Fler pressmeddelanden

Nio av tio skolor i Stockholms län får krav efter inspektion

För lite förebyggande arbetsmiljöarbete och för få åtgärder mot stress och hög arbetsbelastning. Det är exempel på vad som kommit fram i Arbetsmiljöverkets granskning av Stockholms läns skolor. ”En delvis ny risk är ett högt inflöde av mejl, sms och telefonsamtal från föräldrar och vårdnadshavare”, berättar Adam Jansson, projektledare. 

Under 2014 och senare delen av 2013 har Arbetsmiljöverket inspekterat cirka 200 grund- och gymnasieskolor i Stockholms län. Exempel på kommuner som inspekterats är Haninge, Järfälla, Solna och Tyresö.

– Målet med den här insatsen är att skolan ska vara trygg och säker för både elever och personal, där ingen skadas eller blir sjuk på grund av arbetsmiljön, säger Adam Jansson, projektledare.

Totalt sett har cirka 90 procent av de inspekterade skolorna fått någon form av krav på åtgärder från Arbetsmiljöverket. Flest krav har ställts när det gäller att dokumentera sina arbetsmiljörutiner, riskbedöma och följa upp sitt arbetsmiljöarbete.

– Alla skolor som vi har besökt bedriver någon form av arbetsmiljöarbete, och i vissa frågor är man långt framme, till exempel tillgång till krisstöd. Men man behöver arbeta mycket mera systematiskt med sin arbetsmiljö.

Flera skolor har pekat på ett delvis nytt riskområde, särskilt för skolledare, nämligen ett mycket stort inflöde av mejl, sms och telefonsamtal från föräldrar och vårdnadshavare, ofta i form av negativa synpunkter och där man kräver omedelbar återkoppling.

– Detta tar förstås tid i anspråk och ska hanteras utöver undervisning och planering av skolarbetet.  Flera rektorer vittnar om att det bitvis kan vara svårt för dem att på grund av detta hinna med sitt huvuduppdrag, att leda och styra skolan.

När det gäller arbetsbelastning, har Arbetsmiljöverket ställt cirka 65 krav på länets skolor; 

– Det finns en ökad risk för stressrelaterad ohälsa för lärare och skolledare. Det visar de undersökningar som de flesta skolor själva genomfört.

De krav Arbetsmiljöverket ställt när det gäller arbetsbelastning handlar främst om bristfällig dokumentation, dels när det gäller de risker skolan upptäckt i sin undersökning, och dels när det gäller de åtgärder man planerar för att förebygga ohälsa. 

Krav har också ställts på skolorna i Stockholms län när det gäller hot och våld (cirka 75 krav sammanlagt). Också här handlar det om att det saknas riskbedömningar och skriftliga rutiner i händelse av att en vålds- eller hotsituation skulle inträffa, exempelvis risker för bråk när elever från andra skolor olovligen vistas i skolan eller hot på mejl eller i sociala medier. 

Tillsynsinsatsen går nu vidare till Stockholms stad, där grund- och gymnasieskolor kommer att inspekteras under 2015. 

Inspektionerna av skolorna i Stockholm är en del av ett nationellt projekt, där Arbetsmiljöverket till och med år 2016 ska inspektera en tredjedel av hela landets grund- och gymnasieskolor. Läs mer på sidan Skoltillsynen 2013-2016.

Skoltillsynen 2013-2016

Kontakt

Adam Jansson, projektledare, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 90 14.

Presstjänsten, telefon 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Skola, utbildning