Fler pressmeddelanden

Screening av arbetsmiljö prövas nu av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket testar nu en helt ny metod för tillsyn av arbetsmiljöarbetet på alla arbetsplatser inom en och samma bransch. 1 500 inspektionsbesök inom den grafiska branschen ska genomföras under ett drygt år enligt den så kallade screeningmodellen.

Ett 20-tal av verkets arbetsmiljöinspektörer är knutna till projektet. Det övergripande syftet är att fortsätta att utveckla arbetsmetoden för verkets tillsyn, som ska vara rättssäker, enhetlig och konkurrensneutral och stödja de besökta arbetsgivarna att själva arbeta aktivt med arbetsmiljön. Samtidigt ska metoden vara administrativt arbetsbesparande och effektiv.

Idén med screening är ursprungligen dansk. Där har branschvisa inspektioner genomförts på samtliga arbetsplatser under en flerårsperiod. Resultatet i form av färgglada smileys har publicerats på danska arbetsmiljömyndighetens hemsida. Regeringen lät utreda vad modellen skulle innebära för den svenska arbetsmiljötillsynen och gav därefter Arbetsmiljöverket i uppdrag att under tre år testa den. Någon märkning av företagets ”arbetsmiljöstatus” och publicering på verkets webbplats ingår dock inte i testet.

Efter val av ”försöksbransch” i samråd med parterna och ett år av förberedelser och provinspektioner är nu arbetet i full gång.

−Avsikten med testet är inte att övergå till screening som tillsynsmetod, utan snarare få kunskap och inspiration för att utveckla vår ordinarie tillsyn, säger generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsmiljöverket. Finns det effektivitetsvinster för oss som tillsynsmyndighet? Vilken bedömning gör arbetsgivarna? Vilka lärdomar kan vi ta med oss in i den ordinarie tillsynen? Vad säger fack och branschorganisation? Svaren på bland annat dessa frågor kommer att finnas med i den utvärdering, som görs hösten 2012.

– Den framtida inspektionsverksamheten kommer att kräva att vi utvecklar olika metoder beroende på situation och mål för inspektionen. Det test vi nu gör med screening är ett steg i den utvecklingen.

Ett standardiserat frågeformulär används vid inspektionen, där även skyddsombud eller annan arbetstagarrepresentant finns närvarande.  De får efter besöket ta del av all dokumentation.

En viktig skillnad mellan arbetsmetoden vid screening och den ordinarie tillsynen är att screening använder sig av en mer standardiserad metod. Det innebär att mindre tid behöver läggas på för- och efterarbete vid inspektionsbesöken.

Den grafiska industrin som under senaste decennierna genomgått snabba förändringar är intressant som testbransch. Genom grafiska arbetsmiljörådet och GS facket finns två intresserade samarbetspartners, som nära följer försöket och också bidrar med kunskaper och råd. 

Mer information om det treåriga pilotprojektet på www.av.se/inspektion/screening Kontaktperson: Elisabet Åkerlund, projektledare, tel 070-216 91 50

Relaterade pressmeddelanden

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

 • 19 februari 2019
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

 • 14 februari 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

 • 28 november 2018
 • Pressmeddelande

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Fler nyheter och pressmeddelanden