Kokgrytor

Kokgrytor som är vanliga i restaurang- och storkök kan medföra en del olycksrisker, eftersom de kan spricka eller explodera.

En kokgryta som brister i säkerhet riskerar att explodera, vilket förstås innebär stor risk för skador på både människor och lokaler. En annan vanlig risk är att grytan spricker och vattenångan eller het kokande mat orsakar brännskador. Kokgrytor kan också bli strömförande om de inte underhålls på rätt sätt. Därför behöver arbetsgivaren riskbedöma användningen och ha rutiner som gör arbetet säkert.

I föreskriften om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) finns det bestämmelser för hur kokgrytor ska installeras och underhållas samt krav på återkommande kontroll. Kokgrytan ska först och främst installeras enligt tillverkarens anvisningar. I de flesta fall ska grytan kontrolleras av ett kontrollorgan innan man får börja använda den och sedan ska kontroll ske regelbundet med intervall beroende på grytans typ. Om grytan går sönder och det måste göras en större reparation ska man göra en revisions kontroll innan den får användas igen. Kontrollerna ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan.

För information om de kontroller som gäller kan man vända dig till kontrollorgan. Vet man inte var man kan vända sig kan man kontakta Swedac.se. De är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige och har ett register på alla ackrediterade kontrollorgan.

Att tänka på då en kokgryta används 

Innan du börjar använda kokgrytan

  • Kokgrytan är installerad enligt tillverkarens anvisningar,
  • Arbetsgivaren har gjort en riskbedömning av hur kokgrytan ska placeras och användas.
  • Det ska finnas instruktioner (vanligen en bruksanvisning) tillgängliga för arbetstagarna som beskriver hur kokgrytan ska användas och skötas. Alla arbetstagare ska förstå instruktionerna
  • Alla som använder kokgrytan har fått instruktioner och vet hur den ska användas på ett säkert sätt.
  • Arbetsgivarens rutiner innehåller fortlöpande tillsyn och en förteckning över de kokgrytor som kommer att omfattas av kontroll av kontrollorgan.
  • Om kokgrytan tillhör klass A eller B ska ett kontrollorgan göra en första kontroll.

När du använder kokgrytan

  • Kokgrytan tillses regelbundet genom fortlöpande tillsyn, exempelvis ska skador inne i kokgrytan kontrolleras och säkerhetsventilens funktion kontrolleras (se 2 kap. 6 §).
  • Utför underhåll av kokgrytan enligt tillverkarens instruktioner
  • Återkommande kontroll utförs enligt de intervall som ett kontrollorgan anger.

Kokgrytans funktion och krav om kontroll

En kokgryta består av ett utrymme där mat tillagas eller vätska värms. Det kallas beskickningsrum eller ärtsopperum. Kokgrytan har en innermantel som är ett inre skal som bildar själva grytan, beskickningsrummet, och en yttermantel som är ett yttre skal. Mellan dessa skal finns ett utrymme som kallas ångrummet. Ångrummet är delvis fyllt med vatten som värms upp genom ett elektriskt element. När vattnet värms bildas vatten ånga och trycket stiger. En tryckenhet reglerar värmen och därmed trycket. Det finns även kokgrytor som inte har något elektriskt element, utan där vatten ångan tillförs från en ångcentral till ångrummet.

Kraven på kontroll av kontrollorgan beror på kokgrytas klass, som i sin tur beror på temperaturen i ångutrymmet, volymen (både ångutrymmet och beskickningsrummet sammanräknad) och den högsta tryck som den kan användas med. Man börjar med att fastställa klass genom information om den högsta temperatur som kokgrytan är avsedd att användas med.

Kokgrytor som används med temperaturer högre än 110 ˚C

Om kokgrytan är märkt med en temperatur högre än 110 ˚C så behöver arbetsgivaren avgöra om den ska kontrolleras av ett kontrollorgan. Kravet på kontroll gäller bara om kokgrytan tillhör klass A eller B. Här finns det två fall.

Första fallet: Kokgrytan har ett elektriskt värmeelement som värmer vattnet i ångrummet vilket innebär att det kan vara risk för överhettning. Om säkerhetsventilens öppningstryck gånger volymen (både ångutrymmet och beskickningsrummet sammanräknad), är större än 50 barliter tillhör en sådan kokgryta klass B enligt föreskriften AFS 2017:3, 4 kap. 9 §.

Andra fallet: Kokgrytans ångutrymme tillförs vatten ånga från en ångcentral. Om säkerhetsventilens öppningstryck gånger volymen (både ångutrymmet och beskickningsrummet sammanräknad) är större än 200 barliter, tillhör en sådan kokgryta klass B enligt föreskriften AFS 2017:3, 4 kap. 10 §.

Vid kontroll kommer ett kontrollorgan att bestämma förfallomånaden (tidpunkten) för nästa återkommande kontroll. Det är viktigt att du som arbetsgivare ser till att kokgrytan kontrolleras med de återkommande intervall som kontrollorganet beslutat.

Sanktionsavgifter om man inte följer reglerna

Det kan bli kostnader om man inte följer arbetsmiljöreglerna i föreskriften (AFS 2017:3). Arbetsgivare som har en kokgryta i klass A eller B och inte följer reglerna om kontroll får betala en sanktionsavgift som fastställs utifrån den klass som kokgrytan tillhör.
Du kan läsa mer om straffsanktionerade regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3).

Användning och kontroll av tryckbärande anordningar (AFS 2017:3)

Information om sanktionsavgifter och andra påföljder

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-09