Fler pressmeddelanden

Screening av arbetsmiljö prövas nu av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket testar nu en helt ny metod för tillsyn av arbetsmiljöarbetet på alla arbetsplatser inom en och samma bransch. 1 500 inspektionsbesök inom den grafiska branschen ska genomföras under ett drygt år enligt den så kallade screeningmodellen.

Ett 20-tal av verkets arbetsmiljöinspektörer är knutna till projektet. Det övergripande syftet är att fortsätta att utveckla arbetsmetoden för verkets tillsyn, som ska vara rättssäker, enhetlig och konkurrensneutral och stödja de besökta arbetsgivarna att själva arbeta aktivt med arbetsmiljön. Samtidigt ska metoden vara administrativt arbetsbesparande och effektiv.

Idén med screening är ursprungligen dansk. Där har branschvisa inspektioner genomförts på samtliga arbetsplatser under en flerårsperiod. Resultatet i form av färgglada smileys har publicerats på danska arbetsmiljömyndighetens hemsida. Regeringen lät utreda vad modellen skulle innebära för den svenska arbetsmiljötillsynen och gav därefter Arbetsmiljöverket i uppdrag att under tre år testa den. Någon märkning av företagets ”arbetsmiljöstatus” och publicering på verkets webbplats ingår dock inte i testet.

Efter val av ”försöksbransch” i samråd med parterna och ett år av förberedelser och provinspektioner är nu arbetet i full gång.

−Avsikten med testet är inte att övergå till screening som tillsynsmetod, utan snarare få kunskap och inspiration för att utveckla vår ordinarie tillsyn, säger generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsmiljöverket. Finns det effektivitetsvinster för oss som tillsynsmyndighet? Vilken bedömning gör arbetsgivarna? Vilka lärdomar kan vi ta med oss in i den ordinarie tillsynen? Vad säger fack och branschorganisation? Svaren på bland annat dessa frågor kommer att finnas med i den utvärdering, som görs hösten 2012.

– Den framtida inspektionsverksamheten kommer att kräva att vi utvecklar olika metoder beroende på situation och mål för inspektionen. Det test vi nu gör med screening är ett steg i den utvecklingen.

Ett standardiserat frågeformulär används vid inspektionen, där även skyddsombud eller annan arbetstagarrepresentant finns närvarande.  De får efter besöket ta del av all dokumentation.

En viktig skillnad mellan arbetsmetoden vid screening och den ordinarie tillsynen är att screening använder sig av en mer standardiserad metod. Det innebär att mindre tid behöver läggas på för- och efterarbete vid inspektionsbesöken.

Den grafiska industrin som under senaste decennierna genomgått snabba förändringar är intressant som testbransch. Genom grafiska arbetsmiljörådet och GS facket finns två intresserade samarbetspartners, som nära följer försöket och också bidrar med kunskaper och råd. 

Mer information om det treåriga pilotprojektet på www.av.se/inspektion/screening Kontaktperson: Elisabet Åkerlund, projektledare, tel 070-216 91 50

Relaterade pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet

 • 10 april 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Hot och våld på arbetsplatser breder ut sig. Anställda inom vård- och omsorg är särskilt utsatta och mest de som arbetar inom HVB-hem och LSS-boenden. Här ligger hot och våld bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion av HVB och LSS för ...

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Fler nyheter och pressmeddelanden