Reparationer och ändringar

Exemplet nedan är ett exempel där en reparation utförts felaktigt samtidigt som en ny säkerhetsventil som ska skydda tryckkärlet var inställd på för högt öppningstryck. Dessutom utfördes aldrig någon revisionskontroll efter reparationen. Om kontroll utförts hade frågor ställts som förmodligen förhindrat olyckan.

Kärlet brast och rummet fylldes med ånga

Vid en service på ett tryckkärl vid ett sjukhus utfördes en svetsreparation samtidigt som säkerhetsventilen byttes ut. Den nya säkerhetsventilen var inställd på ett betydligt högre tryck än den ursprungliga ventilen. Efter några dagars användning hörde personalen ett tickande ljud från tryckkärlet. Ytterligare några dagar senare brast kärlet och rummet fylldes med ånga. 

När du gör reparationer av trycksatta anordningar är det viktigt att följa instruktionerna från tillverkaren av kärlet. En grundprincip är att aldrig utföra reparationer utan att först kontakta tillverkaren av anordningen.

Om en reparation görs så ska den utföras på ett sätt att de grundkrav som fanns vid tillverkningen uppfylls även vid reparationen. Du måste därför vara mycket väl insatt i tillverkningsreglerna för att utföra en reparation.

I vissa fall finns det krav på en revisionskontroll efter reparationen. Då är du som är arbetsgivare skyldig att låta ett kontrollorgan utföra en sådan kontroll. Innan du gjort det får du inte trycksätta anordningen.

Om du byter ut olika delar till exempel en säkerhetsventil eller styrningen av en anordning, är det viktigt att du följer det som ursprungstillverkaren anger. Även vid utbyte av delar kan du vara skyldig att låta ett kontrollorgan utföra en revisionskontroll innan du åter trycksätter anordningen. Om du har en trycksatt anordning i klass A eller B ska kontrollorganet kontaktas så att de kan avgöra om det behöver utföras en kontroll.

Ingrepp på trycksatt rörledning - anborrning

Det finns vissa arbeten som får utföras på en trycksatt anordning då den fortfarande är i drift (då den fortfarande är trycksatt), så kallad anborrning. För att få utföra anborrning krävs att du har särskilda rutiner för arbetet.

Lästips

Vid användning av trycksatta anordningar är det även viktigt att känna till regler för kemiska arbetsmiljörisker och maskiner det är även viktigt att det finns en god säkerhetskultur. Därför är en god idé att besöka sidorna nedan i samband med att du ska börja använda en trycksatt anordning.

Vägledning till kemiska arbetsmiljörisker

Maskiner

CE-märkning och marknadskontroll

Säkerhetskultur

Säkra stopp maskiner, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Organisationer

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac

Swedish Standards Institute, SIS

EU:s officiella tidning, EUT

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification

SWETIC är branschorganisationen för de företag som är ackrediterade för att arbeta med provning, kontroll och certifiering.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-27