Fler pressmeddelanden

Stöd till arbetsgivare för att få ner kvinnors sjuktal

Arbetsmiljöverket påbörjar nu, i samband med Internationella kvinnodagen, en informationssatsning med sikte på könsskillnader i arbetsmiljön. Syftet är att öka kunskaperna om hur arbetsmiljön ser ut för kvinnor och män och få ner kvinnors sjuktal inom arbetslivet.

Idag anmäler kvinnor fler arbetssjukdomar än män. På frågan om de haft besvär till följd av arbetet det senaste året svarar 22 procent av kvinnorna ja. Bland männen svarar 17 procent ja.

Under ett par veckor, vid varje ordinarie inspektörsbesök, kommer en del av inspektionen gå till en informationssatsning om de båda könens villkor för en så riskfri arbetsmiljö som möjligt. Syftet är att ta reda på vad det konkret är i arbetsmiljön som gör att kvinnors ohälsa är högre än mäns.

– Arbetsgivarna behöver få mer kunskap om hur deras personal utsätts för risker i sitt arbete – ofta på helt olika sätt beroende på om de är kvinna eller man. Forskning visar betydelsen av hur arbetet organiseras, säger Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket.

Samtalet kommer att handla om frågor såsom: 

 • Har kvinnor och män samma möjlighet att påverka och vara delaktiga i frågor som rör arbetsmiljön?
 • Om kvinnor och män har samma befattningar, har de också samma arbetsuppgifter?
 • Finns maskiner som blivit ”könsmärkta” – det vill säga som i huvudsak enbart används av det ena könet?

I tidigare insatser har dessa samtal blivit en ögonöppnare. På vissa arbetsplatser där ett kön dominerade hade arbetsgivaren missat att undersöka arbetsuppgifterna och arbetsmiljön för det kön som var i minoritet – till exempel lokalvårdarna på ett sågverk eller kontorspersonalen på ett verkstadsföretag. Det kom också fram att en ung tjej som sökt sig till en mansdominerad bransch kan uppleva det som ovälkomnande om det råder brist på anpassade arbetskläder.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets satsning på kvinnors arbetsmiljö på sidan Uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Läs även mer om den senaste forskningen om arbetsmiljö och genus i kunskapssammanställningarna Under luppen och Belastning, hälsa och genus.

Uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö

Under luppen - genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation (RAP 2013:1), kunskapssammanställning

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet (RAP 2013:09), kunskapssammanställning

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Christina Jonsson, projektledare och sakkunnig, tel. 010-730 94 89

 

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Citat

Arbetsgivarna behöver få mer kunskap om hur deras personal utsätts för risker i sitt arbete – ofta på helt olika sätt beroende på om de är kvinna eller man. —Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket

Bifogade filer

 • 08Stadare 121

Relaterade pressmeddelanden

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar

 • 7 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökad...

Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö

 • 1 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd. Tre av fyra arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Rutiner saknas för bland annat undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och arbetsuppgifter för de bem...

Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm

 • 24 maj 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner....

Fler nyheter och pressmeddelanden