Fler pressmeddelanden

Stress och tung arbetsbelastning inom vården skapar ohälsa

Tung arbetsbörda, stress och påfrestande patientrelationer skapar ohälsa och sjukskrivningar inom vården. Ändå gör bara hälften av arbetsgivarna inom sektorn fullgoda riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön. Det visar en nationell inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort.

Arbetsrelaterad stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom som inrapporteras av arbetstagare, enligt statistik från Eurofond. Mest utsatta är sjukvårds- och hälsosektorn. 
Svensk statistik visar att 35 procent av de arbetsskadeanmälningar 2005–2010, som hade sociala och organisatoriska orsaker, kom från branschen omsorg och sociala tjänster – framförallt ålderdomshem och hemtjänst för äldre.

– Om vi ska kunna arbeta längre upp i åldrarna, något som är en förutsättning för vår välfärd, måste arbetsgivarna arbeta med inte bara den fysiska utan också den psykosociala arbetsmiljön. Psykosociala risker, som stress, är en av de största utmaningarna vi har i arbetslivet idag, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

– En stressig arbetsmiljö för personalen påverkar också patientsäkerheten. 

I en landsomfattande tillsynskampanj har Arbetsmiljöverket granskat arbetsgivares förebyggande arbete när det gäller psykosociala frågor. Drygt 200 arbetsplatser har besökts under år 2012, främst inom hälso- och sjukvårdssektorn, exempelvis på vårdcentraler, avdelningar på sjukhus, inom ambulansverksamhet och på äldreboenden.

Cirka hälften (46 procent) av arbetsgivarna hade inte gjort någon bedömning alls eller hade brister i bedömningen av de psykosociala riskerna. På över hälften av arbetsplatserna (58 procent) fanns behov av åtgärder med anledning av psykosociala risker.

Hög arbetsbelastning, stress, risk att bli utsatt för hot och våld och påfrestande patientkontakter är de vanligaste riskerna. På en vårdcentral hade man exempelvis betydligt fler patienter än vad man hade läkarbemanning för. Detta ledde till en för hög och riskfylld arbetsbelastning. På ett sjukhus fick nyutexaminerade sjuksköterskor en halverad introduktion, med stress och sömnsvårigheter som följd.

– En brist som vi identifierat är att problemen kan vara kända, men att chefen inte förfogar över åtgärderna på sin nivå. Befogenheter och beslut om resurser finns högre upp i organisationen, och där gör man andra prioriteringar, säger Mikael Sjöberg.

I en utvärdering pekar arbetsgivarna på att man börjat arbeta mer systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön efter inspektionerna och en majoritet tycker att inspektionerna ökat deras kunskaper om främst hot- och våldsituationer, stress och riskbedömningar.

Motsvarande tillsyn har genomförts i 26 EU-länder under år 2012 under ledning av Sverige. I hela EU har 13 500 inspektioner genomförts. The Committe of Senior Labour Inspectors (SLIC) har beslutat om att genomföra projektet.

Inspektionskampanj slic 2012 psykosociala riskbedomningar, rapport 2013-06, pdf, öppnas i nytt fönster


Kontakter på Arbetsmiljöverket

Jeanette Falk Berglind, projektledare, 010 730 95 27

Presstjänsten, 010 730 91 55

Relaterade pressmeddelanden

Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker

 • 29 maj 2020
 • Vård, omsorg
 • ...

För att bidra till ökad tillgång till säker skyddsutrustning i vård och omsorg införde Arbetsmiljöverket en bedömningsprocess för att kvalitetssäkra personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Under drygt en månad har 80 ansökningar kommit in till myndigheten. De tillfälliga tillstånd som...

Fler kvinnor anmäler att de blir sjuka av jobbet

 • 27 maj 2020
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Under 2019 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nära 20 procent – och det är främst kvinnor som drabbas av sjukdom på grund av jobbet. Samtidigt fortsätter antalet anmälda arbetsolyckor att öka, medan olyckor med dödlig utgång är färre. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket om ar...

Alltfler anmäler allvarliga corona-händelser i arbetet

 • 8 maj 2020
 • ...

På allt fler arbetsplatser larmar skyddsombud om brister i smittskydd eller begär att arbetet ska stoppas på grund av risker för personalens liv och hälsa. Skyddsombud har redan nu lagt fler skyddsstopp än under hela förra året. Arbetsgivare har också anmält att det inträffat nära 1 000 allvar...

Inför en tillståndprocess för säker  skyddsutrustning

 • 7 april 2020
 • Vård, omsorg
 • ...

Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. Oron bland vårdpersonal för bristande skydd växer. Arbetsmiljöverket har nu fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra och utfärda tillstånd för säker skyddsutrustning till personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg...

Fler nyheter och pressmeddelanden