Fler pressmeddelanden

Växande ”grå sektor” undergräver arbetet för ett hållbart arbetsliv

De öppna gränserna har på flera sätt gynnat den svenska arbetsmarknaden. En inte lika positiv trend är utvecklingen av en ”grå sektor” med ett växande antal företag, svenska som utländska, som varken vill eller kan skapa en bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden.

Det skriver Arbetsmiljöverket i en rapport om utvecklingslinjerna för det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare.

– Arbetsmiljöverkets självklara utgångspunkt är att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till en säker och utvecklande arbetsmiljö, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

– Men de missförhållanden som råder bland en del av företagen hotar inte bara liv och hälsa för de anställda, utan snedvrider konkurrensen och missgynnar de seriösa företagen på arbetsmarknaden.

Idag finns ingen anmälningsskyldighet i Sverige för företag eller arbetstagare som kommer från ett EU-land. Det gör det svårt att få en klar bild av hur läget ser ut. Det saknas uppgifter om hur många de utländska företagen och arbetstagarna är och i vilka sektorer de finns.

– Dessa omständigheter gör det svårt att lokalisera och inspektera arbetsplatser med utländska arbetstagare, säger Mikael Sjöberg. Brister i identifikation och dokumentation leder till oklarheter om vem som är anställd, vem som är arbetsgivare och vem som är egenföretagare.

En annan tendens är att många företag väljer att ersätta egna anställda genom entreprenörer. Inom bygg och anläggning är det inte ovanligt med långa kedjor av underentreprenörer med flera utländska företag. Arbetsmiljöansvaret tunnas ut ju längre ner i kedjan man kommer.

– Det uttunnade arbetsmiljöansvaret kombinerat med oklara anställningsförhållanden försvårar inte bara tillsynen, utan skapar avsevärda svårigheter att driva rättsliga processer vid arbetsmiljöbrott.

Nu finns ett utredningsförslag att införa anmälningsplikt för utländska företag. I rapporten tas det upp en rad andra förslag och åtgärder för att hantera utmaningarna med den rörliga arbetsmarknaden.

– För det första behövs det mer kunskap och analys, säger Mikael Sjöberg. Det krävs även en bred samhällsdebatt om de nya företeelser som kan utgöra hot mot den svenska modellen och våra strävanden för ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljöverket kommer bland annat att titta på en fördjupad samverkan med arbetsmarknadens parter och andra myndigheter för att få bukt med missförhållandena inom den grå sektorn. Ett konkret förslag är att i samarbete med berörda myndigheter skapa virtuella serviceenheter för utländska företag och arbetstagare.

Riskerna med invecklade entreprenörskedjor vill Arbetsmiljöverket komma åt genom någon form av beställar- eller huvudentreprenörsansvar. Vidare föreslår verket förstärkningar av Lagen om offentlig upphandling. Det ska inte gå att vinna en upphandling till priset av en eftersatt arbetsmiljö.

Läs hela rapporten Förstudie om det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare (Rapport 2012-5) på www.av.se/publikationer

För mer information, kontakta presstjänsten vid Arbetsmiljöverket. Tel 08-730 91 55

 

Fler nyheter och pressmeddelanden