Fler pressmeddelanden

Rekordlågt antal anmälda arbetssjukdomar och dödsolyckor i fjol

Både arbetssjukdomar och arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro fortsatte under 2009 att minska, visar Arbetsmiljöverkets färska statistik över anmälda arbetsskador. Sett över flera år är förändringarna stora.
Arbetssjukdomarna har mer än halverats sedan 2003. Ifjol anmäldes 9 000 sjukdomar, cirka 5 000 från kvinnor och 4 000 från män. Det är det lägsta antalet sedan 1979, då statistikdatabasen inrättades. 2008 anmäldes totalt 10 500 arbetssjukdomar.

Länge stod belastningssjukdomarna för ca 2/3-delar av samtliga arbetssjukdomar. 2008 orsakades strax under hälften av kvinnornas arbetssjukdomar av belastningsfaktorer, främst besvär i leder och muskler. 2009 sjönk andelen ytterligare till 46 procent. Sjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska faktorer ökade dock från 28 till 32 procent. Stress, hög arbetsbelastning och relationsproblem på arbetsplatsen ligger nu således bakom en större andel av anmälningarna från kvinnor.

För männens del är förändringarna små. Belastningsorsaker ligger fortfarande bakom mer än hälften av anmälningar från män, medan buller är den nästa största orsaken och ökat sin andel från 16 till 19 procent mellan åren 2008 och 2009.

Arbetsolyckorna har sedan 2003 minskat med drygt 25 procent bland män, men med endast 14 procent bland kvinnor. 2009 anmäldes 24 500 olyckor med frånvaro mot 27 000 året innan. Olyckorna till och från arbetet minskade i fjol med ca 1 000, från 12 000 år 2008 till 11 000.

Antalet olyckor med dödlig utgång var de lägsta någonsin. 40 personer förolyckades i arbetet 2009 mot 56 år 2003. De ökade dock under en period för att 2007 uppgå till hela 75.

Arbetsmiljöverkets årliga rapport är en redovisning över anmälningarna fördelade på anställningsform (arbetstagare och egenföretagare), kön, ålder, bransch och yrke samt vad som orsakat skadan/sjukdomen. I en separat rapport redovisas uppgifter på kommun- och länsnivå. Uppgifterna är fortfarande preliminära. Dels saknas sysselsättnings- och sjukfrånvarodata för 2009. Dels väntas antalet arbetsolyckor med längre frånvaro, som anmälts sent, att öka med några procent.

Förändringar i socialförsäkringssystemet är en faktor som påverkar benägenheten att anmäla. Medan stora företag och verksamheter inom offentlig sektor vanligtvis har upparbetade anmälningsrutiner, saknas detta ofta vid mindre företag. Skadliga arbetsmoment i form av tunga lyft och ökad användning av lyfthjälpmedel inom främst vård, omsorg och handel kan förklara att kvinnor i mindre omfattning drabbas av belastningsrelaterade sjukdomar. Någon fördjupad analys av vad som förklarar förändringarna har dock ännu inte gjorts.

Det är anmälningar till Försäkringskassan (enligt lagen om arbetsskadeförsäkring), som ligger till grund för Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik. Utöver dessa uppgifter finns flera källor som speglar den arbetsrelaterade ohälsan:

• Undersökningen om arbetsorsakade besvär, som genomförs av SCB på Arbetsmiljöverkets uppdrag. Ett statistiskt urval av den sysselsatta befolkningen besvarar frågor angående besvär de haft till följd av arbetsförhållandena. Den görs vartannat år, nästa kommer i september 2010.

• Uppgifter om godkända arbetsskador. Försäkringskassan (FK) godkände år 2009 drygt 3 000 egenlivräntor till följd av arbetsolyckor, olyckor till och från arbetet samt arbetssjukdom

• Arbetsskador som godkänts av AFA Försäkringars olika avtalsförsäkringar som omfattar cirka tre miljoner anställda

• Arbetsmiljöundersökningen, även den i samarbete med SCB. Undersökningen som publiceras senare i juni, speglar förhållandena 2009 och ger indikationer om riskfaktorer, som kan utvecklas till arbetsskador.

Eftersom den nationella arbetsskadestatistiken bygger på anmälningar till FK saknas, med undantag för dödsolyckor, uppgift om skador som drabbat utländsk arbetskraft anställd av utländska arbetsgivare.

Hela rapporten Arbetsskador 2009 med diagram och tabellverk samt den separata rapporten med kommun- och länsuppgifter finns att läsa och ladda ned från www.av.se Se statistik/Arbetsmiljöverkets officiella statistik

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket: Janerik Persson, avdelningschef, tel 08-730 92 58 Börje Bengtsson, statistiker, tel 08-730 95 78 Robert Linder, statistiker, tel 08-730 91 24

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 27 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 20 oktober 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Fler nyheter och pressmeddelanden