Fler pressmeddelanden

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln

En 8-procentig minskning per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Så ser trenden ut för de anmälda arbetsskadorna. Arbetssjukdomarna har mer än halverats.  Arbetsolyckorna som lett till sjukfrånvaro minskar dock inte lika mycket. Det framgår av den analys som Arbetsmiljöverket gjort med anledning av ny arbetsskadestatistik som offentliggörs idag.    

2010 stannade minskningen upp. Ökningen av antalet anmälda arbetsolyckor kan till hälften förklaras av ovanligt många fallolyckor. Den hårda vintern i början av året och snön som föll redan i november anses ligga bakom. Särskilt drabbade var anställda inom privata och offentliga tjänstebranscher, som förflyttar sig mycket utomhus, exempelvis inom transport och vård och omsorg. Den andra hälften av ökningen är jämt fördelad mellan branscherna och har sin troliga förklaring i en höjd arbetsproduktivitet och ett ökat antal arbetade timmar, främst inom transportsektorn och industrin.

Den kraftiga konjunkturnedgången 2009 ledde till en större årlig minskning än genomsnittet: 10 procent, mot 8 procent åren dessförinnan. Efterfrågetrycket på industrin och företagsnära tjänster sjönk kraftigt och påverkade riskbilden.  Inom de offentligt finansierade verksamheterna vård, skola och omsorg kan den ekonomiska krisen haft en delvis motsatt verkan.  De har anmält ett ökat antal arbetsskador både under och efter krisen.

−Totalt sett går alltså utvecklingen i fortsatt rätt riktning, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, i en kommentar till den nya arbetsskaderapporten för 2010. Men helt säkra kan vi inte vara förrän om ytterligare något år. Då vet vi om uppgången ifjol innebar ett faktiskt trendbrott.

−Den positiva trenden skuggas av fortsatt ökade anmälningar från vård, skola och omsorg. Det är kvinnodominerande branscher som genomgått stora förändringar. Här finns flera samverkande faktorer i arbetsmiljön som kan ligga bakom, både fysiska som psykosociala.  Hot- och våldssituationer är vanliga. Rutiner för att anmäla arbetsskador finns oftast, vilket innebär att mörkertalet här är mindre än inom en del andra branscher.

Anmälda arbetsskador säger en hel del, men långt ifrån allt, om den arbetsrelaterade ohälsan. Ändrade och skärpta regler för arbetsskadeersättning är en faktor som påverkar benägenheten att anmäla. En osäker arbetssituation är en annan. Ytterligare en faktor är, att det inom vissa sektorer och inom mindre företag oftare saknas fungerande rutiner att anmäla arbetsskada. Arbetsgivarinträdet under de första fjorton dagarna av sjukfrånvaro kan också spela roll.

Fördelningen av arbetsskadorna totalt (se förklaring nedan) under både 2009 och 2010 på de olika näringsgrenarna ser ut så här:

Varuproducerande branscher (inklusive jord-, skogsbruk, energi och bygg)                        34 procent

Privata tjänster (handel, transport, uthyrning m m)                                                                 28 procent

Offentlig verksamhet (militär, polis, brand, vård, skola, omsorg)                                            37 procent

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 I det totala antalet anmälda arbetsskador ingår även arbetsolyckor som inte medfört frånvaro samt olyckor till och från arbetet.

Verkets kortanalys över arbetsskadeutvecklingen 2003 – 2010 samt rapporten Arbetsskador 2010 med sammanfattning (kap 8), tabeller och diagram med nedbrytning på kön, yrke och näringsgren finns publicerade i sin helhet på vår webbplats www.av.se .  Se under fliken statistik.

Uppgifter på läns- och kommunnivå finns i en särskild bilaga till rapporten.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Rapporten:

Börje Bengtsson, statistiker, tel  08-730 95 78

Robert Linder, statistiker, tel  08-730 91 24

Analysen:

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, tel 08-730 90 92

 

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden