Fler pressmeddelanden

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln

En 8-procentig minskning per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Så ser trenden ut för de anmälda arbetsskadorna. Arbetssjukdomarna har mer än halverats.  Arbetsolyckorna som lett till sjukfrånvaro minskar dock inte lika mycket. Det framgår av den analys som Arbetsmiljöverket gjort med anledning av ny arbetsskadestatistik som offentliggörs idag.    

2010 stannade minskningen upp. Ökningen av antalet anmälda arbetsolyckor kan till hälften förklaras av ovanligt många fallolyckor. Den hårda vintern i början av året och snön som föll redan i november anses ligga bakom. Särskilt drabbade var anställda inom privata och offentliga tjänstebranscher, som förflyttar sig mycket utomhus, exempelvis inom transport och vård och omsorg. Den andra hälften av ökningen är jämt fördelad mellan branscherna och har sin troliga förklaring i en höjd arbetsproduktivitet och ett ökat antal arbetade timmar, främst inom transportsektorn och industrin.

Den kraftiga konjunkturnedgången 2009 ledde till en större årlig minskning än genomsnittet: 10 procent, mot 8 procent åren dessförinnan. Efterfrågetrycket på industrin och företagsnära tjänster sjönk kraftigt och påverkade riskbilden.  Inom de offentligt finansierade verksamheterna vård, skola och omsorg kan den ekonomiska krisen haft en delvis motsatt verkan.  De har anmält ett ökat antal arbetsskador både under och efter krisen.

−Totalt sett går alltså utvecklingen i fortsatt rätt riktning, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, i en kommentar till den nya arbetsskaderapporten för 2010. Men helt säkra kan vi inte vara förrän om ytterligare något år. Då vet vi om uppgången ifjol innebar ett faktiskt trendbrott.

−Den positiva trenden skuggas av fortsatt ökade anmälningar från vård, skola och omsorg. Det är kvinnodominerande branscher som genomgått stora förändringar. Här finns flera samverkande faktorer i arbetsmiljön som kan ligga bakom, både fysiska som psykosociala.  Hot- och våldssituationer är vanliga. Rutiner för att anmäla arbetsskador finns oftast, vilket innebär att mörkertalet här är mindre än inom en del andra branscher.

Anmälda arbetsskador säger en hel del, men långt ifrån allt, om den arbetsrelaterade ohälsan. Ändrade och skärpta regler för arbetsskadeersättning är en faktor som påverkar benägenheten att anmäla. En osäker arbetssituation är en annan. Ytterligare en faktor är, att det inom vissa sektorer och inom mindre företag oftare saknas fungerande rutiner att anmäla arbetsskada. Arbetsgivarinträdet under de första fjorton dagarna av sjukfrånvaro kan också spela roll.

Fördelningen av arbetsskadorna totalt (se förklaring nedan) under både 2009 och 2010 på de olika näringsgrenarna ser ut så här:

Varuproducerande branscher (inklusive jord-, skogsbruk, energi och bygg)                        34 procent

Privata tjänster (handel, transport, uthyrning m m)                                                                 28 procent

Offentlig verksamhet (militär, polis, brand, vård, skola, omsorg)                                            37 procent

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 I det totala antalet anmälda arbetsskador ingår även arbetsolyckor som inte medfört frånvaro samt olyckor till och från arbetet.

Verkets kortanalys över arbetsskadeutvecklingen 2003 – 2010 samt rapporten Arbetsskador 2010 med sammanfattning (kap 8), tabeller och diagram med nedbrytning på kön, yrke och näringsgren finns publicerade i sin helhet på vår webbplats www.av.se .  Se under fliken statistik.

Uppgifter på läns- och kommunnivå finns i en särskild bilaga till rapporten.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Rapporten:

Börje Bengtsson, statistiker, tel  08-730 95 78

Robert Linder, statistiker, tel  08-730 91 24

Analysen:

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, tel 08-730 90 92

 

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

 • 19 februari 2019
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

 • 14 februari 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

 • 28 november 2018
 • Pressmeddelande

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Fler nyheter och pressmeddelanden