Fler pressmeddelanden

Storsatsning på ungas arbetsmiljö

Unga är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Nu gör Arbetsmiljöverket en bred satsning på en bättre arbetsmiljö för ungdomar genom att inspektera arbetsplatser, sprida information i en särskild kampanj och anställa unga som arbetsmiljöambassadörer.

Varje år skadas över 3 500 unga på sina arbeten. Arbetsolyckorna bland unga visar en uppåtgående trend. Efter en stor nedgång år 2009, som följd av lågkonjunkturen, har skadorna ökat successivt tre år i rad. I synnerhet unga män (16-24 år) är överrepresenterade jämfört med resten av befolkningen när det gäller arbetsolycksfall med sjukfrånvaro. Unga män råkar ut för flest olyckor inom byggverksamhet, unga kvinnor främst inom omsorg och sociala tjänster.

– Det är viktigt att unga människor får en bra introduktion på sitt första jobb och att man tidigt blir medveten om arbetsmiljöfrågornas betydelse, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

– Vi satsar nu på bred front för att unga ska vara trygga på jobbet och inte skadas. Om vi ska kunna jobba längre upp i åren, måste arbetsgivarna erbjuda en god arbetsmiljö redan från början. 

Arbetsmiljöverket genomför en stor inspektionsinsats på arbetsplatser där ungdomar mellan 16-24 år arbetar. Runt om i landet genomförs 1 400 inspektioner till och med den sista september. Det är framförallt branscherna vård och omsorg, bygg och anläggning och restaurangverksamhet som får besök av arbetsmiljöinspektörer.

En omfattande informationskampanj är också en del av satsningen. Hela 50 000 ungdomar som fyller 16 år i år får ett brev och en ficktidning (”Knäcket”) i brevlådan från Arbetsmiljöverket. Syftet är bland annat att ungdomar ska känna till sina rättigheter på jobbet, kunna förutse risker och säga ifrån om något känns osäkert eller otryggt. Kampanjen finns även digitalt på Arbetsmiljöverkets Facebook-sida. Se även sidan om unga i arbetslivet.

Unga i arbetslivet

För första gången anställer Arbetsmiljöverket också 16 ungdomar två veckor under sommaren som arbetsmiljöambassadörer. Ungdomarna kommer att jobba i Stockholm, Malmö och Göteborg under juni månad med att sprida information om ungas rättigheter till andra sommarjobbande ungdomar.

För arbetsgivare finns det nya regler att förhålla sig till när man anställer personer under 18 år (AFS 2012:03). Reglerna gäller från den 1 februari i år och har arbetats fram i samarbete med arbetsmarknadens parter. Syftet är att få arbetsgivarna att förebygga de skaderisker som unga löper i arbetslivet.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Unga i arbetslivet är en viktig fråga under Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet år 2013. En stor konferens på temat ungas arbetsmiljö hålls i Stockholm under oktober.

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Sabiha Hajdarevic, inspektör, 010-730 9837

David Khabbazi, ansvarig för sommarkampanjen, 010-730 9325

Presstjänsten, 010 730 91 55, kontaktas även för intervjuer med ambassadörerna.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Relaterade pressmeddelanden

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar

 • 7 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökad...

Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö

 • 1 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd. Tre av fyra arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Rutiner saknas för bland annat undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och arbetsuppgifter för de bem...

Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm

 • 24 maj 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner....

Fler nyheter och pressmeddelanden