Fler pressmeddelanden

Stor okunskap om farorna på jobbet

Få vet att det dör i snitt en person i veckan i arbetsplatsolyckor i Sverige. Åtta av tio tror att det händer mer sällan. Trots det är intresset mycket stort för att arbeta aktivt med sin egen arbetsmiljö, särskilt bland unga kvinnor mellan 20 och 34 år. Det visar Arbetsmiljöverkets stora attitydundersökning om arbetsmiljöarbete, som presenteras idag.

Bild på två unga kvinnor som arbetar på ett kafé.
Störst engagemang för arbetsmiljöarbete finns inom hotell och restaurang. Här skulle fyra av tio dessutom vilja engagera sig mer i den egna arbetsmiljön.

Kvinnor mellan 20 och 34 år är de som tycker det är allra viktigast med aktivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Fler säger att de skulle vilja engagera sig mer i sin arbetsmiljö om de fick avsätta tid för det. Det visar Arbetsmiljöverkets attitydundersökning, Arbetsmiljöattityder 2019.

– Arbetsmiljö är ytterst ett ansvar för arbetsgivaren, men den här undersökningen visar glädjande nog att väldigt många bryr sig om sin arbetsmiljö och både kan och vill engagera sig. Det är oerhört viktigt för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.

Det är första gången som Arbetsmiljöverket så här brett har undersökt allmänhetens inställning till arbetsmiljöarbete. 5 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 20 till 64 år har fått svara på frågor om hur de ser på arbetsmiljöarbete.

Många vill engagera sig i arbetsmiljöarbete

Tre av fyra uppger att de är nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats. Lika många anger att de är engagerade i arbetsmiljöarbete på något sätt, antingen formellt eller allmänt engagerade. Störst engagemang finns inom hotell och restaurang men även inom utbildning finns det många engagerade. Inom hotell och restaurang skulle fyra av tio dessutom vilja engagera sig mer i den egna arbetsmiljön.

Lägst andel engagerade finns inom verksamheter som arbetar med information och kommunikation och inom transport. Transport är en av de mest olycksdrabbade branscherna och där uppger knappt hälften att mer tid skulle få dem att engagera sig mer i arbetsmiljöarbetet.

– Det är viktigt att ta vara på den vilja till engagemang som finns på arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö kan i värsta fall leda till dödsfall, men även till skador och sjukdomar, säger Greta Svensson.

Viktig kunskap om attityder och engagemang

I dag dör i snitt en person i veckan på jobbet i Sverige och många fler blir sjuka eller skadas.

– Vi vill veta mer om olika gruppers attityder till och engagemang i arbetsmiljöarbete. Det är viktig kunskap som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete, inte minst när det gäller att ta fram information och verktyg som kan underlätta ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna, säger Greta Svensson.

Några av resultaten från Arbetsmiljöattityder 2019:

 • Så gott som alla tycker att arbetsmiljö är en ganska eller mycket viktig fråga på jobbet (77 procent mycket viktigt, 20 procent ganska viktigt).
 • Särskilt viktigt med arbetsmiljöarbete uppges det vara i branscherna utbildning, hotell och restaurang, vård och omsorg samt tillverkning och utvinning, energi och miljö.
 • Tre av fyra är engagerade i arbetsmiljöarbete på något sätt, antingen formellt eller allmänt engagerade.
 • Allra störst engagemang för arbetsmiljöarbete finns inom hotell och restaurang. Det är också där som intresset är störst för att engagera sig ännu mer.
 • Tre av fyra är mycket eller ganska nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats.
 • Högst andel nöjda med arbetsmiljön finns inom hotell och restaurang. Lägst andel nöjda finns inom vård och omsorg.

Läs mer: Arbetsmiljöattityder 2019

Statistik om arbetsolyckor 

I Sverige dör i snitt 50 personer om året av sitt arbete. Enligt den senaste statistiken från 2018 anmäldes drygt 63 000 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro, drygt 33 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och nästan 9 000 arbetssjukdomar.

Fakta om undersökningen

Undersökningen Arbetsmiljöattityder 2019 har på uppdrag av Arbetsmiljöverket genomförts av SCB under tiden 3 september till 15 oktober 2019. 5 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 20 till 64 år har fått möjlighet att svara på sex attitydfrågor och en kunskapsfråga. Svarsfrekvensen var 38 procent, vilket motsvarar drygt 1 900 personer. Den statistiska osäkerheten i materialet är betydande på sina ställen, framförallt när branscher jämförs.

Kontakt

Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 9133.

Presstjänsten telefon 010-730 9155.

Citat

Arbetsmiljö är ytterst ett ansvar för arbetsgivaren, men den här undersökningen visar glädjande nog att väldigt många bryr sig om sin arbetsmiljö och både kan och vill engagera sig. Det är oerhört viktigt för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. —Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.

Citat

Det är viktigt att ta vara på den vilja till engagemang som finns på arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö kan i värsta fall leda till dödsfall, men även till skador och sjukdomar. —Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.

Relaterade pressmeddelanden

Stor nationell insats mot arbetslivskriminalitet
 • 19 maj 2022
 • Pressmeddelande

Över 200 företag har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Myndigheterna avslöjade farliga arbetsplatser och misstänkt svart arbetskraft på byggen och restauranger. Över hälften av de inspekterade byggena i Kiruna och Gällivare visade sig ha allvarliga ar...

Allt fler äldre orkar inte jobba fram till pensionen
 • 28 april 2022
 • Bygg, anläggning
 • ...

Allt fler uppger att de inte orkar arbeta fram till pensionen. Kvinnor och de som arbetar inom utbildning, vård och omsorg samt byggverksamhet upplever i större utsträckning än övriga sysselsatta att de inte orkar arbeta fram till ordinarie pensionsålder. Det visar en rapport om äldres arbetsm...

Stora brister i arbetsmiljön hos kassapersonal och målare
 • 27 april 2022
 • Pressmeddelande

Unga som jobbar i kassan riskerar belastningsskador om de inte ställer in stolen eller kassaapparaten på rätt sätt. Ny inspektionsrapport visar att runt 85 procent av kassapersonal och målare hade brister i arbetsmiljön och närmare hälften berodde på brister i ergonomin.

Inspektion av riskfyllt arbete vid utbyggnad av elnätet
 • 7 april 2022
 • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket gör en stor inspektionsinsats inom elenergibranschen. Syftet är att minska risken för arbetsolyckor i samband med utbyggnaden av elnätet.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Hotell, restaurang