerar överhettad ånga och hetoljepannor över 2000 kW tillhör också kategori 1.

  • Kategori 2: Här återfinns pannor i klass B som kan ackumulera värme i farlig mängd. Det kan exempelvis vara flispannor med rosterbädd.

  • Kategori 3: Övriga pannor i klass A är till exempel pannor som eldas med olja eller gas och därmed inte ackumulerar värme i farlig mängd. Hetoljepannor och pannor som överhettar ånga med en effekt på max 2000 kW kommer in i den här kategorin.

  • Kategori 4: Övriga pannor i klass B är pannor som exempelvis eldas med olja, gas eller pellets. Även elpannor i klass B kommer in i den här kategorin. Pannan ska inte kunna ackumulera värme i farlig mängd.

Vad innebär certifieringen för arbetsgivaren?

Arbetsgivaren behöver ha rutiner för övervakning och för hur ut- och fortbildning av pannoperatörer för de specifika pannanordningarna säkerställs. Övervakningen ska dokumenteras.

Varje år behöver arbetsgivaren ge certifieringsorganet kopior av det dokumenterade uppdraget, som en bekräftelse på att pannoperatörerna övervakar pannor som motsvarar certifikatens kategori.

Hur blir man certifierad?

Certifikat för pannoperatörer utfärdas av ett certifieringsorgan som är ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. Ackrediterade certifieringsorgan finns på SWEDAC:s webbplats.

Swedacs webbplats, öppnas i nytt fönster


Själva certifieringen består av ett teoretiskt prov där pannoperatören redogör för sina kunskaper inom vissa områden som anges i bilaga 2 i AFS 2017:3. Det kan till exempel handla om:

  • Risker vid drift av pannanläggningar
  • Kunskaper om vissa begrepp i AFS 2017:3 (fortlöpande tillsyn, kontroll, övervakning)
  • Termodynamik (tillämpat på pannor och dess funktionssätt)
  • En pannanläggnings uppbyggnad och delsystem.

Certifieringsorganet bedömer provresultaten och utfärdar certifikatet när provet godkänns.

Hur länge är ett certifikat giltigt?

Certifikatet är giltigt i 5 år från utfärdandedatum. Det kan dock hända att certifieringsorganet inskränker giltigheten genom exempelvis ändring av kategori.

Vad händer om man inte certifierar sig till 1 december 2022?

Arbetsgivare ska kunna visa upp rutiner där det är säkerställt att minst en som deltar i övervakningen är certifierad. Certifieringen ligger till grund för bedömningen av det ackrediterade kontrollorganets driftprov av pannanläggningen.

Konsekvensen av att sakna certifiering är att övervakningen inte kommer bli godkänd vid den återkommande kontrollen, och arbetsgivaren riskerar sanktionsavgift om man överträder bestämmelserna.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om:

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3 8 kap. 1 §.)

Vanliga frågor och svar

Finns det någon pågående diskussion alternativt om det redan finns förfrågningar på att undantas från kraven med certifiering (2017:3 kap 6 § 4) från exempelvis veteranföreningar som arbetar med ånglok eller gammal teknik?

Det har kommit in frågor kring kravet på certifiering av pannoperatörer för museiverksamhet. Det pågår inte något arbete med att förändra föreskriften eller för att komma med någon skrivelse kring detta som skulle göra att de automatiskt undantas.

AFS 2017:3 är en nationell föreskrift. Det innebär att det är möjligt att söka dispens för krav enligt någon paragraf. Inkommer det en begäran om dispens så kommer den behandlas på regelavdelningen men handläggs av avdelningen för juridik. Observera att detta inte är samma sak som att vi säger att det automatiskt går att få dispens, varje fall prövas för sig och det ska ju vara grundat på något som gör att vi kan anse att vi kan ge dispens.

Vi har lagt mycket tid och pengar för att nå deadline. Våra operatörer är nu certifierade fram till år 2025. Men i och med beslutet att skjuta upp kravet så är dem certifierade i 2 år ”i onödan”. Vi anser att deras certifiering bör gälla i 5 år från och med 1 dec 2022. Det vill säga fram till 1 december 2027. Hur tänker ni kring detta?

Certifikatets giltighetstid gäller enligt bilaga 2 AFS 2017:3, alltså fem år efter det datum då certifikatet utfärdades. Ingen förlängning. Ändringen gäller bara ikraftträdandet som retroaktivt skjutits fram till 1 december 2022.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-12-09