Fler pressmeddelanden

Sämre psykosocial hälsa för bemanningsanställda

Bemanningsanställda löper högre risk att utsättas för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden. Den visar en ny kunskapssammanställning från Göteborgs universitet, som Arbetsmiljöverket beställt.

I kunskapssammanställningen tittar forskarna närmare på svensk och internationell forskning om inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt arbetsskador. I psykosocial arbetsmiljö ingår faktorer som trygghet i anställningen, beslutsmöjligheter och kontroll, karriärutveckling och organisationskultur.

Rapporten visar att bemanningsanställda löper större risk att utsättas för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden. En viktig förklaring till detta är att inhyrda inte känner sig trygga i sin anställning. Detta trots att de som jobbar på bemanningsföretag i Sverige kan vara tillsvidare (”fast”) anställda till skillnad från i många andra länder.

– Osäkerheten kring den framtida anställningen är en betydelsefull riskfaktor för psykosocial ohälsa, säger Tommy Isidorsson vid Göteborgs universitet.

Forskningsgenomgången visar tydligt att tillfredsställelsen i arbetet är betydligt lägre för bemanningsanställda än för andra grupper. Bemanningsanställda har också en lägre grad av självständighet och egenkontroll än andra anställda.

Stöd från bemanningsföretaget till den som är anställd, både organisatoriskt och socialt, är viktigt. Det kan t.ex. handla om att ha regelbunden kontakt med sin chef och få stöd och hjälp även när man jobbar ute hos en kund.

- Här finns en potential som bemanningsföretagen bör använda i högre utsträckning än vad man göra idag, säger Tommy Isidorsson.

Att kundföretaget arbetar med att inkludera de inhyrda på arbetsplatsen är också en friskfaktor.

– Det gäller att motarbeta att det skapas en kärna av tillsvidareanställda och en periferi av inhyrda, eftersom det är ofördelaktigt för alla i företaget, säger Tommy Isidorsson.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön, visar flera studier att inhyrda är överrepresenterade i branscher med riskfyllda arbetsförhållanden, och de får också de arbetsuppgifter som är de sämsta ur arbetsmiljösynpunkt. Detta gör risken att skadas högre. Forskningen pekar också på risken för att bemanningsanställda hamnar mellan stolarna när det gäller arbetsmiljöansvar.

-Kombinationen att vara ny på jobbet samt otillräcklig upplärning och säkerhetsintroduktion är en viktig förklaring till arbetsskador för inhyrda, säger Tommy Isidorsson.

–Kunskapssammanställningen har bekräftat det vi sett i vår egen inspektionsverksamhet. Rapporten har också gett oss värdefulla nya kunskaper, inte minst när det gäller de psykosociala frågorna, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

- Bemanningsbranschen har kommit för att stanna. Därför är det viktigt att komma tillrätta med de utmaningar som finns när det gäller arbetsmiljön. Det gynnar både de anställda och branschen som helhet, fortsätter Mikael Sjöberg.

Läs hela rapporten.

Kontakt:
-Tommy Isidorsson, docent, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, telefon 031 786 5501.
-Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden