Ämne – grupp A

Cancerframkallande ämne i grupp A är ämnen som inte alls får hanteras. I vissa extrema undantagsfall kan man ändå få hantera dessa ämnen.

Tillstånd – ämne i grupp A får vanligen inte hanteras

Hantering av något av dessa ämnen, är förenat med kraftiga restriktioner. Det gäller exempelvis för vilka situationer det kan vara möjligt att få tillstånd. De situationer där ett undantag mot förbudet kan göras och där tillstånd efter en ansökan eventuellt kan ges, är främst följande:

Vid forskning om ett cancerframkallande ämnes effekter, och vid utveckling av analysmetoder för ett ämne som tillhör grupp A. Vilka dessa ämnen är framgår nedan.

Om man har för avsikt att söka tillstånd så framgår det nedan vad ansökan ska innehålla. Tillstånd behövs inte vid lagerhållning för försäljning eller transport av obrutna originalförpackningar.

Ansökan om tillstånd att hantera farliga kemiska ämnen i grupp A och B, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansök i god tid

Handläggningstiden för tillstånd från Arbetsmiljöverket som avser Grupp A eller B ämne, beräknas normalt till tre månader. I handläggningen granskas ansökan och en inspektion av arbetsplatsen genomförs, innan tillstånd ges. Det är därför viktigt att ansökan kommer in till Arbetsmiljöverket i god tid.

Grupp A

Paragrafhänvisningarna nedan gäller föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Kemiska arbetsmiljörisker, ändrad och omtryckt i AFS 2014:43 (AFS 2011:19), föreskrifter

45 § Ett kemiskt ämne som tillhör grupp A i bilaga 1 eller en kemisk produkt som innehåller en tillsats av ett sådant ämne får inte hanteras, med undantag för de situationer som anges i 46 och 48 §§ i dessa föreskrifter. Detsamma gäller kemiska produkter som innehåller ett sådant ämne som förorening i en halt av 0,1 viktprocent eller mer. För erionit gäller dock halten 1 viktprocent eller mer.

Den arbetsgivare som hanterar ett eller flera kemiska ämnen eller produkter i strid med kraven i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 52 §. Detsamma gäller den som driver verksamhet enligt 3 kap. 5 § arbetsmiljö­lagen.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift 40 000 kronor + (antal sysselsatta –1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

46 § Ett kemiskt ämne eller produkt som avses i 45 § får hanteras efter tillstånd av Arbetsmiljöverket

 1. vid forskning om ett cancerframkallande ämnes effekter,
 2. vid utveckling av analysmetoder för ett ämne som tillhör grupp A samt
 3. i annan verksamhet där det finns särskilda skäl att hantera ett sådant ämne.

48 § Tillstånd enligt 46 och 47 §§ behövs inte vid lagerhållning för försäljning eller transport av obrutna originalförpackningar. 

49 § I ansökan om tillstånd enligt 46 och 47 §§ ska följande anges.

 1. Vilket kemiskt ämne eller produkt som ska hanteras.
 2. Beskrivning av arbetsmetoden som används.
 3. Syftet med hanteringen.
 4. Tidsperioden för vilken tillstånd söks.
 5. Den största mängd som ska förvaras respektive användas under en och samma dag.
 6. Årsförbrukning.
 7. Det antal personer som berörs.
 8. Skälen till att ämnet eller produkten inte kan ersättas av en mindre farlig riskkälla.

Till ansökan ska bifogas dokumentation av riskbedömningens resultat och beslut om åtgärder enligt 10 och 40 §§ samt hanterings- och skyddsinstruktioner som upprättats för arbetet enligt 44 §. Finns ett skyddsombud ska ett yttrande från denne bifogas ansökan.

Lista över ämnen i grupp A

Bestämmelserna i 45 § gäller även ämnets salter och när ämnet innehåller kristallvatten.

Ämnen som enligt 45 § inte får hanteras
Cancerframkallande ämnen CAS-nr*
2-Acetylaminofluoren 53-96-3
4-Aminodifenyl 92-67-1
Benzidin 92-87-5

1,1'-Diklordimetyleter
542-88-1
1,2-Dibrom-3-klorpropan 96-12-8
N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen 60-11-7
Erionit
66733-21-9
12510-42-8
Hexametylfosfortriamid (HMPA) 680-31-9
Metylklormetyleter 107-30-2
20-Metylkolantren (3-metylkolantren) 56-49-5
N-Metyl-N-nitrosourea 684-93-5
β-Naftylamin 91-59-8
4-Nitrodifenyl 92-93-3

* CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-20