Fler pressmeddelanden

Storsatsning på ungas arbetsmiljö

Unga är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Nu gör Arbetsmiljöverket en bred satsning på en bättre arbetsmiljö för ungdomar genom att inspektera arbetsplatser, sprida information i en särskild kampanj och anställa unga som arbetsmiljöambassadörer.

Varje år skadas över 3 500 unga på sina arbeten. Arbetsolyckorna bland unga visar en uppåtgående trend. Efter en stor nedgång år 2009, som följd av lågkonjunkturen, har skadorna ökat successivt tre år i rad. I synnerhet unga män (16-24 år) är överrepresenterade jämfört med resten av befolkningen när det gäller arbetsolycksfall med sjukfrånvaro. Unga män råkar ut för flest olyckor inom byggverksamhet, unga kvinnor främst inom omsorg och sociala tjänster.

– Det är viktigt att unga människor får en bra introduktion på sitt första jobb och att man tidigt blir medveten om arbetsmiljöfrågornas betydelse, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

– Vi satsar nu på bred front för att unga ska vara trygga på jobbet och inte skadas. Om vi ska kunna jobba längre upp i åren, måste arbetsgivarna erbjuda en god arbetsmiljö redan från början.

Arbetsmiljöverket genomför en stor inspektionsinsats på arbetsplatser där ungdomar mellan 16-24 år arbetar. Runt om i landet genomförs 1 400 inspektioner till och med den sista september. Det är framförallt branscherna vård och omsorg, bygg och anläggning och restaurangverksamhet som får besök av arbetsmiljöinspektörer.

En omfattande informationskampanj är också en del av satsningen. Hela 50 000 ungdomar som fyller 16 år i år får ett brev och en ficktidning (”Knäcket”) i brevlådan från Arbetsmiljöverket. Syftet är bland annat att ungdomar ska känna till sina rättigheter på jobbet, kunna förutse risker och säga ifrån om något känns osäkert eller otryggt. Kampanjen finns även digitalt på Arbetsmiljöverkets Facebook-sida.

För första gången anställer Arbetsmiljöverket också 16 ungdomar två veckor under sommaren som arbetsmiljöambassadörer. Ungdomarna kommer att jobba i Stockholm, Malmö och Göteborg under juni månad med att sprida information om ungas rättigheter till andra sommarjobbande ungdomar.

För arbetsgivare finns det nya regler att förhålla sig till när man anställer personer under 18 år (AFS 2012:03). Reglerna gäller från den 1 februari i år och har arbetats fram i samarbete med arbetsmarknadens parter. Syftet är att få arbetsgivarna att förebygga de skaderisker som unga löper i arbetslivet.

Unga i arbetslivet är en viktig fråga under Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet år 2013. En stor konferens på temat ungas arbetsmiljö hålls i Stockholm under oktober.

Kontakter på Arbetsmiljöverket
Sabiha Hajdarevic, inspektör, 010-730 9837.
David Khabbazi, ansvarig för sommarkampanjen, 010-730 9325.
Presstjänsten, 010 730 91 55, kontaktas även för intervjuer med ambassadörerna.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden