Tänk på detta vid byggnadsarbete

Kontrollera utrustning och installationer 

Bland annat brandredskap, alarmsystem, elinstallationer, förbindelseleder, trafikanordningar, skyddsnät och varselmärkning ska kontrolleras och underhållas regelbundet. Det är lämpligt att göra en plan för när och hur dessa kontroller ska genomföras. Om någon brist som kan innebära allvarlig fara för säkerhet eller hälsa upptäcks vid kontrollen ska arbetet avbrytas omedelbart. Arbetet får inte starta på nytt innan bristen har rättats till. 

Förankring av form vid tillfällig uppställning. Tänk på vindpåverkan!

Förankring av form vid tillfällig uppställning. Tänk på vindpåverkan!

Lagring och uppställning av material

Det kan ske allvarliga olyckor om uppställda eller staplade byggprodukter kommer i rörelse. Om det finns sådana risker ska byggprodukterna stabiliseras. Åtgärder kan också behövas vid arbete med byggprodukter eller utrustning som innehåller lagrad energi. Det kan till exempel gälla spännarmering och fjäderbelastade portar. Tänk på att förankringar av byggprodukter med mera måste kunna klara blåst.

Stödkonstruktion för säker uppställning av till exempel betongelement.

Stödkonstruktion för säker uppställning av till exempel betongelement, så att ras och glidning förhindras.

Skydd mot väder och vind

Vid arbete utomhus ska arbetstagarna skyddas mot väder och vind med mera som kan ha negativ inverkan på deras hälsa och säkerhet. Det kan gälla hård blåst, stark värme eller kyla, kraftigt eller underkylt regn eller kraftigt snöfall. En bra åtgärd är intäckning av arbetsplatsen med väderskydd. Det är viktigt att skyddet är betryggande dimensionerat och förankrat mot de snö- och vindlaster det kan utsättas för. Ofta placeras väderskyddet ovanpå en fasad­ställning, som då måste dimensioneras med avseende på de laster som väder­skyddet överför till ställningen. 

Även långvarig eller intensiv exponering för solljus kan vara farlig. Tänk också på risken för blixtnedslag. 

 Illustration med människor som jobbar på ett tak.

Intäckning med väderskydd.

Se upp för fallande föremål

Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något sätt. Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, täckta gångar eller motsvarande anordnas.

Gräv säkert 

Markarbete ska planeras och genomföras så att stabiliteten i marken blir tillräcklig med hänsyn till de belastningar den kan komma att utsättas för. Det ska vara kontrollerat om det finns till exempel ledningar eller farliga ämnen i marken. Stödkonstruktioner, till exempel spont, ska användas om inte risken för farliga ras bedöms som obefintlig. Alternativt får schakten utföras med släntlutning. I båda fallen ska säkerheten mot ras med mera vara betryggande. Till exempel fordonstrafik ska hållas på avstånd från schaktgropen. Förebyggande åtgärder ska vidtas så att till exempel maskiner för schaktning inte faller ned i gropen.

Schaktningsarbete får påbörjas och utföras endast under ledning av kompetent person om stödkonstruktioner eller släntlutning behövs, eller om det finns hälsofarligt material, hälsofarliga ämnen, installationer eller ledningar i marken.

Stödkonstruktion vid schaktning.

Stödkonstruktion vid schaktning.

Passerande fordonstrafik

I ett särskilt avsnitt i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) behandlas risker från ”extern” fordonstrafik (bilar, tåg och så vidare). Det gäller trafik som, utan att ha samband med byggnads- eller anläggningsarbetet, passerar förbi eller genom platsen eller området där arbetet utförs. Sådana risker kan finnas vid väg­arbete eller spår­byggnads­arbete men även vid till exempel uppförande av byggnad nära gata. I föreskrifterna anges en mängd åtgärder som ska övervägas eller vidtas för att förebygga riskerna. En del av dem ska övervägas i en viss ordning. I första hand ska trafiken ledas om så att arbetet inte berörs.

Varselkläder med reflexer ska bäras bland annat av den som dirigerar trafiken och av dem som arbetar på platser som inte är avskilda från trafiken. 

Passerande trafik vid vägarbete, folder, pdf, öppnas i nytt fönster

Skylt vägarbete - person som gräver.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-02