Fler pressmeddelanden

Utländska arbetsgivare ska anmäla tillfällig arbetskraft hos Arbetsmiljöverket

Utländska företag som ska skicka personal på uppdrag i Sverige i mer än fem dagar blir skyldiga att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Lagen som reglerar detta börjar gälla från 1 juli.

– Även om ökningen inte är stor känner jag en växande oro för att den har hållit i sig tre år i följd, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg.

- Den här utvecklingen måste brytas. Arbetsgivarna som har huvudansvaret för arbetsmiljön måste ta de här signalerna på fullaste allvar.

Antalet anmälda arbetsskador ökade under år 2012. Det gäller alla typer av arbetsskador utom färdolyckor, alltså olyckor på väg till och från arbetet. Under förra året anmäldes 31 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Motsvarande siffra för år 2011 var 29 000.  Arbetsskador som inte orsakade sjukfrånvaro ökade markant från 53 000 år 2011 till 58 000 år 2012.

Även anmälda arbetssjukdomar ökade från 9 800 år 2011 till 10 300 år 2012. Antalet dödsolyckor visar däremot en motsatt utveckling. Förra året inträffade 45 dödsolyckor, vilket är 12 färre än 2011.

Anmälningar av arbetsskador och arbetssjukdomar ökade även i förhållande till hur många som arbetar. Ökningen omfattar både män och kvinnor, olika åldersgrupper och de flesta branscher. Arbetsmiljöverkets rapport visar (se bifogade figur: Anmälningar 2003-2012) att den långa nedåtgående trenden för antal anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande har brutits. Vi ser nu en ökning under de senaste tre åren, både för arbetsskador och för arbetssjukdomar.

– En arbetsskada eller arbetssjukdom kan fördärva livet för en individ, men även samhället påverkas negativt. Pensionsutredningen slår fast i sin slutrapport att arbetsmiljön har en central betydelse för vår förmåga att arbeta högre upp i åldrarna, vilket är en av de viktigaste för förutsättningarna om vi ska kunna bibehålla välfärden, säger Mikael Sjöberg.

– Det finns alltså både starka etiska och samhällsekonomiska skäl till att vi som samhälle satsar för att inom alla branscher utveckla en bra arbetsmiljö.

Bland kvinnor är den relativa frekvensen, anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 anställda år 2012, högst för dem i åldrarna 55 år eller äldre. För män är den högst för ungdomar, 16-24 år.

Arbetsolyckor med sjukfrånvaro varierar kraftigt mellan olika branscher när man sätter anmälningarna i relation till antalet förvärvsarbetande. Liksom föregående år är det transport och magasinering som har den klart högsta relativa frekvensen bland kvinnor, medan det bland män är vattenförsörjning och avloppsrening som ligger högst.

Förlorad kontroll av maskiner och verktyg är den vanligaste orsaken till olycksfall bland män, medan fallolyckor är vanligast bland kvinnor.

Drygt 40 procent av de anmälda arbetssjukdomarna har orsakats av belastningsfaktorer. Det handlar om tunga lyft eller ensidiga och ansträngande arbetsställningar. Andelen är något högre bland män än bland kvinnor. Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ligger bakom var fjärde anmälan.

– Vi går nu vidare med att genomlysa det omfattande statistikunderlag som tagits fram och sedan redovisa en första analys efter sommaren, säger Mikael Sjöberg.

Arbetsmiljostatistik arbetsskador 2012, rapport 2013-01, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, 010-730 9183

Bodil Umegård, analytiker, 010-730 9285

Börje Bengtsson, statistiker, 010-730 9492

Presstjänsten, 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Citat

Arbetsmiljöverket hjälper till när någon ställer frågor om de nya reglerna. Vi slussar även vidare utländska arbetsgivare som ska skicka tillfällig arbetskraft hit, till rätt myndighet eller organisation i frågor som ligger utanför vårt ansvarsområde. —Alexandra Falke, enhetschef och projektansvarig för registret över utstationerad arbetskraft.

Relaterade pressmeddelanden

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Äldreomsorgens riskfyllda arbetsmiljö granskas

 • 11 september 2017
 • Vård, omsorg
 • ...

Antalet arbetsskadeanmälningar inom äldreomsorgen ökar. Det handlar om både belastningsolyckor, stress och hög arbetsbelastning samt våldsrelaterade orsaker. Arbetsmiljöverket ska i en nationell tillsyn under hösten granska 455 arbetsplatser utifrån hur arbetet är organiserat och hur relatione...

Nytt digitalt verktyg synliggör ojämställdheten på jobbet

 • 6 september 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Det krävs ett genusperspektiv i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att komma tillrätta med kvinnors ökade ohälsa. Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. 

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Fler nyheter och pressmeddelanden