Fler pressmeddelanden

Screening av arbetsmiljö prövas nu av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket testar nu en helt ny metod för tillsyn av arbetsmiljöarbetet på alla arbetsplatser inom en och samma bransch. 1 500 inspektionsbesök inom den grafiska branschen ska genomföras under ett drygt år enligt den så kallade screeningmodellen.

Ett 20-tal av verkets arbetsmiljöinspektörer är knutna till projektet. Det övergripande syftet är att fortsätta att utveckla arbetsmetoden för verkets tillsyn, som ska vara rättssäker, enhetlig och konkurrensneutral och stödja de besökta arbetsgivarna att själva arbeta aktivt med arbetsmiljön. Samtidigt ska metoden vara administrativt arbetsbesparande och effektiv.

Idén med screening är ursprungligen dansk. Där har branschvisa inspektioner genomförts på samtliga arbetsplatser under en flerårsperiod. Resultatet i form av färgglada smileys har publicerats på danska arbetsmiljömyndighetens hemsida. Regeringen lät utreda vad modellen skulle innebära för den svenska arbetsmiljötillsynen och gav därefter Arbetsmiljöverket i uppdrag att under tre år testa den. Någon märkning av företagets ”arbetsmiljöstatus” och publicering på verkets webbplats ingår dock inte i testet.

Efter val av ”försöksbransch” i samråd med parterna och ett år av förberedelser och provinspektioner är nu arbetet i full gång.

−Avsikten med testet är inte att övergå till screening som tillsynsmetod, utan snarare få kunskap och inspiration för att utveckla vår ordinarie tillsyn, säger generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsmiljöverket. Finns det effektivitetsvinster för oss som tillsynsmyndighet? Vilken bedömning gör arbetsgivarna? Vilka lärdomar kan vi ta med oss in i den ordinarie tillsynen? Vad säger fack och branschorganisation? Svaren på bland annat dessa frågor kommer att finnas med i den utvärdering, som görs hösten 2012.

– Den framtida inspektionsverksamheten kommer att kräva att vi utvecklar olika metoder beroende på situation och mål för inspektionen. Det test vi nu gör med screening är ett steg i den utvecklingen.

Ett standardiserat frågeformulär används vid inspektionen, där även skyddsombud eller annan arbetstagarrepresentant finns närvarande.  De får efter besöket ta del av all dokumentation.

En viktig skillnad mellan arbetsmetoden vid screening och den ordinarie tillsynen är att screening använder sig av en mer standardiserad metod. Det innebär att mindre tid behöver läggas på för- och efterarbete vid inspektionsbesöken.

Den grafiska industrin som under senaste decennierna genomgått snabba förändringar är intressant som testbransch. Genom grafiska arbetsmiljörådet och GS facket finns två intresserade samarbetspartners, som nära följer försöket och också bidrar med kunskaper och råd. 

Mer information om det treåriga pilotprojektet på www.av.se/inspektion/screening Kontaktperson: Elisabet Åkerlund, projektledare, tel 070-216 91 50

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden