Fler pressmeddelanden

Skolor får krav om förebyggande arbetsmiljöarbete

Det brister när det gäller förebyggande arbetsmiljöarbete, att undersöka och riskbedöma hot- och våldssituationer samt hög arbetsbelastning. Det visar Arbetsmiljöverkets satsning på att inspektera skolor runt om i landet, som har pågått i knappt ett år.  

– Ofta finns det höga ambitioner ute i skolor och hos huvudmän, men inte alltid tid och kunskap för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete. Det brister i dokumentation av riskbedömningar och handlingsplaner, säger Karin Bennbom, projektledare.

– I många fall ser vi att framförallt rektorer, men också andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor, saknar resurser och befogenheter att lösa konkreta problem på sin skola, säger Karin Bennbom.

Flest krav hittills gäller det systematiska, förebyggande arbetsmiljöarbetet (ca 1 500 st). Många krav har ställts på området hot och våld, både hos skolhuvudmän och enskilda skolor (ca 400). Främst har man brustit när det gäller att undersöka och riskbedöma de våld- och hotsituationer som kan uppkomma.

– Ingen ska behöva bli utsatt för hot och våld på sin arbetsplats. Ändå vet vi att det förekommer i skolans värld. Därför är det viktigt att arbetsgivaren både arbetar förebyggande, men också har tydliga rutiner på plats.

Många krav har också ställts när det gäller arbetsbelastning (ca 300).  Hos skolhuvudmännen har det främst handlat om åtgärder för att hög arbetsbelastning inte ska leda till ohälsa. På skolnivå har flest krav ställts om att man inte har undersökt och riskbedömt förekomsten av hög arbetsbelastning tillräckligt väl.

– Vår bild är att både lärare och rektorer har väldigt mycket att göra ute på skolorna. Det kan leda till skadlig stress och i förlängningen till att människor blir sjuka. Men vi ser också att det på många håll pågår ett målmedvetet arbete med att riskbedöma och åtgärda detta, som lagen kräver. Annars hade kraven blivit fler från vår sida.

En hel del krav har också ställts när det gäller den fysiska arbetsmiljön, framförallt när det gäller buller. Den vanligaste bristen är att skolan inte gjort någon undersökning av hörselskadligt buller och vilka konsekvenser det får.

– Allra mest brukar det låta i skolbespisningen, gymnastiksalen och i musiken enligt vår erfarenhet, men det är viktigt att varje skola själva undersöker var skadligt buller finns hos just dem och åtgärdar det.

Krav har också ställts på luftkvalitet. Ofta är ventilationsanläggningen underdimensionerad, alltså inte anpassad till storleken på elevgrupperna och den tid de vistas i klassrummen. Då blir luften dålig, vilket kan leda till exempelvis trötthet och huvudvärk.

Knappt ett år in i projektet har Arbetsmiljöverket inspekterat cirka 100 skolhuvudmän och 500 grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Inspektionsprojektet startade i september år 2013. Under drygt tre år (2013-2016) ska Arbetsmiljöverket inspektera totalt 1 700 grund- och gymnasieskolor över hela landet, det vill säga 30 procent av alla skolor i Sverige.

Läs mer om arbetsmiljö i skolan

Skoltillsynen 2013-2016

Kontakt på Arbetsmiljöverket

Karin Bennbom, projektledare, telefon 010-730 95 64

Presstaben, telefon 010 730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden