Arbete intill vägar och järnvägar

Arbeten med att bygga och underhålla vägar och spår omfattas av Arbetsmiljöverkets regler om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. Det innebär att det ska finnas en arbetsmiljöplan med riskbedömningar, ansvariga byggarbetsmiljösamordnare och att övriga krav ska uppfyllas enligt AFS 1999:3.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

De senaste åren har vi sett en stor ökning av antalet som skadas och omkommer, särskilt vid arbeten runt spår. Arbeten på både väg och järnväg utförs numera av många olika entreprenörer. Trafikverket är den största beställaren och samtidigt byggherre för en stor andel av dessa arbeten. Kommuner och landsting är andra stora beställare.

Arbete med vägar och järnvägar omfattas av flera olika myndigheters krav. Det är förutom Arbetsmiljöverkets regler även regler utfärdade av Transportstyrelsen och Trafikverket som bestämmer hur arbetena får utföras. Reglerna gäller parallellt och innebär att alla ska följas.

I Arbetsmiljöverkets regler finns särskilda krav vid passerande fordonstrafik vid arbete med vägar och järnvägar. Det innebär att man ska välja arbetsmetoder utifrån nedanstående åtgärdstrappa och att man då ska sträva efter att:

  1. Leda om trafiken så arbetet inte berörs.
  2. Fordonen ska passera på betryggande avstånd
  3. Trafiken avskiljs med trafikanordningar som hindrar eller avleder trafiken från att komma in på arbetsplatsen.
  4. Om 2 eller 3 används ska det även övervägas om det finns behov av sänkt hastighet eller dirigering förbi platsen av en särskilt utsedd person.

Läs mer i 81-86 §§ i föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

Trafikanordningar och skyddsavstånd

När särskilda trafikanordningar används för att hindra eller avleda trafiken ska de vara utformade och utplacerade så att de effektivt skyddar arbetstagarna. Skyddsbarriärerna ska vara hållfasta och förankrade.

Vid de flesta vägarbeten ställs krav på en särskild trafikanordningsplan, så kallad TA-plan, som beskriver arbetsplatsen med skyddsbarriärer, trafikskyltar och angivna avstånd. TA-planen ersätter inte Arbetsmiljöverkets krav om en arbetsmiljöplan.

Hastighet och skyddsavstånd förbi arbetsplatsen ska vara anpassat till arbetet och arbetstagarnas behov.

Ledas av person med särskild kunskap

Alla arbeten vid spår och väg ska vid reparation och underhåll påbörjas och ledas av en person med särskild kunskap.

Arbetsmiljöverkets regler talar inte exakt om vilken kompetens personen ska ha men sammanfattningsvis innebär det specifik kunskap om arbete vid väg eller järnväg anpassat till arbetets art samt grundläggande arbetsmiljökunskap om de arbetsmiljöregler som gäller arbetet såsom till exempel AFS 1999:3 och AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Krav på utbildningar och kontroller

Trafikverket och Transportstyrelsen ställer vissa krav på utbildningar och kontroller som de som arbetar längs vägar och spår ska ha. Även kommuner och landsting kan ha särskilda krav på kunskap och utbildning. Vissa arbeten kräver dokumenterade hälsokontroller.

Gators och vägars utformning styrs av VGU (vägar och gators utformning), regler som har tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. VGU tillämpas fullt ut av Trafikverket men är frivilligt för landets kommuner. I VGU finns beskrivningar om skyddsbarriärer.

Det finns idag ingen standard som innefattar temporära skyddsanordningar såsom skyddsräcken vid vägarbeten och därför inget krav på CE-märkning från leverantören. Det finns däremot krav för andra varaktiga byggprodukter i byggproduktdirektivet som Boverket ansvar för.

Arbetsmiljöverket och före detta Vägverket har tagit fram en gemensam broschyr för arbeten längs vägar.

Trafikverket har tagit fram olika stöd för de som arbetar med väg och spårarbeten:

Trafikverkets webbplats VGU, öppnas i nytt fönster

Passerande trafik vid vägarbete, folder, pdf, öppnas i nytt fönster

Trafikverkets webbplats (Arbete på väg), öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-11-23