Arbete med tunga byggelement och formbyggnadselement

Många byggnader och anläggningar uppförs idag med hjälp av förtillverkade byggelement i betong, stål eller trä.

Byggnationen går ofta snabbare än att platsbygga men innebär en rad andra risker vid montaget. Arbetet kräver därför en noggrann planering för alla skeden, alltifrån utförande av varje enskilt byggelement i fabriken till den färdiga byggnaden.

På byggarbetsplatsen krävs förberedelse av montaget bland annat genom att man ska upprätta en montageplan där de olika momenten i arbetet ska beskrivas.

Montageplanen kan exempelvis behöva innehålla följande information:

a) En beskrivning av projektet med information om vem som är totalansvarig respektive ansvarig för olika delar i montaget. Det ska även finnas uppgifter om olika leverantörer och kontaktpersoner.

b) En beskrivning av montageplatsen med beskrivning av avspärrningar, upplagsplatser, transporter etc.

c) En angivning av elementens montageordningen, märkning på element och dess vikt.

d) Beskrivning av lyft. Allt ifrån ingjutningsdon, hur elementen får lyftas till val av lyftutrustning för olika element.

e) Beskrivning av hur lyftutrustning ska kontrolleras, vilka som får utföra koppling och som har dokumenterad utbildning.

f) Detaljerad beskrivning av hur montaget ska utföras med:

  • instruktioner om hur det fasta fallskyddet ska monteras och vilken typ av fallskyddsräcken som ska användas
  • information om hur eventuellt nät ska monteras, var det ska monteras och vad dessa punkter klarar av för belastning
  • användning av arbetsutrustning såsom ställning, skylift eller annan typ av arbetskorg etc. samt att dessa arbetsutrustningar både ska vara besiktigade och enbart får användas/byggas av personal med dokumenterad utbildning
  • hur/vilken personlig fallskyddsutrustning som ska användas och appliceras när inget annat val är möjligt
  • vilka infästningsställen som ska användas för personlig fallskyddsutrustning och vilka påfrestningar dessa klarar
  • att en plan finns för undsättning av en nödställd vid fall.

g) Stabiliserande åtgärder av den tillfälliga konstruktionen med var och vilken typ av stöd konstruktionen kräver samt hur länge dessa stöd ska finnas på platsen.

h) Hur mellanlagring av element får göras och var det är möjligt.

i) Vem som upprättat och godkänt montageplanen såsom ansvarig konstruktör och ansvarig montageledare samt deras kontaktuppgifter. Planen ska dateras och vara underskriven.

j) Aktuellt montageutförande på ett för arbetstagarna förståeligt språk så att inga missförstånd uppstår mellan olika arbetsgivare. Observera att respektive arbetsgivare här alltid har ansvar för just sin personal.

Montage ska alltid ledas av person med särskild kompetens. Det innebär att personen ska ha anpassad erfarenhet och utbildning om den aktuella konstruktionen av stål/betong/trä samt relevant arbetsmiljöutbildning för uppdraget. Flera företag i branschen har på senare år utbildat sin personal enligt en utbildningsmodell som heter certifierad arbetsledare inom bärande konstruktioner.

Under de senaste åren har flera mycket allvarliga olyckor inträffat i samband med montage av prefabkonstruktioner. En orsak kan vara en bristande samordning av dessa arbeten. Det är inte ovanligt att det är en lång kedja med flera olika konstruktörer, leverantörer och entreprenörer som är delaktiga. Det kan exempelvis vara en som konstruera stål och en annan betong, en som monterar stål och en annan betong etc. 

De många olika aktörerna har i några fall skapat en otydlig struktur med vem som är ansvarig för vad. Det är därför nödvändigt att någon tar ett helhetsansvar för de olika konstruktionerna och montagen, från början till slutet, för att ett säkert montage ska kunna utföras. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att samordningen fungerar.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Upprätta en arbetsmiljöplan

Innan byggarbetsplatsen etableras ska det tas fram en arbetsmiljöplan.

Arbetsmiljöplan

AMP-guiden, Byggföretagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Sanktionsavgifter inom bygg

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-29