Fler pressmeddelanden

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Bild på en massa olika arbetsmiljöföreskrifter
Regelförnyelsearbetet innebär en ny regelstruktur som ska fungera så väl som möjligt och för så många användare som möjligt.

I dag finns cirka 2 300 regler sorterade i 72 föreskriftshäften med namn som exempelvis ”Systematisk arbetsmiljöarbete”, ”Arbetsplatsens utformning” och ”Byggnads- och anläggningsarbete”.

– Vi har regler som fungerar väl idag men vi behöver se över strukturen, inte minst för att kunna möta morgondagens arbetsliv, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Möta en arbetsmarknad i förändring

Flera föreskrifter handlar i enstaka paragrafer om det föreskriftens titel anger, i övrigt är det mer generellt hållna regler. Många regler överlappar idag varandra och en del föreskrifter är svåra att förstå eller togs fram för länge sedan och behöver moderniseras.

– När nya regler tillkommit har vi byggt in dem i den gamla strukturen. Vissa regler finns på flera ställen, en del behöver uppdateras medan andra nya behöver tillkomma för att möta upp nya behov på en arbetsmarknad i förändring, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Lättare att förstå vad som gäller

– Våra undersökningar visar att användarna har svårt att hitta vilka regler som gäller för dem. Jobbar man inom bygg läser man byggföreskrifterna, men kanske inte föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller alla arbetsplatser. Det ska bli lättare att förstå vad som gäller och få en överblick över vilka risker som en regel är till för att förebygga, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Regelförnyelsen ska göra det lättare att få överblick och förenkla för användarna att förstå reglerna och vad som gäller. Reglerna behöver också vara anpassade till hur arbetsplatser fungerar idag och i framtiden. Förändringen ska också innebära målgruppsanpassad information och användarvänliga digitala lösningar.

Kraven på arbetsmiljöarbetet är oförändrat

– Vi vill understryka att skyddsnivån är oförändrad, kraven på arbetsmiljöarbete är likadant och målet är fortfarande att ingen ska drabbas av ohälsa, skadas eller dö på grund av arbetet. Förändringen kommer alltså inte innebära några sänkta krav i arbetsmiljöarbetet, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

De existerande reglerna ska samlas i ett fåtal övergripande föreskrifter med olika teman. Dessa ska inledas med allmänna bestämmelser som är gemensamma för temat oavsett bransch, sedan övergå till mer konkreta regler och slutligen ta upp specifika förhållanden som kan gälla till exempel arbete med ett enskilt ämne.

Som exempel kan regler om en viss risk inledas med regler för hur man ska göra riskbedömningar utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att övergå till olika riskområden som fall och kemiska hälsorisker och sedan till sist landa i bestämmelser för hur man ska hantera ett specifikt ämne som till exempel asbest.

Arbetsmarknadadens parter viktiga i arbetet

En ny regelstruktur kan sjösättas tidigast mot slutet av 2020. Hur regelstrukturen kommer att se ut beslutas i början av 2018. Regelöversynen pågår och revideringar sker fortlöpande.

Erna Zelmin-Ekenhem betonar att arbetsmarknadens parter är viktiga i detta arbete och kommer att fortsätta vara involverade. En slutrapport om regelförnyelsen kommer att presenteras i november, och arbetsgivare och arbetstagare kommer att ges möjlighet att komma med synpunkter.

Torben Vincentsen, programledare för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 99 39 eller Arbetsmiljöverkets presstjänst 010-730 91 55.

Citat

Vi vill understryka att skyddsnivån är oförändrad, kraven på arbetsmiljöarbete är likadant och målet är fortfarande att ingen ska drabbas av ohälsa, skadas eller dö på grund av arbetet. Förändringen kommer alltså inte innebära några sänkta krav i arbetsmiljöarbetet. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket

Relaterade pressmeddelanden

Tydliga skillnader i arbetsmiljö mellan tidsbegränsat och fast anställda

 • 2 oktober 2018
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Tre av fyra på arbetsmarknaden är i stort sett nöjda med sitt arbete. Men fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

 • 14 september 2018
 • Vård, omsorg
 • Jord, skog
 • ...

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, menar forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt. De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva...

Arbetsgivare följer inte upp chefers höga arbetsbelastning

 • 5 september 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på...

Hästnäringens syn på arbetsmiljö måste förändras för att minska ohälsan

 • 13 juni 2018
 • Skola, utbildning
 • ...

Hälften av de 520 arbetsgivare som Arbetsmiljöverket har inspekterat inom hästnäringen har fått krav om att göra arbetsmiljön säkrare. Kraven handlar om att förebygga arbetsskador, första hjälpen och krisstöd samt förbättra arbetsmiljön för minderåriga på ridanläggningar.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning