Rivning av bärande konstruktioner och hälsofarliga material

Rivningar är vanliga inför ombyggnationer men även när man ska bygga helt nya hus och anläggningar. Ibland rivs en hel byggnad eller så rivs bara en del av en byggnad. Båda delarna kräver en god planering för att det inte ska vara farligt.

Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det framför allt viktigt att man känner till en byggnads konstruktion för att veta hur den kan rivas säkert. Det behövs underlag som visar att stabilitet och bär­förmåga är tillräckliga under alla stadier av rivningen. Ofta behöver man ta fram ritningar och göra olika prover innan, för att kunna göra en säker risk­bedömning av till exempel stabilitet och om det kan finnas hälsovådligt material i byggnaden. Det kan även vara viktigt att veta vilken slags verksamhet som förekommit på platsen tidigare. Det kan även vara markom­råden som kan vara förorenade. Inventeringar och undersökningar måste därför utföras av erfarna konsulter.

Beskrivning av rivningen

Utifrån undersökningar och provtagningar ska en särskild beskrivning av rivningen göras. Beskrivningen blir både ett underlag för instruktioner till arbets­tagarna men även en del av arbetsmiljöplanen. Beskrivningen ska till exempel innehålla uppgifter om:

  • objektets konstruktion
  • materialinventering av objektet
  • turordning för rivningen
  • särskilda skydds- och stabiliseringsåtgärder i olika rivningsskeden
  • särskilda beskrivningar för hälsovådliga material med hur arbete ska utföras och hur materialet ska omhändertas säkert ur ett arbetsmiljöperspektiv
  • arbetet kan innebära smittrisker
  • vilken personlig skyddsutrustning som ska användas för olika arbeten
  • beskrivning av hur arbetet ska göras för att förebygga risker som handlar om belastningsergonomi, buller och vibrationer.

Vid en rivning måste det alltid finnas en planering inför okända risker som kan uppstå. Rivningar ska alltid ledas av en erfaren och kompetent person. Rivningar får inte utföras som ensamarbete.Både arbetsgivare, byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare har enligt Arbetsmiljöverkets regler ett ansvar för att undersöka om det kan finnas risker i samband med en rivning. Asbest och kvarts (damm) är de vanligast förekommande riskerna vid rivning. Det har även förekommit flera olyckor med ras och fall under rivningar. I övrigt utförs arbetena ofta med bristande planering utifrån belastningsergonomi, buller och vibrationer. Du hittar mer information på våra sidor om:

Asbest

Kvarts-stendamm

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Buller

Vibrationer

Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker

Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Gränsvärden

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet

Inomhusmiljö och hälsobesvär

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-02-25