Ämne – grupp B

För att hantera en grupp av ämnen som är cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande, eller reproduktionsstörande, och hör till grupp B, fordras tillstånd. Vilka dessa ämnen är framgår av tabellen nedan.

Tillstånd – ämne i grupp B

Om man har för avsikt att söka tillstånd, framgår det nedan vad ansökan ska innehålla.

Tillstånd behövs inte vid lagerhållning för försäljning eller transport av obrutna originalförpackningar.

Ansökan om tillstånd att hantera farliga kemiska ämnen i grupp A och B, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Handläggningstiden för tillstånd från Arbetsmiljöverket som avser Grupp A eller B ämne, beräknas normalt till tre månader. I handläggningen granskas ansökan och en inspektion av arbetsplatsen genomförs, innan tillstånd ges. Det är därför viktigt att ansökan kommer in till Arbetsmiljöverket i god tid.

Grupp B

Paragrafhänvisningarna nedan gäller föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Kemiska arbetsmiljörisker, ändrad och omtryckt i AFS 2014:43 (AFS 2011:19), föreskrifter

47 § Ett kemiskt ämne som tillhör grupp B i bilaga 1 eller en kemisk produkt som innehåller ett sådant ämne i en halt av 1 viktprocent eller mer får inte hanteras utan tillstånd av Arbetsmiljöverket, med undantag för de situationer som anges i 48 § i dessa föreskrifter.

Den arbetsgivare som hanterar ett eller flera kemiska ämnen eller produkter i strid med kraven i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 52 §. Detsamma gäller den som driver verksamhet enligt 3 kap. 5 § arbetsmiljö­lagen.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta –1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Överträdelse av både 45 och 47 §§ medför sanktionsavgift endast enligt 45 §.

48 § Tillstånd enligt 46 och 47 §§ behövs inte vid lagerhållning för försäljning eller transport av obrutna originalförpackningar.

49 § I ansökan om tillstånd enligt 46 och 47 §§ ska följande anges.

  1. Vilket kemiskt ämne eller produkt som ska hanteras.
  2. Beskrivning av arbetsmetoden som används.
  3. Syftet med hanteringen.
  4. Tidsperioden för vilken tillstånd söks.
  5. Den största mängd som ska förvaras respektive användas under en och samma dag.
  6. Årsförbrukning.
  7. Det antal personer som berörs.
  8. Skälen till att ämnet eller produkten inte kan ersättas av en mindre farlig riskkälla.

Till ansökan ska bifogas dokumentation av riskbedömningens resultat och beslut om åtgärder enligt 10, 37b och 40 §§ samt hanterings- och skyddsinstruktioner som upprättats för arbetet enligt 44 §. Finns ett skyddsombud ska ett yttrande från denne bifogas ansökan.

Lista över ämnen i grupp B

Bestämmelserna i 47 § gäller även ämnets salter och när ämnet innehåller kristallvatten.

Ämnen som enligt 47 § får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket
Cancerframkallande ämnen CAS-nr*
p-Aminoazobensen 60-09-3
Auramin (4,4'-imidokarbonyl-bis(N,N-dimetylanilin)) 492-80-8
Bensalklorid 98-87-3
Bensotriklorid 98-07-7
ß-Butyrolakton 3068-88-0
4,4'-Diamino-3,3'-diklor-difenylmetan (MOCA,
metylenbis(o-kloranilin))
101-14-4
2,4-Diamino-1-metoxibensen (2,4-Diaminoanisol) 615-05-4
2,4-Diaminotoluen 95-80-7
Dianisidin (3,3'-dimetoxibenzidin) 119-90-4
Diazometan 334-88-3
1,2:3,4-Diepoxibutan 1464-53-5
Dietylsulfat 64-67-5
3,3'-Diklorbenzidin 91-94-1
2,2'-Diklordietyleter 111-44-4
2,2'-Diklorodietylsulfid (senapsgas) 505-60-2
3,3'-Dimetylbenzidin (o-Tolidin) 119-93-7
1,1-Dimetylhydrazin 57-14-7
1,2-Dimetylhydrazin 540-73-8
Dimetylsulfat 77-78-1
Etylenimin 151-56-4
Etylmetansulfonat 62-50-0
Fenyl-ß-naftylamin 135-88-6
Metylmetansulfonat 66-27-3
Monometylhydrazin 60-34-4
α-Naftylamin 134-32-7
N-Nitrosodimetylamin (N,N-dimetylnitrosamin) 62-75-9
1,3-Propansulton 1120-71-4
ß-Propiolakton 57-57-8
1,2-Propylenimin 75-55-8
Tioacetamid 62-55-5
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 126-72-7
Uretan (etylkarbamat) 51-79-6

 

Ämnen som enligt 47 § får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket
Sensibiliserande ämnen CAS-nr
2,4-Diaminotoluen 95-80-7
3,3´-diklorbenzidin 91-94-1
S-[2-(Dimetylamino)etyl]-
pseudotioureadihydroklorid (PBA 1)
16111-27-6
Hexahydroftalsyraanhydrid** 85-42-7
Hexahydroftalsyraanhydrid** 13149-00-3
Hexahydroftalsyraanhydrid** 14166-21-3
Metylhexahydroftalsyraanhydrid** 25550-51-0
Metylhexahydroftalsyraanhydrid** 19438-60-9
Metylhexahydroftalsyraanhydrid** 48122-14-1
Metylhexahydroftalsyraanhydrid** 57110-29-9
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 26590-20-5
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 11070-44-3
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 34090-76-1
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 1694-82-2
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 3425-89-6
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 5333-84-6
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 42498-58-8
Tetrahydroftalsyraanhydrid** 85-43-8
Tetrahydroftalsyraanhydrid** 935-79-5
Tetraklorftalsyraanhydrid** 117-08-8

 

Ämnen som enligt 47 § får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket
Reproduktionsstörande ämnen CAS-nr
Etylentiourea 96-45-7

*CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service.
**Som riktvärde gäller att värdet 0,005 mg/m³ för den sammanlagda exponeringen för syraanhydrider under 15 minuter via inandning inte bör överskridas.
***Som riktvärde gäller att värdet 0,1 ppm för exponeringen via inandning som tidsvägt dagsmedelvärde inte bör överskridas.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-09-04