Grundprinciper för att förebygga arbetsmiljörisker

Det finns några grundläggande principer som alla delaktiga i byggprojekt kan följa för att förebygga arbetsmiljörisker som kan uppstå i bygg- eller bruksskedet. Principerna bygger på att man i första hand ska välja lösningar som tar bort arbetsmiljöriskerna helt. I andra hand ska riskerna bedömas och åtgärdas.

Både de som är involverade under planeringen och projekteringen och de som jobbar i byggskedet ska förebygga arbetsmiljörisker. Alla, det vill säga både byggherre, byggarbetsmiljösamordnare, projektörer och entreprenörer, kan följa de här grundprinciperna för att förebygga arbetsmiljörisker som kan uppstå i bygg- eller bruksskedet:

 1. Identifiera och undvika risker.
 2. Bedöma risker som inte kan undvikas.
 3. Hantera risker genom att:
  1. Åtgärda riskerna vid källan.
  2. Ersätta farliga ämnen med ämnen som är ofarliga, eller mindre farliga, så långt det är möjligt.
  3. Prioritera gemensamma skyddsåtgärder framför individuella.
  4. Ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.
  5. Ta hänsyn till människors olika förutsättningar.
  6. Ge klara och tillräckliga instruktioner som alla berörda kan förstå.

Gemensamma skyddsåtgärder är åtgärder som är skyddar flera på arbetsplatsen. Det kan till exempel vara gemensamma fallskyddsanordningar som skyddsräcken eller ställningar, eller att använda maskiner med utsug för damm. Det är alltid bättre att välja lösningar som ger en säker arbetsmiljö i sig, istället för att varje enskild person behöver utföra en åtgärd för att vara säker, exempelvis använda personlig fallskyddsutrustning eller andningsskydd.

Ett exempel på att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen är att redan under planeringen och projekteringen synliggöra arbetsmiljörisker med hjälp av någon sorts ritprogram, visualiseringar eller andra intelligenta modeller eller program.

Man behöver ta hänsyn både till människors fysiska och till deras psykiska förutsättningar att utföra arbete när olika åtgärder planeras. Det kan innebära att utforma arbetsuppgifter så att även mindre eller svagare personer, exempelvis kvinnor, kan klara av dem, eller välja lösningar som tillåter människor att göra ett misstag utan att personen råkar ut för en olycka eller ohälsa. Målet är att så många som möjligt ska kunna utföra arbetet utan risk för ohälsa eller olycksfall.

Ritningar och andra beskrivningar som tas fram under projekteringen är ofta viktiga instruktioner för hur arbetet i byggskedet ska genomföras på ett säkert sätt.

Läs mer om hur risker förebyggs under olika skeden i ett byggprojekt här.

Planera och projektera bort risker

Samordna så att risker inte uppstår

Hantera kvarstående arbetsmiljörisker i byggskedet

Här finns information om arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Vanliga arbetsmiljörisker i byggprojekt

Arbeten med särskild risk som kräver arbetsmiljöplan

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-02