Fler pressmeddelanden

Stressbesvär på jobbet dubbelt så vanligt bland kvinnor

Fler män upplever stress och psykiska besvär till följd av jobbet än för några år sedan. Samtidigt är stressbesvär på jobbet nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor. Det framgår av en ny undersökning om arbetsorsakade besvär, som också visar att fysiska besvär orsakade av arbetet minskar.

Folkvimmel på gata utomhus
Drygt en miljon känner av besvär p.g.a. jobbet. Fysiska besvär minskar medan stress och psykisk ohälsa är vanliga besvär.

Av rapporten framgår att drygt var femte sysselsatt svensk har arbetsrelaterade fysiska eller psykiska besvär. I undersökningen har omkring 15.000 sysselsatta i åldern 16–64 år svarat på frågor om sina arbetsrelaterade besvär via telefonintervjuer som SCB har gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

En miljon känner av besvär av jobbet

Drygt 22 procent känner av någon typ av arbetsrelaterade besvär, kroppsliga eller psykiska, till följd av stress, tungt manuellt arbete, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater och hot eller våld. Det motsvarar drygt en miljon sysselsatta. Det är generellt en större andel kvinnor än män som har besvär till följd av arbetet. 26 procent av kvinnorna har besvär jämfört med 19 procent av männen. Högst andel arbetsorsakade besvär har sysselsatta inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning.

– Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor; såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Fysiska besvären minskar

En positiv utveckling är att de arbetsrelaterade fysiska besvären minskat med två procentenheter, från 17 till 15 procent, sedan den förra undersökningen gjordes 2014. De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär, för både kvinnor och män, är stress och andra psykiska påfrestningar kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Näst vanligast är besvär till följd av påfrestande arbetsställningar och tunga lyft.

– För att kunna angripa arbetsrelaterad psykisk påfrestning, både bland kvinnor och män, behöver arbetsgivare arbeta förebyggande, på samma systematiska sätt som man gör med den fysiska belastningen. Orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på jobbet, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Trendbrott vad gäller fysisk belastning bland män

Bland män var det tidigare vanligast med besvär till följd av fysisk belastning. 2016 är det i stort sett lika vanligt bland männen med psykiska som fysiska besvär. Ändå är det nästan dubbelt så vanligt att kvinnor har besvär av arbetsrelaterad stress och psykiska påfrestningar än vad män har. Närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har besvär till följd av stress och/eller psykiska påfrestningar i arbetet.

– Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning vilket syns tydligt både i forskningen och i vår och andra myndigheters statistik. Nyckeln, för att komma till rätta med det, är att arbetsgivaren i förväg går igenom risker för att kvinnor och män drabbas av stress och psykisk ohälsa, och försöker åtgärda dessa, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Vanligare att kvinnor är sjukfrånvarande

Närmare 30 procent av de sysselsatta som haft besvär till följd av jobbet hade också varit sjukfrånvarande på grund av detta någon gång under året. Andelen kvinnor som varit sjukfrånvarande var något högre än andelen män.

Vanliga besvär till följd av jobbet

Var tionde kvinna uppger att hon haft sömnproblem som orsakats av arbetsmiljöfaktorer det senaste året. Bland männen var det en på 20 som hade motsvarande besvär. För kvinnor är det vanligast med sömnproblem, oro och ångest eller depression samt andra psykiska besvär. Bland männen är ryggproblem mest vanligt och därefter psykiska besvär, oro och ångest eller depression.

Läs hela rapporten Arbetsorsakade besvär 2016

Kontakter på Arbetsmiljöverket:

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys, telefon 010-730 91 83
Dennis Webstedt, utredare vid enheten för statistik och analys, telefon 010-730 93 14
Presstjänsten, telefon 010-730 9155

Citat

Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor; såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor. — Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket

Citat

För att kunna angripa arbetsrelaterad psykisk påfrestning, både bland kvinnor och män, behöver arbetsgivare arbeta förebyggande, på samma systematiska sätt som man gör med den fysiska belastningen. Orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på jobbet. —Erna Zelmin-Ekenhem

Citat

Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning vilket syns tydligt både i forskningen och i vår och andra myndigheters statistik. Nyckeln, för att komma till rätta med det, är att arbetsgivaren i förväg går igenom risker för att kvinnor och män drabbas av stress och psykisk ohälsa, och försöker åtgärda dessa. —Erna Zelmin-Ekenhem

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg