Fler pressmeddelanden

Tydliga skillnader i arbetsmiljö mellan tidsbegränsat och fast anställda

Tre av fyra på arbetsmarknaden är i stort sett nöjda med sitt arbete. Men fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.
Unga kvinnor jobbar i ett restaurangkök.
Många visstidsanställda finns inom bland annat hotell- och restaurangbranschen. Foto: Arbetsmiljöverket

”Arbetsmiljön 2017” svarar på hur arbetstagare upplever och beskriver sin arbetsmiljö. Det kan handla om tunga lyft och buller, om man har för mycket att göra, hur arbetsgivaren organiserar arbetet och relationerna på arbetsplatsen. Undersökningen som gjorts sedan 1989, redovisar för första gången frågor som rör tidsbegränsat anställda.

Närmare tre av fyra sysselsatta på arbetsmarknaden var nöjda med arbetet i stort och drygt sju av tio hade i hög grad ett intressant och stimulerande arbete, visar undersökningen.

– Samtidigt ser vi på en rad punkter, betydande skillnader mellan hur tidsbegränsat och fast anställda har det på jobbet. Det finns anledning för arbetsgivarna att uppmärksamma risker i arbetsmiljön som kan vara kopplade till anställningsform och åtgärda dem, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

 • En av fyra tidsbegränsat anställda är rädda för uppsägning eller att tvingas korta sin arbetstid, jämfört med en av tio av de fast anställda.
 • Drygt hälften av de tidsbegränsat anställda har repetitiva arbetsuppgifter jämfört med drygt en tredjedel av de fast anställda. Risken kan leda till värk och fysiska skador. 
 • Sex av tio kan sällan eller aldrig bestämma när arbetsuppgifter ska göras, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Motsvarande siffra för fastanställda är tre av tio.

Nästan 16 procent av hela arbetsmarknaden är tidsbegränsat anställda. Störst antal finns inom vård och omsorg samt utbildning. Störst andel tidsbegränsat anställda finns inom hotell och restaurang, 40 procent, följt av 30 procent inom personliga och kulturella tjänster.

Tidsbegränsat anställda och unga kvinnor mest utsatta för sexuella trakasserier

Trakasserier av sexuell art sticker ut i undersökningen, tydligast bland unga kvinnor. Tre av tio kvinnor, 16–29 år, säger att de upplevt sexuella trakasserier på jobbet jämfört med en av tio bland alla förvärvsarbetande kvinnor. Det finns en koppling mellan att ha upplevt sexuella trakasserier och anställningsform. I gruppen fast anställda kvinnor säger 13 procent att de upplevt sexuella trakasserier på jobbet de senaste 12 månaderna, jämfört med i gruppen tidsbegränsat anställda kvinnor där 20 procent säger sig ha upplevt det.

– Att gå till arbetsplatsen och känna oro för att bli sexuellt trakasserad hör inte hemma i det moderna arbetslivet. Det är varje arbetsgivares ansvar att sätta stopp för det, säger Erna Zelmin-Ekenhem. Framförallt måste vi börja våga prata om problemet, tillägger hon.

Arbetsutrustning och arbetsplatsens utformning utgör delar av ”Arbetsmiljön 2017”  

 • Dubbelt så många män (25 procent) som kvinnor (12 procent) jobbade med handhållna eller släpbara maskiner. Apparaterna underlättar arbetet men kan orsaka skador.
 • Drygt åtta av tio använder dator i arbetet, och närmare sex av tio använder surfplatta eller smartphone i arbetet. 
 • Två av tre av fastanställda som jobbar på kontor saknar eget rum. Motsvarande siffra hos tidsbegränsat anställda var drygt åtta av tio.

Bakgrund:
Arbetsmiljöundersökningen genomförs vartannat år. På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Statistiska centralbyrån ställt frågor kring arbetsförhållanden till 8 700 sysselsatta, varav 6 700 svarat på telefon. 3 700 av de som svarat på telefon svarade även på enkäter.

Läs rapporten:

Arbetsmiljön 2017, pdf, öppnas i nytt fönster 

Rapporten med tabellunderlag och kvalitetsdeklaration

För mer information på Arbetsmiljöverket:
Presstjänsten, tel. 010-730 91 55
Efter klockan 14.00: 
Ann Ponton Klevestedt, chef, enheten för statistik och analys, tel. 010 730 91 83
Per Anders Paulsson, projektledare, enheten för statistik och analys, tel. 010-730 93 50

Citat

Samtidigt ser vi på en rad punkter, betydande skillnader mellan hur tidsbegränsat och fast anställda har det på jobbet. Det finns anledning för arbetsgivarna att uppmärksamma risker i arbetsmiljön som kan vara kopplade till anställningsform och åtgärda dem. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket

Relaterade pressmeddelanden

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

 • 19 februari 2019
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

 • 14 februari 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

 • 28 november 2018
 • Pressmeddelande

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning