Tryckkärl, vakuumkärl, rörledningar och cisterner

Trycksatta anordningar är ett samlingsnamn för tryckkärl, vakuumkärl, rörledningar och cisterner. Trycksatta anordningar finns på många arbetsplatser även om du kanske inte tänker på det. Ett stort antal människor använder sådana i arbetet.

Exempel på trycksatta anordningar:

  • luftbehållare på tryckluftskompressorer
  • kokgrytor i storkök
  • gassystem på sjukhus och verkstäder
  • gasoltankar
  • hydroforer (tryckbärande vattentank)
  • pannor i olika energianläggningar
  • processkärl i kemisk- och cellulosateknisk industri
  • cisterner för förvaring av kemikalier på depåer och industrin.

Eftersom trycksatta anordningar finns på olika slag av arbetsplatser så finns flera föreskrifter som gäller användningen. Här förklarar vi hur reglerna hänger ihop.

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning innan användning

Den som har arbetsmiljöansvaret ska som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet alltid låta göra en riskbedömning innan en trycksatt anordning används.

En riskbedömning av en luftbehållare på en verkstad skiljer sig mycket från den riskbedömning som görs av en större pannanläggning. Vilken metod som ska användas vid riskbedömningen beror därför på vilken typ av anordning som ska bedömas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skötsel och kontroll ska förebygga de särskilda riskerna

Trycksatta anordningar är i de flesta fall ett exempel på vad Arbetsmiljöverket anser vara en arbetsutrustning med särskilda risker. Arbetet ska därför planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer inte uppstår.

Det finns flera krav på hur arbetsgivaren ska sköta och kontrollera anordningarna. Vissa av anordningarna ska dessutom kontrolleras av ett kontrollorgan för att få en kontroll av att de fungerar som de ska. En anordning ska inte vara farlig att använda oavsett ålder.

Övriga myndigheter

Det finns föreskrifter på andra myndigheter som man behöver känna till vid arbete med trycksatta anordningar. Ibland tar dessa föreskrifter över från arbetsmiljöverkets föreskrifter och ibland kompletterar de arbetsmiljöverkets föreskrifter.

MSB har utfärdat föreskrifter för transportabla tryckbärande anordningar och transport av farligt gods, här finns krav vid tillverkning och återkommande kontroll av transportabla tryckbärande anordningar. MSB har även regler för cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se, (extern länk)

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-11