Fler pressmeddelanden

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln

En 8-procentig minskning per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Så ser trenden ut för de anmälda arbetsskadorna. Arbetssjukdomarna har mer än halverats.  Arbetsolyckorna som lett till sjukfrånvaro minskar dock inte lika mycket. Det framgår av den analys som Arbetsmiljöverket gjort med anledning av ny arbetsskadestatistik som offentliggörs idag.    

2010 stannade minskningen upp. Ökningen av antalet anmälda arbetsolyckor kan till hälften förklaras av ovanligt många fallolyckor. Den hårda vintern i början av året och snön som föll redan i november anses ligga bakom. Särskilt drabbade var anställda inom privata och offentliga tjänstebranscher, som förflyttar sig mycket utomhus, exempelvis inom transport och vård och omsorg. Den andra hälften av ökningen är jämt fördelad mellan branscherna och har sin troliga förklaring i en höjd arbetsproduktivitet och ett ökat antal arbetade timmar, främst inom transportsektorn och industrin.

Den kraftiga konjunkturnedgången 2009 ledde till en större årlig minskning än genomsnittet: 10 procent, mot 8 procent åren dessförinnan. Efterfrågetrycket på industrin och företagsnära tjänster sjönk kraftigt och påverkade riskbilden.  Inom de offentligt finansierade verksamheterna vård, skola och omsorg kan den ekonomiska krisen haft en delvis motsatt verkan.  De har anmält ett ökat antal arbetsskador både under och efter krisen.

−Totalt sett går alltså utvecklingen i fortsatt rätt riktning, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, i en kommentar till den nya arbetsskaderapporten för 2010. Men helt säkra kan vi inte vara förrän om ytterligare något år. Då vet vi om uppgången ifjol innebar ett faktiskt trendbrott.

−Den positiva trenden skuggas av fortsatt ökade anmälningar från vård, skola och omsorg. Det är kvinnodominerande branscher som genomgått stora förändringar. Här finns flera samverkande faktorer i arbetsmiljön som kan ligga bakom, både fysiska som psykosociala.  Hot- och våldssituationer är vanliga. Rutiner för att anmäla arbetsskador finns oftast, vilket innebär att mörkertalet här är mindre än inom en del andra branscher.

Anmälda arbetsskador säger en hel del, men långt ifrån allt, om den arbetsrelaterade ohälsan. Ändrade och skärpta regler för arbetsskadeersättning är en faktor som påverkar benägenheten att anmäla. En osäker arbetssituation är en annan. Ytterligare en faktor är, att det inom vissa sektorer och inom mindre företag oftare saknas fungerande rutiner att anmäla arbetsskada. Arbetsgivarinträdet under de första fjorton dagarna av sjukfrånvaro kan också spela roll.

Fördelningen av arbetsskadorna totalt (se förklaring nedan) under både 2009 och 2010 på de olika näringsgrenarna ser ut så här:

Varuproducerande branscher (inklusive jord-, skogsbruk, energi och bygg)                        34 procent

Privata tjänster (handel, transport, uthyrning m m)                                                                 28 procent

Offentlig verksamhet (militär, polis, brand, vård, skola, omsorg)                                            37 procent

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 I det totala antalet anmälda arbetsskador ingår även arbetsolyckor som inte medfört frånvaro samt olyckor till och från arbetet.

Verkets kortanalys över arbetsskadeutvecklingen 2003 – 2010 samt rapporten Arbetsskador 2010 med sammanfattning (kap 8), tabeller och diagram med nedbrytning på kön, yrke och näringsgren finns publicerade i sin helhet på vår webbplats www.av.se .  Se under fliken statistik.

Uppgifter på läns- och kommunnivå finns i en särskild bilaga till rapporten.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Rapporten:

Börje Bengtsson, statistiker, tel  08-730 95 78

Robert Linder, statistiker, tel  08-730 91 24

Analysen:

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, tel 08-730 90 92

 

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden