Psykosociala arbetsmiljörisker vid byggnads- och anläggningsarbete

Arbeten på en byggarbetsplats innebär precis som alla andra arbeten att det kan finnas olika psykosociala risker. Det kan vara stress, ensam­arbete, språk­svårigheter, psykiska, kognitiva funktions­nedsättningar eller att den som ska utföra arbetet är ung.

Stress vid byggarbetsplatser

Nya arbetsplatser och arbetsuppgifter gör arbetet både omväxlande men samtidigt mer riskfyllt. Det ställs krav på ständig anpassning inför nya arbets­situationer som kan vara stressande såväl för den som utför arbetet som för den som arbets­leder denna personal, ofta på distans. 

För både arbetstagare och arbetsledare måste det finnas en balans mellan de krav och de resurser som arbetsgivaren ger för att kunna utföra ett arbete. Arbetsgivaren behöver särskilt tänka på om det finns tillräckligt med tid och kunskap för de olika uppgifterna som arbetstagarna och arbetsledarna kan möta. Det behöver därför finnas tydliga anvisningar och stöd till personalen för att möta dessa varierande arbets­situationer. Läs mer på vår sida om psykisk ohälsa:

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Ensamarbete och nya arbetsuppgifter vid byggarbetsplatser

Många arbeten i bygg­sektorn innebär att du arbetar på egen hand och under eget ansvar. Det är vanligt att arbets­tagare arbetsleds av någon som inte finns där arbetet utförs och att dessa arbets­ledare samtidigt leder många arbets­tagare på flera olika ställen. För arbets­ledaren och arbetstagaren kan det innebära diskussioner per telefon om arbets­miljörisker.

Arbetsledning på distans kan skapa en pressad arbetssituation för båda parter. I många fall innebär det att arbetstagaren själv måste göra en riskbedömning. Det innebär att arbetsgivaren både måste se till att arbetstagaren har kunskap för att riskbedöma och att arbetsgivaren måste skapa ett system för att ge stöd för denna bedömning. 

Vissa arbeten får man inte utföra ensam, eftersom riskerna är för stora. Ensamarbete kan i sig göra att arbetstagaren kan känna sig stressad eftersom det inte finns någon ersättare. Stress är samtidigt en av de vanligaste orsakerna till olyckor och allvarliga tillbud.

Läs mer i vår broschyr om ensamarbete.

Ensamarbete (ADI 252), broschyr

Hot och våld i arbetet på byggarbetsplatser

Även hot och våld eller andra provokationer kan uppstå i samband med arbetet. Det är viktigt att komma ihåg dessa risker eftersom både arbets­ledare och arbets­tagare inom många branscher inom bygg­sektorn kan vara särskilt utsatta då de ofta byter arbets­plats och arbets­uppgifter och träffar nya människor och utsätts för nya situationer. Läs mer på sidan om hot och våld.

Hot och våld

Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553), broschyr

Olyckor – första hjälpen och krisstöd vid byggarbetsplatser

Vid varje byggarbetsplats ska det finnas en plan för första hjälpen och krisstöd. Det ska även finnas personal som har utbildning för ett första omhändertagande. Varje arbetsgivare ska dessutom ha egna rutiner för sin personal. Det finns särskilda regler för detta. 

Läs mer i vår broschyr som handlar om ämnet. 

Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr

Språk och arbetstagare från olika länder vid byggarbetsplatser

Arbetskraft från flera olika länder är idag mycket vanligt, särskilt vid våra bygg­arbetsplatser. Arbets­tagarna är anställda såväl av svenska som utländska företag. Merparten av arbets­tagarna pratar inte svenska utan behöver information och instruktioner för sitt arbete på ett annat språk. Språket kan därför ibland bli en risk både för arbets­tagare från ett annat land, andra arbets­tagare på samma arbets­plats eller för den som ska arbets­leda personalen. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till betydelsen av språk, kultur och kommunikation vid planering av arbete med personal från olika länder. 

Mer information hittar du på:

Utstationering - utländsk arbetskraft i Sverige

Unga och minderåriga arbetstagare vid byggarbetsplatser

Om du är ung eller kanske jobbar med en ung person så är det viktigt att känna till att det finns begränsningar i vilka arbetsuppgifter unga får göra. 

För de som går på en gymnasieutbildning eller är lärlingar samt är under 18 år finns särskilda regler för hur deras arbeten i samband med praktik ska vara organiserad för att vissa slags arbeten ska få utföras.

Läs mer på vår sida om unga i arbetslivet och hitta de aktuella reglerna i föreskrifterna om minderåriga. 

Unga i arbetslivet

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Tillgänglighet och arbetsmiljö

Tillgänglighet i ett bredare perspektiv betyder tillgänglighet och användarbarhet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, när det gäller information, produkter, tjänster och miljöer.

Tillgänglighet i arbetsmiljön

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-02