Fler pressmeddelanden

Skydd mot hot och våld brister inom myndighetsutövning

Det brister inom stat och kommun när det gäller att förebygga och följa upp hot- och våldssituationer för personal som jobbar med myndighetsutövning. Det visar en nationell inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket genomfört. Hela 67 procent av arbetsgivarna fick krav på förbättringar.

En kund slår en arbetsförmedlare i ansiktet. En handläggare får ett anonymt hot på sin telefon och blir sedan överfallen framför sin bostad. Att bli hotad eller rent av slagen på jobbet är inte ovanligt för tjänstemän som arbetar med myndighetsutövning. Åren 2009-2013  har sammanlagt 556 arbetsolyckor med sjukfrånvaro samt arbetssjukdomar orsakade av våld eller hot inom myndighetsutövning anmälts.

– Det här är en fråga som skapar mycket oro hos personalen ute på arbetsplatserna. Det har vi fått signaler om under flera år. Samtidigt finns det anledning att tro att mörkertalen är stora, säger Berndt Jonsson, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Att utsättas för hot och våld på sitt arbete är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Därför har Arbetsmiljöverket nu satsat på ett nationellt inspektionsprojekt, för att förbättra situationen.

– Ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg på jobbet. Syftet med vår insats är att få arbetsgivarna att ta hot och våldsrisker på större allvar, fortsätter Berndt Jonsson.

Cirka 1 500 inspektioner har genomförts i hela landet under åren 2011-2013. En majoritet, 67 procent av arbetsgivarna, fick krav på åtgärder. Sammanlagt ställdes 2 600 krav under projektet. Inspektionsinsatsen har varit inriktad på hur risker för hot eller våld förebyggs, och på vilken hjälp de drabbade får efter en händelse.

– Det är viktigt att det finns rutiner i vardagen, och att de anställda känner till vad som gäller. Det kan handla om att det exempelvis går att kalla på snabb hjälp om det händer något och att inte behöva jobba ensam.

Andra krav har handlat om att det saknas policy och rutiner, att riskbedömningen är otillräcklig och att uppgiftsfördelningen inte är tillräckligt tydlig.

– Flera anställda som vi träffat ute på arbetsplatserna har berättat att man drar sig för att anmäla hot eller våld, eftersom det finns en uppfattning om att samhällets attityder i den här frågan har hårdnat. Man ska helt enkelt ”tåla” mer i sin roll som tjänsteman. Det är en oacceptabel utveckling, säger Berndt Jonsson.

– Det är viktigt att även polisen engagerar sig i de här frågorna. I slutänden är hot och våld inom myndighetsutövning ett hot mot rättsäkerheten.

Läs hela rapporten här.

Hot och våld vid myndighetsutövning 2011-2013, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt på Arbetsmiljöverket

Berndt Jonsson, projektledare, telefon 010 730 92 50 

Presstaben, telefon 010 730 91 55
 

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Relaterade pressmeddelanden

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar

 • 7 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökad...

Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö

 • 1 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd. Tre av fyra arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Rutiner saknas för bland annat undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och arbetsuppgifter för de bem...

Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm

 • 24 maj 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner....

Fler nyheter och pressmeddelanden