Fler pressmeddelanden

Växande ”grå sektor” undergräver arbetet för ett hållbart arbetsliv

De öppna gränserna har på flera sätt gynnat den svenska arbetsmarknaden. En inte lika positiv trend är utvecklingen av en ”grå sektor” med ett växande antal företag, svenska som utländska, som varken vill eller kan skapa en bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden.

Det skriver Arbetsmiljöverket i en rapport om utvecklingslinjerna för det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare.

– Arbetsmiljöverkets självklara utgångspunkt är att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till en säker och utvecklande arbetsmiljö, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

– Men de missförhållanden som råder bland en del av företagen hotar inte bara liv och hälsa för de anställda, utan snedvrider konkurrensen och missgynnar de seriösa företagen på arbetsmarknaden.

Idag finns ingen anmälningsskyldighet i Sverige för företag eller arbetstagare som kommer från ett EU-land. Det gör det svårt att få en klar bild av hur läget ser ut. Det saknas uppgifter om hur många de utländska företagen och arbetstagarna är och i vilka sektorer de finns.

– Dessa omständigheter gör det svårt att lokalisera och inspektera arbetsplatser med utländska arbetstagare, säger Mikael Sjöberg. Brister i identifikation och dokumentation leder till oklarheter om vem som är anställd, vem som är arbetsgivare och vem som är egenföretagare.

En annan tendens är att många företag väljer att ersätta egna anställda genom entreprenörer. Inom bygg och anläggning är det inte ovanligt med långa kedjor av underentreprenörer med flera utländska företag. Arbetsmiljöansvaret tunnas ut ju längre ner i kedjan man kommer.

– Det uttunnade arbetsmiljöansvaret kombinerat med oklara anställningsförhållanden försvårar inte bara tillsynen, utan skapar avsevärda svårigheter att driva rättsliga processer vid arbetsmiljöbrott.

Nu finns ett utredningsförslag att införa anmälningsplikt för utländska företag. I rapporten tas det upp en rad andra förslag och åtgärder för att hantera utmaningarna med den rörliga arbetsmarknaden.

– För det första behövs det mer kunskap och analys, säger Mikael Sjöberg. Det krävs även en bred samhällsdebatt om de nya företeelser som kan utgöra hot mot den svenska modellen och våra strävanden för ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljöverket kommer bland annat att titta på en fördjupad samverkan med arbetsmarknadens parter och andra myndigheter för att få bukt med missförhållandena inom den grå sektorn. Ett konkret förslag är att i samarbete med berörda myndigheter skapa virtuella serviceenheter för utländska företag och arbetstagare.

Riskerna med invecklade entreprenörskedjor vill Arbetsmiljöverket komma åt genom någon form av beställar- eller huvudentreprenörsansvar. Vidare föreslår verket förstärkningar av Lagen om offentlig upphandling. Det ska inte gå att vinna en upphandling till priset av en eftersatt arbetsmiljö.

Läs hela rapporten Förstudie om det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare (Rapport 2012-5) på www.av.se/publikationer

För mer information, kontakta presstjänsten vid Arbetsmiljöverket. Tel 08-730 91 55

 

Relaterade pressmeddelanden

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

 • 19 februari 2019
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

 • 14 februari 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

 • 28 november 2018
 • Pressmeddelande

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Fler nyheter och pressmeddelanden