Fler pressmeddelanden

Växande ”grå sektor” undergräver arbetet för ett hållbart arbetsliv

De öppna gränserna har på flera sätt gynnat den svenska arbetsmarknaden. En inte lika positiv trend är utvecklingen av en ”grå sektor” med ett växande antal företag, svenska som utländska, som varken vill eller kan skapa en bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden.

Det skriver Arbetsmiljöverket i en rapport om utvecklingslinjerna för det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare.

– Arbetsmiljöverkets självklara utgångspunkt är att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till en säker och utvecklande arbetsmiljö, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

– Men de missförhållanden som råder bland en del av företagen hotar inte bara liv och hälsa för de anställda, utan snedvrider konkurrensen och missgynnar de seriösa företagen på arbetsmarknaden.

Idag finns ingen anmälningsskyldighet i Sverige för företag eller arbetstagare som kommer från ett EU-land. Det gör det svårt att få en klar bild av hur läget ser ut. Det saknas uppgifter om hur många de utländska företagen och arbetstagarna är och i vilka sektorer de finns.

– Dessa omständigheter gör det svårt att lokalisera och inspektera arbetsplatser med utländska arbetstagare, säger Mikael Sjöberg. Brister i identifikation och dokumentation leder till oklarheter om vem som är anställd, vem som är arbetsgivare och vem som är egenföretagare.

En annan tendens är att många företag väljer att ersätta egna anställda genom entreprenörer. Inom bygg och anläggning är det inte ovanligt med långa kedjor av underentreprenörer med flera utländska företag. Arbetsmiljöansvaret tunnas ut ju längre ner i kedjan man kommer.

– Det uttunnade arbetsmiljöansvaret kombinerat med oklara anställningsförhållanden försvårar inte bara tillsynen, utan skapar avsevärda svårigheter att driva rättsliga processer vid arbetsmiljöbrott.

Nu finns ett utredningsförslag att införa anmälningsplikt för utländska företag. I rapporten tas det upp en rad andra förslag och åtgärder för att hantera utmaningarna med den rörliga arbetsmarknaden.

– För det första behövs det mer kunskap och analys, säger Mikael Sjöberg. Det krävs även en bred samhällsdebatt om de nya företeelser som kan utgöra hot mot den svenska modellen och våra strävanden för ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljöverket kommer bland annat att titta på en fördjupad samverkan med arbetsmarknadens parter och andra myndigheter för att få bukt med missförhållandena inom den grå sektorn. Ett konkret förslag är att i samarbete med berörda myndigheter skapa virtuella serviceenheter för utländska företag och arbetstagare.

Riskerna med invecklade entreprenörskedjor vill Arbetsmiljöverket komma åt genom någon form av beställar- eller huvudentreprenörsansvar. Vidare föreslår verket förstärkningar av Lagen om offentlig upphandling. Det ska inte gå att vinna en upphandling till priset av en eftersatt arbetsmiljö.

Läs hela rapporten Förstudie om det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare (Rapport 2012-5) på www.av.se/publikationer

För mer information, kontakta presstjänsten vid Arbetsmiljöverket. Tel 08-730 91 55

 

Relaterade pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet

 • 10 april 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Hot och våld på arbetsplatser breder ut sig. Anställda inom vård- och omsorg är särskilt utsatta och mest de som arbetar inom HVB-hem och LSS-boenden. Här ligger hot och våld bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion av HVB och LSS för ...

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Fler nyheter och pressmeddelanden