Arbete med farliga kemiska och biologiska ämnen

I byggsektorn förekommer många olika farliga ämnen. De farliga ämnena kan förekomma i olika byggskeden, såsom vid markarbete, rivning eller under uppförandet.

Några vanliga farliga ämnen är 

  • Asbest
  • Kvarts (damm)
  • Härdplaster 

I övrigt kan många byggnadsmaterial såsom färg, fogmassa, isolering, våtrumsskivor, betongprodukter etc. innehålla vissa farliga ämnen som gör att man måste använda sig av olika sorters skyddsutrustning. Det är därför viktigt att man läser varuinformationsblad innan man använder en ny produkt. 

Grundläggande vid riskbedömning av arbeten med farliga ämnen är att arbete i tre steg:

  1. Ta reda på vilka kemiska riskkällor som finns, deras farliga egenskaper och vilka regler som gäller för att få använda ämnena.
  2. Identifiera farliga situationer.
  3. Bestäm vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna.

Tillfällen när en undersökning och riskbedömning ska göras:

  1. När ni har ett nytt eller tidigare inte bedömt arbete. 
  2. Vid förändringar av förutsättningarna som t.ex. ny riskinformation, nya arbetsmetoder eller ny teknisk utrustning 
  3. Innan ett tillfälligt arbete påbörjas. 
  4. Varje gång ett arbete ska påbörjas i en cistern, brunn, silo, rör, djup grop/schakt eller liknande slutet utrymme. 

I vissa arbeten, till exempel byggnadsarbete med rivning, möter man riskkällor som man inte kunnat känna till i förväg. Då får man göra sin riskbedömning för de typer av kemiska riskkällor som är tänkbara och förbereda åtgärder för dem.

Arbeten med farliga ämnen kräver kunskap och att arbetstagarna får särskild utbildning och kunskap. Ibland måste arbetstagare genomgå särskilda medicinska kontroller. Arbete med asbest, kvarts och härdplaster är exempel på kemiska ämnen i byggsektorn med särskilda krav. Läs mer i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) och vägledning till kemireglerna.

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Vägledning till kemireglerna

Asbestarbeten ställer dessutom krav på både särskilt tillstånd och dokumentation som ska godkännas av Arbetsmiljöverket. Varje asbestarbete med rivning ska dessutom föranmälas till Arbetsmiljöverket. 

Arbeten med farliga ämnen vid rörliga arbeten ställer särskilda krav på användning av speciell personlig skyddsutrustning. Det krävs även planering så att inte andra arbetstagare utsätts för det farliga ämnet. 

För att förhindra att någon arbetstagare utsätts för farliga ämnen, så finns det krav på inventering av hälsovådliga ämnen, innan byggnadsarbeten påbörjas. Ansvaret för att inventering blir utförd, ligger hos byggherre, Bas-P, Bas-U och arbetsgivare. 

Asbest, härdplaster och kvarts är de vanligaste farliga ämnena i byggsektorn

Asbest förekom i byggnationer fram till ca 1976 och förbjöds helt 1982. Det är ett mineral och användes till isolering, färg, fix, fog, skivmaterial för vägg, tak och golv. Det användes för att det stod emot brand, var värmeisolerande, ljudisolerande och generellt hade en god mekanisk hållfasthet. Riskerna uppkommer vid rivning och annan bearbetning. Asbestprodukterna orsakar farligt damm som kan ge lungsjukdomar och cancer. Läs mer på sidan om asbest. 

Asbest

Härdplaster hittar du i vissa fogskum, i brandtätning, särskild färg för till exempel golv och stål (epoxi), isolering på fjärrvärmerör. Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet.

Kvarts (stendamm) förekommer vid sten och betongarbete eftersom det är en mineral som ingår i stora mängder i våra vanligaste bergarter, granit och gnejs. Det innebär att risken finns vid många olika slags arbeten såsom håltagning och bilning i betong, anläggningsarbete med jord och sten, borrning i berg och vid rivning. Kvartsdamm kan orsaka lungsjukdomar och förmodligen även cancer. Läs mer på sidan om stendamm. 

Kvarts-stendamm

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
De nya föreskrifterna Kvarts- stendamm i arbetsmiljön, AFS 2015:2 är en fristående föreskrift som följer uppbyggnaden i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Reglerna har ett tydligt fokus på riskbedömning och förebyggande åtgärder.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-12-17