Fler pressmeddelanden

Screening av arbetsmiljö prövas nu av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket testar nu en helt ny metod för tillsyn av arbetsmiljöarbetet på alla arbetsplatser inom en och samma bransch. 1 500 inspektionsbesök inom den grafiska branschen ska genomföras under ett drygt år enligt den så kallade screeningmodellen.

Ett 20-tal av verkets arbetsmiljöinspektörer är knutna till projektet. Det övergripande syftet är att fortsätta att utveckla arbetsmetoden för verkets tillsyn, som ska vara rättssäker, enhetlig och konkurrensneutral och stödja de besökta arbetsgivarna att själva arbeta aktivt med arbetsmiljön. Samtidigt ska metoden vara administrativt arbetsbesparande och effektiv.

Idén med screening är ursprungligen dansk. Där har branschvisa inspektioner genomförts på samtliga arbetsplatser under en flerårsperiod. Resultatet i form av färgglada smileys har publicerats på danska arbetsmiljömyndighetens hemsida. Regeringen lät utreda vad modellen skulle innebära för den svenska arbetsmiljötillsynen och gav därefter Arbetsmiljöverket i uppdrag att under tre år testa den. Någon märkning av företagets ”arbetsmiljöstatus” och publicering på verkets webbplats ingår dock inte i testet.

Efter val av ”försöksbransch” i samråd med parterna och ett år av förberedelser och provinspektioner är nu arbetet i full gång.

−Avsikten med testet är inte att övergå till screening som tillsynsmetod, utan snarare få kunskap och inspiration för att utveckla vår ordinarie tillsyn, säger generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsmiljöverket. Finns det effektivitetsvinster för oss som tillsynsmyndighet? Vilken bedömning gör arbetsgivarna? Vilka lärdomar kan vi ta med oss in i den ordinarie tillsynen? Vad säger fack och branschorganisation? Svaren på bland annat dessa frågor kommer att finnas med i den utvärdering, som görs hösten 2012.

– Den framtida inspektionsverksamheten kommer att kräva att vi utvecklar olika metoder beroende på situation och mål för inspektionen. Det test vi nu gör med screening är ett steg i den utvecklingen.

Ett standardiserat frågeformulär används vid inspektionen, där även skyddsombud eller annan arbetstagarrepresentant finns närvarande.  De får efter besöket ta del av all dokumentation.

En viktig skillnad mellan arbetsmetoden vid screening och den ordinarie tillsynen är att screening använder sig av en mer standardiserad metod. Det innebär att mindre tid behöver läggas på för- och efterarbete vid inspektionsbesöken.

Den grafiska industrin som under senaste decennierna genomgått snabba förändringar är intressant som testbransch. Genom grafiska arbetsmiljörådet och GS facket finns två intresserade samarbetspartners, som nära följer försöket och också bidrar med kunskaper och råd. 

Mer information om det treåriga pilotprojektet på www.av.se/inspektion/screening Kontaktperson: Elisabet Åkerlund, projektledare, tel 070-216 91 50

Relaterade pressmeddelanden

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

 • 24 oktober 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser. 

Tydliga skillnader i arbetsmiljö mellan tidsbegränsat och fast anställda

 • 2 oktober 2018
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Tre av fyra på arbetsmarknaden är i stort sett nöjda med sitt arbete. Men fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

 • 14 september 2018
 • Vård, omsorg
 • Jord, skog
 • ...

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, menar forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt. De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva...

Arbetsgivare följer inte upp chefers höga arbetsbelastning

 • 5 september 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på...

Fler nyheter och pressmeddelanden