Fler pressmeddelanden

Stress och tung arbetsbelastning inom vården skapar ohälsa

Tung arbetsbörda, stress och påfrestande patientrelationer skapar ohälsa och sjukskrivningar inom vården. Ändå gör bara hälften av arbetsgivarna inom sektorn fullgoda riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön. Det visar en nationell inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort.

Arbetsrelaterad stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom som inrapporteras av arbetstagare, enligt statistik från Eurofond. Mest utsatta är sjukvårds- och hälsosektorn. Svensk statistik visar att 35 procent av de arbetsskadeanmälningar 2005–2010, som hade sociala och organisatoriska orsaker, kom från branschen omsorg och sociala tjänster – framförallt ålderdomshem och hemtjänst för äldre.

– Om vi ska kunna arbeta längre upp i åldrarna, något som är en förutsättning för vår välfärd, måste arbetsgivarna arbeta med inte bara den fysiska utan också den psykosociala arbetsmiljön. Psykosociala risker, som stress, är en av de största utmaningarna vi har i arbetslivet idag, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

– En stressig arbetsmiljö för personalen påverkar också patientsäkerheten.

I en landsomfattande tillsynskampanj har Arbetsmiljöverket granskat arbetsgivares förebyggande arbete när det gäller psykosociala frågor. Drygt 200 arbetsplatser har besökts under år 2012, främst inom hälso- och sjukvårdssektorn, exempelvis på vårdcentraler, avdelningar på sjukhus, inom ambulansverksamhet och på äldreboenden.

Cirka hälften (46 procent) av arbetsgivarna hade inte gjort någon bedömning alls eller hade brister i bedömningen av de psykosociala riskerna. På över hälften av arbetsplatserna (58 procent) fanns behov av åtgärder med anledning av psykosociala risker.

Hög arbetsbelastning, stress, risk att bli utsatt för hot och våld och påfrestande patientkontakter är de vanligaste riskerna. På en vårdcentral hade man exempelvis betydligt fler patienter än vad man hade läkarbemanning för. Detta ledde till en för hög och riskfylld arbetsbelastning. På ett sjukhus fick nyutexaminerade sjuksköterskor en halverad introduktion, med stress och sömnsvårigheter som följd.

– En brist som vi identifierat är att problemen kan vara kända, men att chefen inte förfogar över åtgärderna på sin nivå. Befogenheter och beslut om resurser finns högre upp i organisationen, och där gör man andra prioriteringar, säger Mikael Sjöberg.

I en utvärdering pekar arbetsgivarna på att man börjat arbeta mer systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön efter inspektionerna och en majoritet tycker att inspektionerna ökat deras kunskaper om främst hot- och våldsituationer, stress och riskbedömningar.

Motsvarande tillsyn har genomförts i 26 EU-länder under år 2012 under ledning av Sverige. I hela EU har 13 500 inspektioner genomförts. The Committe of Senior Labour Inspectors (SLIC) har beslutat om att genomföra projektet.

Läs hela rapporten

Kontakter på Arbetsmiljöverket
Jeanette Falk Berglind, projektledare, 010 730 95 27
Presstjänsten, 010 730 91 55

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden