Fler pressmeddelanden

Socialsekreterares arbetsförhållanden inspekteras

Hot och våld i arbetet och obalans mellan krav och resurser är några av arbetsmiljöproblemen inom socialtjänsten. Under april 2015 startar Arbetsmiljöverket en inspektionssatsning för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för socialsekreterare.

Socialsekreterare

– Psykisk ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning är ett stort problem. Den rådande arbetssituationen inom socialtjänsten ger oftast inte möjligheter och förutsättningar för ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Vi vill därför uppmärksamma arbetsgivare om både organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör.

Höga krav och lite resurser

Socialtjänsten har de senaste åren haft stora problem med både hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Det visar bland annat en forskningsstudie som just nu pågår vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, ”Strategier ­för kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor”. Att stress hänger ihop med hur arbetet är organiserat är väl belagt inom arbetslivsforskning.

– När resurserna inte matchar de krav som ställs, tvingas medarbetarna till strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet, säger Eva Karsten.

Forskningen om arbetsvillkoren för socialtjänsten har också visat att ansvaret för att hantera obalans mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde medarbetaren.

Dödshot på jobbet

Cirka 40 procent av de sysselsatta inom yrket socialsekreterare uppger att de är utsatta för hot om våld i arbetet. Anmälningar kan handla om alltifrån dödshot från klienter till upprepade påringningar från klienter till privattelefon som orsakar obehag och störningar.

– Det här är en utsatt yrkesgrupp och det är viktigt att det finns rutiner på arbetsplatser för att förebygga till exempel vålds- eller hotsituationer. Ett krav som vi ställer är att det ska finnas en reträttväg ut ur rummet utan att arbetstagaren ska behöva passera besökande, säger Eva Karsten.

Arbetsmiljöverket kommer i år att genomföra cirka 300 inspektioner i södra och östra delarna av landet. Inspektionssatsningen kommer att fortsätta under 2016-17 och då omfatta hela landet.

  • Under 2013 var nästan 36 000 personer sysselsatta inom yrket socialsekreterare, drygt 30 000 av dessa var kvinnor.
  • Stress och andra psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland såväl kvinnor som män inom yrkesgruppen.
  • 65 procent av kvinnorna inom yrket uppger att de upplever negativa effekter i from av svårighet att koppla av tankarna på jobbet under fritiden.

Korta arbetsskadefakta – Socialsekreterare
Temasida om hot och våld i arbetslivet

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör, telefon 010-730 9369
Presstjänsten, telefon 010-730 9155


Bifogade filer

  • Socialsekreterare
Fler nyheter och pressmeddelanden