Frågor och svar om truckar

Vanliga frågor

Är det tillåtet att lyssna på radio i hörselkåpor när man jobbar i industri där det finns trucktrafik?

Det finns inget förbud mot att lyssna på radio i hörselkåpor. Arbets­givaren måste undersöka och bedöma riskerna när man ska använda truck. I risk­bedömningen ska det ingå en bedömning av om personer vistas inom truckens risk­område, om de använder hörsel­skydd och vilken typ av hörsel­skydd de använder.

När det inte går att skilja helt på trucktrafik från ett område med de som går och annan trafik kan det vara nödvändigt att vidta andra åtgärder för att minska riskerna för skador.

Du kan läsa mer i föreskrifterna om användning av truckar (AFS 2006:5). I paragraf 3 står det mer om hur man ska använda hörselskydd.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Finns det särskilda bestämmelser om truckar?

Ja, de heter Användning av truckar (AFS 2006:5). Där står det att arbets­givaren ansvarar för att användningen av truckar ska risk­bedömas.

Truckar får bara användas i lämpliga miljöer, bland annat måste sikten vara tillfredsställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående.

Lastbilsflak och liknande ska vara säkrade, innan man kör ut med truck på flaket och man ska använda bälte när det finns. Arbets­givarens tillstånd och truck­förarens teoretiska och praktiska kunskaper ska vara skriftligt dokumenterade.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Får man köra truck ensam utan att någon annan person är närvarande på ett lager?

Något direkt förbud mot att köra truck ensam finns inte. Men innan man börjar ett sådant arbete ska den som är ansvarig för arbets­miljön göra en risk­bedömning. Resultatet av den kan bli att arbeta ensam i en viss situation inte är tillåten.

I en annan situation kan konsekvensen av riskbedömningen vara ett larm som kan säkerställa att det snabbt kommer fram hjälp, i fall det uppstår en nödsituation.

I våra föreskrifter om ensam­arbete (AFS 1982:3) anges det att om det vid ensam­arbete finns stor risk för kroppsskada genom olycksfall, så ska arbetstagaren snabbt kunna få hjälp i en nöd­situation. Om det inte går att ordna en acceptabel säker­het, så får man inte utföra arbetet utan att en annan person är närvarande under arbetet.

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Får man köra dieseltruck inomhus?

Något absolut förbud mot att använda diesel­drivna truckar inomhus finns inte, så länge tillräcklig luft­växling kan garanteras. I första hand ska ni välja en maskin som medför minsta möjliga mängd luft­förorening, det vill säga en truck som inte drivs med förbrännings­motor är att föredra vid användning inom­hus.

I våra föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) finns gräns­värden för koloxid eller kväveoxid. Om dessa kommer från avgaser är gräns­värdena lägre och då blir kraven strängare, än om koloxid och kväveoxid kommer från andra källor.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Måste alla truckar besiktigas varje år?

Truckar för godshantering behöver inte besiktigas varje år av något besiktningsorgan. Truckar ska dock kontrolleras och underhållas med intervaller som är avpassade till driftförhållandena och tillverkarnas rekommendationer. Arbetsgivaren har ansvaret för att sådana rutiner finns på arbetsstället. Reglerna om det finns i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om användning av truckar (AFS 2006:5).

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Truckar som är menade för personlyft, till exempel plocktruckar, ska besiktigas varje år. Besiktningen ska göras av ett besiktningsorgan och reglerna finns i föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6).

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter

Föreskrifterna om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7) ställer krav på en första besiktning, som ska göras innan man börjar använda en truck för tillfälliga personlyft. För den kombinationen finns inte krav på en årlig besiktning.

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

En truck med kranarm betraktas som en kran och är besiktnings­pliktig enligt våra föreskrifter om besiktning av lyft­anordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6).

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter

Måste våra pallställ kontrolleras av ett besiktningsföretag?

Arbetsmiljöverket ställer inget krav på att pallställ ska genomgå besiktning, dock kan besiktning vara en bra del av de rutiner arbetsgivaren har för att fortlöpande kontrollera sina pallställ.

Arbetsgivaren ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att pallstället inte har förändrats eller skadats så att det finns risk för olyckor. Det framgår i våra föreskrifter om användning av arbetsutrustning.

I de rutiner som arbetsgivaren har upprättat ska framgå hur ofta kontroller ska göras, vilka punkter som ska kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Bestämmelserna om pallställ och andra lagerställ finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.

I föreskrifterna finns också regler om märkning, påkörningsskydd, förankring och genomskjutningsskydd för pallställ.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Får den som fyllt 16 år köra truck?

Ja, det är tillåtet om det ingår att köra truck som en del i undervisningen. Truck­körningen ska ske i skollokal, eller någon annan plats som är anordnad särskilt för undervisningen. Det är också tillåtet om det ingår i handledar­ledd praktik för ungdomar. Om ungdomen har genomgått en fullvärdig truckförar­utbildning och arbets­givarens riskbedömning medger det så är det också tillåtet att arbeta som truck­förare.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-03-04