Fler pressmeddelanden

Sämre psykosocial hälsa för bemanningsanställda

Bemanningsanställda löper högre risk att utsättas för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden. Den visar en ny kunskapssammanställning från Göteborgs universitet, som Arbetsmiljöverket beställt.

I kunskapssammanställningen tittar forskarna närmare på svensk och internationell forskning om inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt arbetsskador. I psykosocial arbetsmiljö ingår faktorer som trygghet i anställningen, beslutsmöjligheter och kontroll, karriärutveckling och organisationskultur.

Rapporten visar att bemanningsanställda löper större risk att utsättas för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden. En viktig förklaring till detta är att inhyrda inte känner sig trygga i sin anställning. Detta trots att de som jobbar på bemanningsföretag i Sverige kan vara tillsvidare (”fast”) anställda till skillnad från i många andra länder. 

– Osäkerheten kring den framtida anställningen är en betydelsefull riskfaktor för psykosocial ohälsa, säger Tommy Isidorsson vid Göteborgs universitet. 

Forskningsgenomgången visar tydligt att tillfredsställelsen i arbetet är betydligt lägre för bemanningsanställda än för andra grupper. Bemanningsanställda har också en lägre grad av självständighet och egenkontroll än andra anställda.

Stöd från bemanningsföretaget till den som är anställd, både organisatoriskt och socialt, är viktigt. Det kan t.ex. handla om att ha regelbunden kontakt med sin chef och få stöd och hjälp även när man jobbar ute hos en kund. 

– Här finns en potential som bemanningsföretagen bör använda i högre utsträckning än vad man göra idag, säger Tommy Isidorsson. 

Att kundföretaget arbetar med att inkludera de inhyrda på arbetsplatsen är också en friskfaktor. 

– Det gäller att motarbeta att det skapas en kärna av tillsvidareanställda och en periferi av inhyrda, eftersom det är ofördelaktigt för alla i företaget, säger Tommy Isidorsson. 

När det gäller den fysiska arbetsmiljön, visar flera studier att inhyrda är överrepresenterade i branscher med riskfyllda arbetsförhållanden, och de får också de arbetsuppgifter som är de sämsta ur arbetsmiljösynpunkt. Detta gör risken att skadas högre. Forskningen pekar också på risken för att bemanningsanställda hamnar mellan stolarna när det gäller arbetsmiljöansvar. 

– Kombinationen att vara ny på jobbet samt otillräcklig upplärning och säkerhetsintroduktion är en viktig förklaring till arbetsskador för inhyrda, säger Tommy Isidorsson. 

– Kunskapssammanställningen har bekräftat det vi sett i vår egen inspektionsverksamhet. Rapporten har också gett oss värdefulla nya kunskaper, inte minst när det gäller de psykosociala frågorna, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. 

– Bemanningsbranschen har kommit för att stanna. Därför är det viktigt att komma tillrätta med de utmaningar som finns när det gäller arbetsmiljön. Det gynnar både de anställda och branschen som helhet, fortsätter Mikael Sjöberg.

Arbetsmiljö för hyresarbetskraft inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö (RAP 2013:10), kunskapssammanställning

Kontakt

Tommy Isidorsson, docent, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, telefon 031 786 5501.

Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Relaterade pressmeddelanden

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 27 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 20 oktober 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Fler nyheter och pressmeddelanden