Arbete med joniserande strålning

Arbeten där arbetstagare exponeras för joniserande strålning är ovanliga inom byggbranschen. Med joniserande strålning menas i detta fall röntgenstrålning och strålning i form av alfa-, beta-, gamma- och neutronstrålning, som uppkommer när radioaktiva ämnen sönderfaller. En vanlig källa till joniserande strålning är radon som kan förekomma i inomhusluft. Strålsäkerhetsmyndigheten den myndighet som har det primära tillsynsansvaret och du kan omfattas av deras tillstånds- eller anmälningsplikt.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

För radon har även Arbetsmiljöverket tillsynsansvar. Gränsvärden för radon ges i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). I föreskrifterna om berg- och gruvarbete (AFS 2010:1) ställs det krav på att radonhalten ska mätas regelbundet.

Några exempel på arbetsplatser där det kan förekomma joniserade strålning är:

  • arbete med genomlysningsutrustning
  • arbete i berg, gruvor
  • arbete med radonsanering av bostäder
  • arbete med metallåtervinning
  • vattenreningsverk

Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller berg- och gruvarbete och prospektering efter malm och mineral. De tar upp risker och åtgärder mot ohälsa och olyckor, till exempel lämpliga arbetsmetoder, utrustning, ventilation och utrymning.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-11-23