Allergiframkallande ämnen (tillståndspliktiga ämnen)

Tillstånd för att hantera vissa sensibiliserande, allergiframkallande, ämnen regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Dessa sensibiliserande ämnen finns i en lista, grupp B, i bilaga 1.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

För vilka allergiframkallande ämnen krävs det tillstånd?

Ämnen som tillhör grupp B i denna bilaga får endast hanteras efter tillstånd av Arbetsmiljöverket. Se 47-49 §§ i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).

Tillstånd – ämne i grupp B

Vart skickas ansökan om tillstånd för hantering av allergiframkallande ämnen?

Ansökan om tillstånd skickas till Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm.

Hur ska ansökan om hantering av allergiframkallande ämnen se ut?

Det finns ingen blankett för ansökan. I ansökan, som arbetsgivaren ska skicka in, ska följande anges:

 1. Vilket ämne eller vilken produkt, som ska hanteras
 2. Beskrivning av arbetsmetoden som används
 3. Syfte med hanteringen
 4. Tidsperioden för vilken tillstånd söks
 5. Den största mängd som ska förvaras respektive användas under en och samma dag
 6. Årsförbrukning
 7. Det antal personer som berörs 
  Här anges det antal personer som direkt hanterar ämnet eller produkten i fråga. Övriga personer som inte direkt hanterar ämnet eller produkten, men som till exempel vistas i produktionslokalerna ska inte medräknas då dessa normalt sett inte exponeras om hanteringen utförs under säkra förhållanden.
 8. Skälen till att ämnet eller produkten inte kan ersättas av en mindre farlig riskkälla.

Produktval

Till ansökan ska du också bifoga:

 • Dokumentation av riskbedömningens resultat och beslut om åtgärder enligt 10 och 40 §§ samt hanterings- och skyddsinstruktioner som upprättats för arbetet enligt 44 §.
 • Finns ett skyddsombud ska ett yttrande från denne bifogas ansökan.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-13