Fler pressmeddelanden

Skolor får krav om förebyggande arbetsmiljöarbete

Det brister när det gäller förebyggande arbetsmiljöarbete, att undersöka och riskbedöma hot- och våldssituationer samt hög arbetsbelastning. Det visar Arbetsmiljöverkets satsning på att inspektera skolor runt om i landet, som har pågått i knappt ett år.  

– Ofta finns det höga ambitioner ute i skolor och hos huvudmän, men inte alltid tid och kunskap för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete. Det brister i dokumentation av riskbedömningar och handlingsplaner, säger Karin Bennbom, projektledare.

 – I många fall ser vi att framförallt rektorer, men också andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor, saknar resurser och befogenheter att lösa konkreta problem på sin skola, säger Karin Bennbom.

Flest krav hittills gäller det systematiska, förebyggande arbetsmiljöarbetet (ca 1 500 st). Många krav har ställts på området hot och våld, både hos skolhuvudmän och enskilda skolor (ca 400). Främst har man brustit när det gäller att undersöka och riskbedöma de våld- och hotsituationer som kan uppkomma.

– Ingen ska behöva bli utsatt för hot och våld på sin arbetsplats. Ändå vet vi att det förekommer i skolans värld. Därför är det viktigt att arbetsgivaren både arbetar förebyggande, men också har tydliga rutiner på plats.

Många krav har också ställts när det gäller arbetsbelastning (ca 300). Hos skolhuvudmännen har det främst handlat om åtgärder för att hög arbetsbelastning inte ska leda till ohälsa. På skolnivå har flest krav ställts om att man inte har undersökt och riskbedömt förekomsten av hög arbetsbelastning tillräckligt väl.

– Vår bild är att både lärare och rektorer har väldigt mycket att göra ute på skolorna. Det kan leda till skadlig stress och i förlängningen till att människor blir sjuka. Men vi ser också att det på många håll pågår ett målmedvetet arbete med att riskbedöma och åtgärda detta, som lagen kräver. Annars hade kraven blivit fler från vår sida.

En hel del krav har också ställts när det gäller den fysiska arbetsmiljön, framförallt när det gäller buller. Den vanligaste bristen är att skolan inte gjort någon undersökning av hörselskadligt buller och vilka konsekvenser det får.

– Allra mest brukar det låta i skolbespisningen, gymnastiksalen och i musiken enligt vår erfarenhet, men det är viktigt att varje skola själva undersöker var skadligt buller finns hos just dem och åtgärdar det.

Krav har också ställts på luftkvalitet. Ofta är ventilationsanläggningen underdimensionerad, alltså inte anpassad till storleken på elevgrupperna och den tid de vistas i klassrummen. Då blir luften dålig, vilket kan leda till exempelvis trötthet och huvudvärk.

Knappt ett år in i projektet har Arbetsmiljöverket inspekterat cirka 100 skolhuvudmän och 500 grund- och gymnasieskolor runt om i landet.

Inspektionsprojektet startade i september år 2013. Under drygt tre år (2013-2016) ska Arbetsmiljöverket inspektera totalt 1 700 grund- och gymnasieskolor över hela landet, det vill säga 30 procent av alla skolor i Sverige. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Kontakt på Arbetsmiljöverket
Karin Bennbom, projektledare, telefon 010 730 96 64.
Presstaben, telefon 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden