Fler pressmeddelanden

Ny bred forskningsstudie om hot och våld i skolan

Hot och våld i skolan är ett växande och alltmer uppmärksammat samhällsproblem. Bland elever på högstadiet har, enligt en ny rapport, 15 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna minst en gång skadats genom slag, sparkar eller annat. För lärarnas del är motsvarande uppgifter fem procent bland kvinnorna och sju procent bland de manliga lärarna. Därutöver har var fjärde elev drabbats av den mildare formen av fysiskt våld såsom aggressiva knuffar. Jämfört med Skolverkets undersökning 2009, innebär det att ett högre antal elever utsatts för någon typ av fysiskt våld, uppger forskarlaget bakom rapporten.

Det är Arbetsmiljöverket som gett forskare vid Stockholms universitet, under professor Magnus Sverkes ledning, uppdraget att sammanställa internationell forskning samt kartlägga förekomsten av hot och våld i skolan, hur det yttrar sig och upplevs av utsatta elever och lärare. En bred enkätstudie har genomförts i samverkan med Statistiska centralbyrån. Ett stort antal frågor, med följdfrågor långt över ett hundra, ställdes till närmare 2 100 lärare och elever i årskurserna 6 -9.

Rapporterna, som består av en kunskapsöversikt och en enkätstudie ingår i Arbetsmiljöverket satsning på att samla in och sprida aktuell kunskap i frågor av betydelse för arbetsmiljön.

Utöver förekomst och utsatthet för olika typer av hot och våld, har forskarna undersökt om det finns samband med kommunens storlek och ekonomiska status samt skolans storlek. Vad som ”sticker ut” särskilt, är att skolor i Malmö och Helsingborg uppger en högre andel drabbade än skolor i andra storstadsområden.

Vilken strategi har de utsatta för att hantera en hot- och våldshändelse? Något överraskande är att många i studien överhuvudtaget inte nämner något till andra om att de drabbats. Hälften av pojkarna gör det inte, och fyra av tio flickor väljer att hålla tyst. För lärarnas del är det vanligare att man berättar för kollega och drygt hälften berättar för rektor om det inträffade. En majoritet av dem som rapporterat om händelsen upplever att detta ”inte alls/i liten utsträckning” förbättrat deras situation.

Resultatet av den digra enkäten kommer att presenteras vid ett seminarium i Stockholm den 12 december, som direktsänds via Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se. Då presenteras även kunskapsöversikten om hot och våld ur ett jämställdhetsperspektiv. Där konstateras bland annat att det saknas evidensbaserade metoder för ett effektivt arbete med hot och våld inom skolan.

Satsningen på kunskapsöversikter har hittills genererat ett 20-tal publicerade rapporter om det aktuella forskningsläget inom en rad områden. Samtliga finns att läsa på verkets webbplats. Ett flertal av dessa har berört olika aspekter på hot och våld.

Kontaktpersoner för skolenkäten:

Sara Göransson, fil dr i psykologi, Stockholms universitet, tel, 070-540 33 44

Robin Knight, leg psykolog, Stockholms universitet, tel 08-16 46 62

Ansvariga för kunskapsöversikterna vid Arbetsmiljöverket:

Magnus Falk, fil dr samt Ulrika Thomsson Myrvang, projektledare, tel 08-730 90 00 vx

 

Fler nyheter och pressmeddelanden