Fler pressmeddelanden

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Bild på en massa olika arbetsmiljöföreskrifter
Regelförnyelsearbetet innebär en ny regelstruktur som ska fungera så väl som möjligt och för så många användare som möjligt.

I dag finns cirka 2 300 regler sorterade i 72 föreskriftshäften med namn som exempelvis ”Systematisk arbetsmiljöarbete”, ”Arbetsplatsens utformning” och ”Byggnads- och anläggningsarbete”.

– Vi har regler som fungerar väl idag men vi behöver se över strukturen, inte minst för att kunna möta morgondagens arbetsliv, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Möta en arbetsmarknad i förändring

Flera föreskrifter handlar i enstaka paragrafer om det föreskriftens titel anger, i övrigt är det mer generellt hållna regler. Många regler överlappar idag varandra och en del föreskrifter är svåra att förstå eller togs fram för länge sedan och behöver moderniseras.

– När nya regler tillkommit har vi byggt in dem i den gamla strukturen. Vissa regler finns på flera ställen, en del behöver uppdateras medan andra nya behöver tillkomma för att möta upp nya behov på en arbetsmarknad i förändring, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Lättare att förstå vad som gäller

– Våra undersökningar visar att användarna har svårt att hitta vilka regler som gäller för dem. Jobbar man inom bygg läser man byggföreskrifterna, men kanske inte föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller alla arbetsplatser. Det ska bli lättare att förstå vad som gäller och få en överblick över vilka risker som en regel är till för att förebygga, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Regelförnyelsen ska göra det lättare att få överblick och förenkla för användarna att förstå reglerna och vad som gäller. Reglerna behöver också vara anpassade till hur arbetsplatser fungerar idag och i framtiden. Förändringen ska också innebära målgruppsanpassad information och användarvänliga digitala lösningar.

Kraven på arbetsmiljöarbetet är oförändrat

– Vi vill understryka att skyddsnivån är oförändrad, kraven på arbetsmiljöarbete är likadant och målet är fortfarande att ingen ska drabbas av ohälsa, skadas eller dö på grund av arbetet. Förändringen kommer alltså inte innebära några sänkta krav i arbetsmiljöarbetet, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

De existerande reglerna ska samlas i ett fåtal övergripande föreskrifter med olika teman. Dessa ska inledas med allmänna bestämmelser som är gemensamma för temat oavsett bransch, sedan övergå till mer konkreta regler och slutligen ta upp specifika förhållanden som kan gälla till exempel arbete med ett enskilt ämne.

Som exempel kan regler om en viss risk inledas med regler för hur man ska göra riskbedömningar utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att övergå till olika riskområden som fall och kemiska hälsorisker och sedan till sist landa i bestämmelser för hur man ska hantera ett specifikt ämne som till exempel asbest.

Arbetsmarknadadens parter viktiga i arbetet

En ny regelstruktur kan sjösättas tidigast mot slutet av 2020. Hur regelstrukturen kommer att se ut beslutas i början av 2018. Regelöversynen pågår och revideringar sker fortlöpande.

Erna Zelmin-Ekenhem betonar att arbetsmarknadens parter är viktiga i detta arbete och kommer att fortsätta vara involverade. En slutrapport om regelförnyelsen kommer att presenteras i november, och arbetsgivare och arbetstagare kommer att ges möjlighet att komma med synpunkter.

Torben Vincentsen, programledare för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 99 39 eller Arbetsmiljöverkets presstjänst 010-730 91 55.

Citat

Vi vill understryka att skyddsnivån är oförändrad, kraven på arbetsmiljöarbete är likadant och målet är fortfarande att ingen ska drabbas av ohälsa, skadas eller dö på grund av arbetet. Förändringen kommer alltså inte innebära några sänkta krav i arbetsmiljöarbetet. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning