Arbete med joniserande strålning

Arbeten där arbetstagare exponeras för joniserande strålning är ovanliga inom byggbranschen. Med joniserande strålning menas i detta fall strålning i form av alfa-, beta-, gamma- och neutronstrålning, som uppkommer när radioaktiva ämnen sönderfaller, dels exponering för radon, som är en radioaktiv ädelgas. Om exponering sker i form av strålning är Strålsäkerhetsmyndigheten den myndighet som har det primära ansvaret:

Strålsäkerhetsmydighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

För radon har Arbetsmiljöverket tillsynsansvar. Gränsvärden för radon ges i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). I föreskrifterna om Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1). I denna föreskrift ställs krav på att radonhalten ska mätas.

För närvarande övergår arbete med att överföra direktiv 2013/59/Euratom, om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, till svenska föreskrifter. Ansvarig myndighet för detta arbete är Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta arbete ska vara klart i februari 2018.

Arbeten med joniserade strålning är relativt ovanliga inom byggbranschen. Några exempel på där det kan förekomma joniserade strålning är:

  • arbete vid kärnkraftverk,
  • arbete i berg, gruvor
  • arbete med radonsanering av bostäder
  • arbete med metallåtervinning
  • vattenreningsverk (radon)

Vid arbete i berg finns krav på att radonmätningar ska utföras.

Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller berg- och gruvarbete och prospektering efter malm och mineral. De tar upp risker och åtgärder mot ohälsa och olyckor, till exempel lämpliga arbetsmetoder, utrustning, ventilation och utrymning.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen. Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) gäller från och med den 21 augusti 2018.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-06-26