Säker avställning vid underhållsarbete

Exemplet nedan beskriver vad som kan hända om inte en trycksatt anordning ställs av innan ett underhållsarbete påbörjas.

En bult satt kvar – allt exploderade, het ånga strömmade

”Två anställda utförde underhållsarbete i kundens lokaler. Packningen i en ventil skulle bytas. Av någon orsak blev inte ventilerna tätade vid stängning. Inte heller öppnades dräneringskranen. När man skulle dra lös ventilen satt bultarna fast varvid man blev tvungen att dra av dessa. Och en bult satt kvar när man rörde den så exploderade allt och ånga och vatten strömmar ut under ett tryck om 25 bar. De fick het vattenånga över sig, främst ansikte, armar och bröst.”

Nedkyld, trycklös, tömd och rengjord– före underhållsarbete

Grundprincipen är att en trycksatt anordning ska vara nedkyld, trycklös, tömd och rengjord från sitt innehåll innan någon påbörjar arbete. För att säkerställa detta är det viktigt att det finns skriftliga instruktioner innan underhållsarbetet påbörjas.

Av instruktionerna ska det tydligt framgå rollfördelningen mellan dig som till vardags använder anordningen och de som ska utföra arbetet. För trycksatta anordningar i klass A eller B ska det finnas skriftliga instruktioner men även andra anordningar kan innebära sådana risker att du behöver upprätta en skriftlig instruktion.

Krav på instruktioner eller så kallade arbetstillstånd finns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och arbete explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3). Vid hantering av brandfarliga varor finns även kraven i MSB:s föreskrifter.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

MSB:s föreskrifter om brandfarliga varor

Förväxla inte arbeten som pågår

När flera arbeten pågår samtidigt på en anordning, eller på en anordning om ingår i samma anläggning, finns det en risk att arbeten blandas ihop. Allvarliga olyckor har inträffat på grund av detta och det är viktigt att den som samordnar eller pågående arbeten har ett system för att hålla isär arbetena. Erfarenheterna från dessa olyckor har resulterat i några tumregler som du som har samordningsansvaret bör tänka på:

  • Instruktionerna bör vara tidsbegränsade.
  • Om flera arbeten pågår samtidigt på en och samma anordning av olika personer så bör separata instruktioner skapas.
  • Instruktionerna bör samlas på en anslagstavla eller liknande så att alla arbetstagare kan se vilka arbeten som pågår.

Riskbedöm ditt föreslagna arbetssätt innan arbetet påbörjas

I samband med att instruktionen upprättas ska en riskbedömning utföras där både de som använder anordningen och de som ska utföra arbetet bör delta. Vem som samordnar och planerar arbetet måste även vara tydligt.

Exempel på frågor som bör vara utredda och kommunicerade till alla som berörs:

  • På vilket sätt har du som användare av anordningen säkerställt att anordningen är tömd, trycklös och nedkyld?
  • På vilket sätt du som användare säkerställt att anordningen inte startas av misstag? All kraft till anordningen ska vara bruten och alla anslutna rörledningar ska vara blockerade.
  • Vilka kvarvarande risker finns? Du som använder anordningen bör informera och lämna över säkerhetsdatablad till den som ska utföra ingrepp. Berätta vilken skyddsutrustning som ni själva använder.
  • Vad ska du som utför ingrepp göra för att visa att du utfört ingreppet korrekt och att anordningen är tät och provad innan du avslutar din del av arbetet?
  • Hur ska du som ska använda anordningen efter ingrepp förvissa dig om att arbete är avslutat?
  • Hur ska anordningen åter tas i drift? Hur och i vilken ordning ska de åtgärder har införts för att förhindra start under ingreppet (blockeringar) tas bort?

På sidorna om kemiska arbetsmiljörisker och säkra stopp finns mer information.

Kemiska arbetsmiljörisker

Säkra stopp, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-11