Olycksstatistik 1979-2016

Arbetsmiljöverket har statistik över olyckor med ställningar i arbetslivet sedan 1970-talet.

Här visas den långsiktiga utvecklingen av arbetsskador från 1979 till och med 2016. Se diagram 1 nedan.

Figur 1 – Olyckor 1979-2016 med sjukfrånvaro.

 

ställningsolyckor 1979-2016
Antalet olyckor har minskat från ca 1400 år 1979 till ca 200 år 2016. Man kan dock konstatera att utvecklingen stannat av i början av 2000-talet.

 

Figur 1 - statistik, större bild, öppnas i nytt fönster

Könsfördelningen inom olyckstalen är mycket ojämn, drygt 95 % av olyckorna under åren 2004 – 2016 har drabbat män. Se figur 2 nedan.

Figur 2 - Olyckor 2004–2016 för kvinnor respektive män.

Ställningsolyckor 2014-2016 uppdelat på kön
Ett tiotal olyckor av tvåhundra per år drabbar kvinnor.

 

Figur 2 - statistik, större bild, öppnas i nytt fönster

Orsaker till olyckorna under åren 2012-2016

Om man tittar närmare på olyckorna från och med år 2012 till och med 2016 kan man gruppera dem på följande sätt:

Olycksorsaker 2012–2016
Summa 1002 100
Olycksorsak Antal, st Andel, %
Fall av person till lägre nivå 490 49
Fall av person till samma nivå 68 7
Ras/Fall/Bristning1 193 19
Ergonomi/Hantering2 214 21
Övriga orsaker, oklart3 37 4
  1. Ras/Fall/Bristning innebär att olyckan föregåtts av att någon form av material eller komponent brustit, rasat, fallit eller glidit så att en person skadats. Det kan till exempel vara en ställningsplanka, koppling, plattform, en räckesledare eller hela ställningen. Dessa olyckor innebär, ofta men inte alltid, att en person fallit tillsammans med ställningen/materialet.
  2. Detta innebär att man skadats på grund av dålig arbetsställning, överbelastning eller när man hanterat något och tappat kontrollen över situationen. Man kan även ha halkat, snubblat eller trampat fel
  3. Ett exempel på en övrig orsak är att man slagit i ställningen när man gått.

Det är lätt att se att den allra vanligaste olyckan är fall till lägre nivå. Om man även räknar med de fallolyckor som beror på ras/fall/bristning så uppgår antalet fallolyckor till mer än 60 %. Fallolyckor, i synnerhet de som är fall från högre nivå, ger ofta upphov till långa sjukskrivningstider.

Vilka branscher och yrken är mest drabbade av olyckor 2012-2016?

För åren 2012-2016 ser fördelningen av olyckorna mellan olika branscher ut så här:

Branscher och yrken drabbade av olyckor 2012-2016
Summa 1002 100
Bransch Antal, st Andel, %
Byggnadsindustri 698 70
Tillverkningsindustri 104 10
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster
63 6
Övriga branscher 137 14

Byggnadsindustrin är således den bransch som är ojämförligt mest drabbad av olyckor med ställningar. Där inträffar 7 gånger så många olyckor som inom hela tillverkningsindustrin.

När man studerar könsfördelningen för de olycksdrabbade och även mellan några fler branscher kan man se att kvinnor råkat ut för procentuellt fler olyckor inom vissa branscher – se tabellen nedan:

Könsfördelningen för olycksdrabbade
Bransch Kvinnor Män
Antal, st Andel, % Antal, st Andel, %
F - Byggnadsindustri 17 34 681 72
C - Tillverkningsindustri 6 12 98 10
G – Handel, reparation av motorfordon 7 14 24 3
N - Uthyrning, fastighetsservice m.m. 3 6 60 6
Q – Vård och omsorg; sociala tjänster 5 10 3 0
Övriga branscher samt okänt 12 24 86 9
Summa 50 100 952 100

Av tabellen framgår att kvinnor löper större risk att råka ut för olyckor med ställningar inom branschgrupperna G (Handel) och Q (Vård och omsorg; sociala tjänster). I absoluta tal är det dock endast inom grupp Q som antalet olyckor för kvinnor är fler än för män (5 respektive 3 olyckor). Kvinnors olyckor är däremot jämnare fördelade mellan olika branscher.

Vilka yrkesgrupper är mest drabbade av olyckor 2012-2016?

Även om man studerar vilka yrken de har som råkat ut för olycksfall under åren 2012-2016 blir fördelningen snarlik:

Yrkesgrupper drabbade av olyckor 2012-2016
Yrke Antal, st Andel, %
Byggrelaterade yrken 693 69
Ställningsbyggare 106 11
Övriga yrken 203 20
Summa 1002 100

Inom byggnadsindustrin har den manliga dominansen alltid varit stor. Detta märks även på fördelningen av olyckor. Nedan anges könsfördelningen inom olika yrkesgrupper för olyckor med ställningar för åren 2012–2016 (jämför tabellen ovan).

Olyckor med ställningar för åren 2012–2016
Yrke Kvinnor Män
Antal, st Andel, % Antal, st Andel, %
Byggrelaterade yrken 16 32 677 71
Ställningsbyggare 0 0 106 11
Fastighetsskötare 1 2 16 2
Handelsrelaterade yrken 7 14 2 0
Övriga yrken 26 52 151 16
Summa 50 100 952 100

Tabellen visar att koncentrationen av olyckor för män är för de som har byggrelaterade yrken (71 %). Om man även räknar in ställningsbyggare blir andelen över 80 %.

För de kvinnor som drabbades av ställningsolyckor under perioden hade drygt 30 % byggrelaterade yrken. Byggverksamhet har dock alltid varit dominerad av män.

Något man även här kan notera är antalet olyckor för kvinnor som har handelsrelaterade yrken (14 %). Övriga olyckor med ställningar som drabbat kvinnor är utspridda bland många olika yrkesgrupper.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-05